Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28

Ein Cynllun Gweithredu 2024-28

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn amlinellu sut y byddwn yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau a nodir yn Atodiad 1 Tystiolaeth Ategol wrth gyflawni ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2024 – 28.

 

Amcan 1: Bydd aelodau a gweithwyr yn mynd ati i hyrwyddo a hwyluso diwylliant o gynhwysiant

 

Cam gweithredu 1:

Byddwn yn parhau i sicrhau bod gan bob aelod o staff fynediad at gymorth a hyfforddiant i gefnogi anabledd yn y gweithle (rhan o'n Cynllun Achredu Arweinydd Hyderus o ran Anabledd).

Byddwn yn ymgorffori hyfforddiant i'n rheolwyr o amgylch y model cymdeithasol o anabledd.

 • Gwasanaeth: Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu
 • Tystiolaeth: Nifer y staff sydd wedi cael cymorth a chwblhau hyfforddiant
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 2:

Byddwn yn monitro ac yn sicrhau bod pob person priodol yn cwblhau ein modiwl rheoli gorfodol sydd wedi'i adnewyddu ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle (gan gynnwys deunydd newydd ar niwroamrywiaeth).

 • Gwasanaeth: Dysgu a Datblygu
 • Tystiolaeth: Nifer y staff sydd wedi cwblhau hyfforddiant
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 3:

Byddwn yn sicrhau bod diweddariad adnewyddu hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar-lein ar gyfer yr holl staff ar draws yr awdurdod.

 • Gwasanaeth: Dysgu a Datblygu
 • Tystiolaeth: Nifer y staff sydd wedi cwblhau hyfforddiant
 • Erbyn?: Tachwedd 2023

 

Cam gweithredu 4:

Byddwn yn gwirio ansawdd detholiad o hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar-lein cyfredol (Datblygu Ar-lein Sir Benfro.)

 • Gwasanaeth: Dysgu a Datblygu
 • Tystiolaeth: Gwirio ansawdd yn fisol gydag Adnoddau Dynol
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 5:

Byddwn yn parhau i ddatblygu a chyflwyno amrywiaeth o hyfforddiant cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer Aelodau Etholedig.

 • Gwasanaeth: Dysgu a Datblygu a Gwasanaethau Democrataidd
 • Tystiolaeth: Nifer y staff sydd wedi cwblhau hyfforddiant; Cyrsiau wedi’u datblygu a’u darparu mewn ymateb i angen a nodwyd
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 6:

Byddwn yn adolygu'r Datganiad Amrywiaeth mewn Democratiaeth wrth baratoi ar gyfer Etholiad y Cyngor Sir 2027. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Democratiaeth
 • Tystiolaeth: Mwy o gynrychiolaeth mewn gwleidyddiaeth leol a gwneud penderfyniadau, yn enwedig gan bobl ifanc, menywod, pobl anabl, pobl LHDTC+ a phobl o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 7:

Byddwn yn hyrwyddo'r Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth.

 • Gwasanaeth: Cymorth Cyflogadwyedd
 • Tystiolaeth: Cefnogi rheolwyr i sicrhau cydraddoldeb a chynhwysiant
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 8:

Byddwn yn adolygu ein Canllawiau a Thempledi Asesiad Effaith Integredig cyfredol i ystyried unrhyw newidiadau deddfwriaethol ac yn datblygu hyfforddiant/canllawiau ar ei ddefnyddio.

 • Gwasanaeth: Polisi a Phartneriaeth
 • Tystiolaeth: Gwell gwybodaeth i Aelodau Etholedig i’w cefnogi wrth wneud penderfyniadau; Asesiad Effaith Integredig wedi’i Ddiwygio; Hyfforddiant wedi’i Ddatblygu; Hyfforddiant wedi’i Hyrwyddo; Hyfforddiant wedi’i roi ar waith
 • Erbyn?: 2024

 

Cam gweithredu 9:

Byddwn yn adolygu ein platfform ymgysylltu ar-lein i sicrhau bod anghenion gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu nodi a'u bodloni.

 • Gwasanaeth: Polisi a Phartneriaeth a Gwasanaethau Digidol
 • Tystiolaeth: Mae ein platfform ymgysylltu ar-lein yn addas i'r diben; Mae ystadegau cyfranogiad yn adlewyrchu ymgysylltiad ac ymgynghori gwell
 • Erbyn?: 2024

 

Cam gweithredu 10:

Byddwn yn sicrhau bod monitro cydraddoldeb a data iaith Gymraeg yn parhau i gael eu dal yn gyson fel rhan o ymgysylltu ac ymgynghori parhaus i lywio'r broses o wneud penderfyniadau.

 • Gwasanaeth: Polisi a Phartneriaeth
 • Tystiolaeth: Gwell gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig ar gyfer Aelodau Etholedig i gefnogi gwneud penderfyniadau a monitro
 • Erbyn?: Parhaus

 

Amcan 2: Cael ein hystyried fel cyflogwr o ddewis sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch yn y gweithle

 

Cam gweithredu 11:

Byddwn yn ymgorffori strategaeth i wella nifer y gweithwyr 16-24 oed trwy wneud y mwyaf o gyfleoedd i weithwyr ymgymryd â phrentisiaethau, fel ffordd o ddatblygu gweithwyr presennol ac fel modd o gynefino.

Byddwn yn monitro'r nifer sy'n manteisio ar brentisiaethau yn ôl oedran, anabledd a lleiafrif ethnig. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaeth Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Adroddiad gweithlu ar staff sy’n ymgymryd â phrentisiaethau yn ôl data oedran, anabledd a lleiafrifoedd ethnig (o system ITrent)
 • Erbyn?: Blynyddol

 

Cam gweithredu 12:

Byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau a'n harferion presennol mewn perthynas â'r 'economi gig' a'r defnydd o gontractau cyflogaeth achlysurol, ac yn cydymffurfio â'r ymrwymiadau yr ydym wedi ymrwymo iddynt yn nogfen 'Defnydd Derbyniol o Drefniadau Oriau Heb eu Gwarantu' Cyngor Partneriaeth y Gweithlu. 

Byddwn yn monitro statws contractiol ein gweithwyr/cyflogeion yn unol â nodweddion gwarchodedig gweithwyr.

 • Gwasanaeth: Gwasanaeth Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Mae gweithdrefnau ac arferion perthnasol wedi'u hadolygu ac ymrwymiadau wedi’u cyflawni; Adroddiad statws contract y gweithlu gan gynnwys nodweddion gwarchodedig (system iTrent) a naratif Partner Busnes Adnoddau Dynol 
 • Erbyn?: Blynyddol

 

Cam gweithredu 13:

Byddwn yn gweithredu rhaglen hyfforddi a mentora ar gyfer ein menywod a fydd yn arweinwyr y dyfodol i gefnogi cynrychiolaeth menywod ar lefel Prif Swyddog er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn ein huwch dîm arweinyddol.

 • Gwasanaeth: Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Wedi darparu hyfforddiant a mentora; Gwelliant o ran anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn ein huwch dîm arweinyddol; Cymhareb y Tîm Uwch Arweinyddol ar hyn o bryd yw 5.5 menyw / 12 dyn
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 14:

Byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau a'n harferion recriwtio i lefelu'r maes chwarae ar gyfer yr holl nodweddion gwarchodedig a byddwn yn: cael tystiolaeth o unrhyw fylchau lle nad yw ein cymuned yn cael ei hadlewyrchu yn ein gweithlu; arallgyfeirio ein hymgyrchoedd i chwalu unrhyw rwystrau; ystyried a oes angen unrhyw Gamau Gweithredu Cadarnhaol yn ein Strategaeth Recriwtio i ddelio â than gynrychiolaeth.

 • Gwasanaeth: Recriwtio Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Wedi adolygu gweithdrefnau ac arferion recriwtio; Mae bylchau mewn cynrychiolaeth yn cael eu nodi a'u hadrodd (system iTrent, Swyddfa Ystadegau Gwladol), ac yn cael sylw
 • Erbyn?: 31 Mawrth yn flynyddol

 

Cam gweithredu 15:

Byddwn yn parhau i hyrwyddo'r cynlluniau sy'n cefnogi darparu gofal plant i rieni sy'n gweithio i helpu i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a nodwyd o amgylch nodweddion gwarchodedig yn ein gweithlu.

 • Gwasanaeth: Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Tystiolaeth: Nifer teuluoedd Sir Benfro sy'n cael cynnig gofal plant am ddim 30 awr (gwaelodlin Mawrth 2020 – 700)
 • Erbyn?: Blynyddol

 

Cam gweithredu 16:

Byddwn yn parhau i adrodd yn flynyddol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ein sefydliad. Mae hyn yn unol â Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Gwybodaeth Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau) 2017.

 

Cam gweithredu 17:

Byddwn yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth monitro cyflogaeth (fel ar 31/03) yn flynyddol. Mae hyn yn unol â Dyletswyddau Penodol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru.

 • Gwasanaeth: Systemau Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Adroddiad monitro cyflogaeth blynyddol (system iTrent)
 • Erbyn?: 31 Mawrth yn flynyddol

 

Cam gweithredu 18:

Bydd gennym gam gweithredu o amgylch sefydlu rhwydweithiau gweithwyr a chalendr o ddigwyddiadau.

 • Gwasanaeth: Rheoli Adnoddau Dynol
 • Tystiolaeth: Adroddiad Rheoli Adnoddau Dynol gyda thystiolaeth bod rhwydweithiau gweithwyr sydd ar gael a chalendr o ddigwyddiadau yn cael eu hyrwyddo i'r holl staff
 • Erbyn?: 31 Mawrth yn flynyddol

 

Cam gweithredu 19:

Byddwn ni, fel rhan o'n Strategaeth Iechyd Meddwl, yn sicrhau bod cyfeiriad penodol at gymorth iechyd meddwl i'n gweithlu gyda nodweddion gwarchodedig a derbyn heriau yn y gweithle.

 • Gwasanaeth: Iechyd Galwedigaethol a’r Tîm Llesiant
 • Tystiolaeth: Adroddiad Rheoli Adnoddau Dynol gyda thystiolaeth bod cefnogaeth i weithwyr yn cael ei hyrwyddo i'r holl staff
 • Erbyn?: 31 Mawrth yn flynyddol

 

Cam gweithredu 20:

Byddwn yn hyrwyddo'r Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth.

 • Gwasanaeth: Cymorth Cyflogaeth
 • Tystiolaeth: Galluogi pobl anabl i weithio
 • Erbyn?: Yn parhau hyd at 2028

 

Cam gweithredu 21:

Byddwn yn hyrwyddo ac yn gweithredu'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith.

 • Gwasanaeth: Cymorth Cyflogaeth
 • Tystiolaeth: Cefnogi pobl ag afiechyd neu anabledd sydd mewn perygl o absenoldeb salwch hirdymor, neu ar absenoldeb oherwydd salwch, i ddychwelyd i'r gwaith gyda chymorth priodol
 • Erbyn?: Yn parhau hyd at 2028

 

Cam gweithredu 22:

Ehangu cyrhaeddiad a chynyddu'r cymorth cyflogadwyedd a gynigir drwy Raglenni Cyflogadwyedd Cymunedol Llywodraeth Cymru (Cymunedau am Waith a Mwy) a Chynllun Ailgychwyn a Chronfa Ffyniant a Rennir Llywodraeth y DU i wella lles economaidd dinasyddion sy'n profi tlodi naill ai'n ddi-waith neu mewn gwaith.

 • Gwasanaeth: Datblygu ac Adfywio Economaidd
 • Tystiolaeth: Mwy o gefnogaeth o fis Ebrill 2023
 • Erbyn?: Bob blwyddyn

 

Cam gweithredu 23:

Cyflawni rhaglen Twf Swyddi Cymru + Llywodraeth Cymru, gan ddarparu lles, sgiliau cyflogadwyedd a lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed i wella lles economaidd pobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

 • Gwasanaeth: Datblygu ac Adfywio Economaidd
 • Tystiolaeth: Mwy o gefnogaeth o fis Ebrill 2022
 • Erbyn?: Bob blwyddyn

 

Amcan 3: Dileu rhwystrau i fynediad at wasanaethau i gefnogi cyfle cyfartal a gwella canlyniadau i bawb

 

Cam gweithredu 24:

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r Hwb Cymunedol i sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad at wasanaethau cymunedol priodol fel rhan o wasanaethau ataliol.

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Tystiolaeth: Nifer y galwadau i'r Ganolfan Gyswllt yn gofyn am wybodaeth ac asesiadau gan wasanaethau cymdeithasol; Nifer yr atgyfeiriadau at weithwyr cymorth cymunedol; Nifer y grwpiau cymunedol sydd wedi'u cofrestru gyda PAVS
 • Erbyn?: Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Cam gweithredu 25:

Byddwn yn gweithio tuag at gyflawni Safon Aur Datblygu Insport.

 • Gwasanaeth: Chwaraeon Sir Benfro
 • Tystiolaeth: Ymgymryd â chamau angenrheidiol ar gyfer cyflawni Safon Aur Insport
 • Erbyn?: Ebrill 2025

 

Cam gweithredu 26:

Bydd gennym ddull datblygu chwaraeon wedi'i dargedu i gynnwys disgyblion a grwpiau agored i niwed mewn ysgolion uwchradd targed yn oedran CA3 ac ar lefel ysgolion cynradd wedi'i dargedu (h.y. cymwys i brydau ysgol am ddim, Anghenion Dysgu Ychwanegol, pryderus & ffobig, etc.) 

 • Gwasanaeth: Chwaraeon Sir Benfro
 • Tystiolaeth: Cyfraddau cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol wedi cynyddu
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 27: 

Byddwn yn darparu'r hyfforddiant ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Datblygu Chwaraeon gan gefnogi rhaglen datblygu'r gweithlu, gan dargedu mesurau i uwchsgilio staff ysgolion a hamdden, partneriaid, rhieni, gwirfoddolwyr cymunedol a disgyblion h.y. Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd (DIT) a Mini DIT, Chwarae Gyda'n Gilydd ac Active Kids for All Sainsbury’s. 

 • Gwasanaeth: Chwaraeon Sir Benfro
 • Tystiolaeth: Mwy o bobl wedi'u hyfforddi
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 28:

Darparu cefnogaeth fel bod pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud y mwyaf o'u potensial ac yn lleihau anghydraddoldeb. 

 • Gwasanaeth: Addysg
 • Tystiolaeth: Mae pob dysgwr yn gallu cyflawni ei botensial llawn; Mae pob plentyn a pherson ifanc yn teimlo'n falch o'u hunaniaeth ac yn gallu cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 29:

Bylchau mewn cyrhaeddiad addysgol yn cael eu lleihau. 

 • Gwasanaeth: Addysg
 • Tystiolaeth: Mae'r bylchau rhwng y rhywiau ym mhob dangosydd yn cael eu lleihau cymaint â phosibl; Mae'r bylchau ar gyfer plant sy'n byw mewn tlodi yn cael eu lleihau'n sylweddol
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 30:

Byddwn yn monitro effaith y Grant Amddifadedd Disgyblion (PDG) a Mynediad i PDG i leihau effaith tlodi ar grwpiau gwarchodedig. 

 • Gwasanaeth: Grantiau Addysg
 • Tystiolaeth: Mae PDG a Mynediad i PDG yn cael effaith gadarnhaol ar grwpiau gwarchodedig
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 31:

Byddwn yn ceisio lleihau gwaharddiadau a herio ysgolion ar unrhyw faterion cydraddoldeb sy'n seiliedig ar nodweddion gwarchodedig. 

 • Gwasanaeth: Addysg - Ymgysylltu, Perfformiad a Chymuned
 • Tystiolaeth: Gwaharddiadau yn cael eu lleihau cymaint â phosibl
 • Erbyn?: Gorffennaf 2024 ymlaen

 

Cam gweithredu 32:

Byddwn yn adolygu data presenoldeb ar sail nodweddion gwarchodedig. 

 • Gwasanaeth: Addysg - Ymgysylltu, Perfformiad a Chymuned
 • Tystiolaeth: Mae cyfraddau presenoldeb ar gyfer y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig yr un fath â’r cyfartaleddau cenedlaethol
 • Erbyn?: Gorffennaf 2024 ymlaen

 

Cam gweithredu 33:

Byddwn yn cynnal adolygiadau bob dwy flynedd o ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, fel Canolfannau Adnoddau Dysgu, i sicrhau bod grwpiau agored i niwed gwarchodedig yn gallu gwneud cynnydd da yn y lleoliadau hynny. 

 • Gwasanaeth: Addysg - Ymgysylltu, Perfformiad a Chymuned
 • Tystiolaeth: Defnyddir data Anghenion Dysgu Ychwanegol yn effeithiol ac mae dysgwyr agored i niwed yn gwneud cynnydd da
 • Erbyn?: Medi 2023 ymlaen

 

Cam gweithredu 34:

Byddwn yn parhau i ddarparu proses monitro cydraddoldeb yr Awdurdod Lleol y cytunwyd arni sy'n cael ei defnyddio'n rheolaidd i gasglu ac adrodd ar gynnydd grwpiau agored i niwed a gwarchodedig. 

 • Gwasanaeth: Addysg - Perfformiad a Gwybodaeth
 • Tystiolaeth: Defnyddir fformat y cytunwyd arno yn y gyfarwyddiaeth ar gyfer monitro cydraddoldeb yn gyson i gefnogi'r Cwricwlwm Newydd i Gymru o dan Ganllawiau Llywodraeth Cymru
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 35:

Byddwn yn cefnogi ymdrechion i wneud trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol leol yn fwy hygyrch. 

 • Gwasanaeth: Trafnidiaeth
 • Tystiolaeth: Gwell hygyrchedd o ran safleoedd bysiau; Nifer cynyddol o gerbydau gyda gwybodaeth ddigidol a sain yn nodi’r stop nesaf; Hyrwyddo mynediad i amserlenni Haws eu Darllen a hyrwyddo’u defnydd; Parhau i ddarparu hyfforddiant ar gyfer gweithredwyr cerbydau a theithwyr; Datblygu gwasanaethau Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw a Thrafnidiaeth Gymunedol ymhellach i ddarparu cyfleoedd teithio i bawb
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 36:

Byddwn yn cefnogi gweithredu Strategaeth Doiledau Cyhoeddus Lleol Sir Benfro 2023 ddiwygiedig. 

 • Gwasanaeth: Parth Cyhoeddus
 • Tystiolaeth: Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Doiledau Lleol ar waith
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu: 37:

Byddwn yn cynyddu cysylltedd digidol ar draws Sir Benfro. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Digidol
 • Tystiolaeth: Adborth gan fusnesau a phreswylwyr; Cysylltedd ffibr ar waith; Gweithgaredd buddsoddi masnachol
 • Erbyn?: Mawrth 2026

 

Cam gweithredu 38:

Byddwn yn parhau i ddatblygu a gweithredu atebion digidol hawdd eu defnyddio, hygyrch i ddefnyddwyr a modern i wneud gwasanaethau digidol yn hygyrch i unigolion sydd â lefelau amrywiol o alluoedd technegol. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Digidol
 • Tystiolaeth: Sgoriau boddhad cwsmeriaid cadarnhaol; Llai o wallau; Lleihau ar bwynt cyswllt. e.e. gwasanaeth cwsmeriaid a chanolfan gyswllt; Metrigau defnyddioldeb ac ymgysylltu
 • Erbyn?: Mawrth 2028

 

Cam gweithredu 39:

Byddwn yn cynnal astudiaeth ddichonoldeb lawn o'r caledwedd TG presennol sy'n cefnogi'r Ganolfan Gyswllt, i lywio achos busnes i sicrhau dull o ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid sy’n gweithio i’r defnyddwyr, sy'n gynaliadwy ac yn addas ar gyfer y dyfodol.

Byddwn yn cynnal achos busnes manwl yn seiliedig ar ganfyddiadau'r astudiaeth ddichonoldeb. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Digidol / Gwella a Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Tystiolaeth: Adolygu’r ddarpariaeth bresennol; Adolygu'r gost bresennol; Adolygu data rhyngweithiadau cwsmeriaid ar draws gwasanaethau wyneb yn wyneb, teleffoni a digidol; Defnyddio’r papur dichonoldeb i lywio achos busnes gydag opsiynau; Bydd amserlenni ac opsiynau gweithredu yn cael eu diweddaru gan ddefnyddio’r astudiaeth ddichonoldeb; Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
 • Erbyn?: Mehefin 2024 (adolygu) a Mawrth 2025

 

Cam gweithredu 40:

Byddwn yn cynnal achos busnes i uno'r ddwy dderbynfa yn Adain y Gogledd/Neuadd y Sir i ddarparu gwell profiad gwasanaeth i gwsmeriaid ac i gefnogi cwsmeriaid gan ddefnyddio ystod o opsiynau mynediad at wasanaethau.

 • Gwasanaeth: Gwella a Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Tystiolaeth: Adolygu data rhyngweithiadau cwsmeriaid ar draws gwasanaethau wyneb yn wyneb, teleffoni a digidol; Adolygu data ariannol i lywio’r sefyllfa; Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
 • Erbyn?: Mawrth 2024

 

Amcan 4: Cynyddu argaeledd ac amrywiaeth tai a llety fforddiadwy i fynd i'r afael ag anghenion lleol a nodwyd yn Strategaeth Tai 2024-29

 

Cam gweithredu 41:

Byddwn yn cynyddu nifer y tai cymdeithasol i'w dyrannu drwy'r Gofrestr Cartrefi Dewisiedig trwy adeiladu tai o’r newydd a chaffael tai (stoc yr Awdurdod Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig).

 • Gwasanaeth: Tai
 • Tystiolaeth: Nifer yr unedau tai fforddiadwy a gwblhawyd (ffurflen flynyddol); Nifer y pryniannau; Nifer y cytundebau cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy (a106)
 • Erbyn?: Mawrth 2028, Ffurflen flynyddol

 

Cam gweithredu 42:

Byddwn yn gwella hygyrchedd a diogelwch y stoc tai drwy ddarparu addasiadau i ddiwallu anghenion trigolion agored i niwed. 

 • Gwasanaeth: Tai
 • Tystiolaeth: Nifer yr addasiadau bach, canolig, mawr yn ôl deiliadaeth (tenantiaid preifat a thenantiaid CSP)
 • Erbyn?: Mawrth 2028, Ffurflen flynyddol

 

Cam gweithredu 43:

Byddwn yn adolygu'r Polisi Dyrannu Cartrefi Dewisiedig gan sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cydraddoldeb / nodweddion gwarchodedig. 

 • Gwasanaeth: Tai
 • Tystiolaeth: Polisi Dyrannu Tai Dewisiedig Newydd ar waith (yn dilyn craffu, cymeradwyaeth y cabinet a'r Cyngor)
 • Erbyn?: 2025

 

Cam gweithredu 44:

Byddwn yn cefnogi tenantiaid sy'n ymuno â'r Sector Rhentu Preifat drwy gyflawni'r Cynllun Lesio’r Sector Rhentu Preifat. 

 • Gwasanaeth: Tai
 • Tystiolaeth: Nifer yr eiddo Sector Rhentu Preifat sydd wedi'u cofrestru ar y Cynllun Lesio
 • Erbyn?: 2026

 

Cam gweithredu 45:

O dan anghenion ailgartrefu'n gyflym, byddwn yn sicrhau bod digartrefedd yn fyr, yn brin ac nad yw’n cael ei ail-adrodd. 

 • Gwasanaeth: Tai
 • Tystiolaeth: Nifer yr achosion o ddigartrefedd a gyflwynwyd ac a gaewyd; Nifer yr achosion o ddigartrefedd sy'n cael eu symud ymlaen o lety dros dro; Hyd yr amser mewn llety dros dro
 • Erbyn?: 2028

 

Cam gweithredu 46:

Byddwn yn darparu cefnogaeth i denantiaid y cyngor drwy allgymorth ac ymgysylltu. 

 • Gwasanaeth: Tai a Chymorth Ariannol
 • Tystiolaeth: Mesurau cyfranogiad tenantiaid - Digwyddiadau cymunedol; Atgyfeiriadau tenantiaid ar gyfer cymorth ariannol a lefelau ymgysylltu; Ffigurau pwyslais ar incwm – budd-daliadau a hawliwyd
 • Erbyn?: 2028, adroddiadau bob 6 mis

 

Cam gweithredu 47:

Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth a llety drwy'r rhaglenni ailsefydlu ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 

 • Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Tystiolaeth: Nifer a gefnogwyd; Darparu llety Symud Ymlaen
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 48:

Byddwn yn parhau i gefnogi anghenion llety'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn unol ag argymhellion yn y CDLl2.

 • Gwasanaeth: Tai a Chynllunio
 • Tystiolaeth: Anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu diwallu
 • Erbyn?: Parhaus

 

Amcan 5: Ymgorffori Cydlyniant Cymunedol; ei brif ffrydio o fewn cyrff cyhoeddus a'r gymuned ehangach, a chefnogi pob ymdrech i ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant wrth adeiladu cymunedau cadarn yn Sir Benfro

 

Cam gweithredu 49:

Byddwn yn cydlynu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â chydlyniant cymunedol, ar gyfer staff awdurdodau lleol, staff cyrff cyhoeddus eraill, y trydydd sector, swyddogion etholedig, neu eraill sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu cydlyniant cymunedol (mewn ymateb i angen lleol). 

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol   
 • Tystiolaeth: Log Hyfforddiant/Rhannu Gwybodaeth gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Parhaus yn ôl y gofyn

 

Cam gweithredu 50:

Byddwn yn datblygu dealltwriaeth o ffurfwyr barn, arweinwyr cymunedol lleol, a lleisiau dibynadwy yn y rhanbarth.

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Tystiolaeth: Cysylltiadau allweddol wedi’u nodi; Log Hyfforddiant/Rhannu Gwybodaeth gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Parhaus yn ôl y gofyn

 

Cam gweithredu 51:

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o ymgynghoriadau a phenderfyniadau perthnasol gyda rhwydweithiau cymunedol lleol.

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Tystiolaeth: Log Hyfforddiant/Rhannu Gwybodaeth gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Parhaus

 

Cam gweithredu 52:

Byddwn yn cefnogi sefydlu a chynnwys cymunedau mudol mewn cymunedau lleol (mewn ymateb i anghenion lleol.)

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Tystiolaeth: Log Digwyddiadau Ymgysylltu neu Log Hyfforddiant/Rhannu Gwybodaeth gyda naratif wedi'u cynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Parhaus yn ôl y gofyn

 

Cam gweithredu 53:

Byddwn yn monitro ac yn adrodd ar densiynau cymunedol parhaus a rhai sy'n dod i'r amlwg, yn rhoi prosesau a gweithdrefnau ar waith i fynd i'r afael â nhw yn ôl yr angen, ac yn cydweithio i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol y tensiwn.

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Tystiolaeth: Log Digwyddiadau Ymgysylltu gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro; Atal a lleihau tensiwn cymunedol; Cyflwyno adroddiadau tensiwn misol i Lywodraeth Cymru
 • Erbyn?: Wythnosol

 

Cam gweithredu 54:

Byddwn yn cefnogi ymateb yr awdurdodau lleol i fynd i'r afael â cham-fanteisio ac eithafiaeth yn y rhanbarth (mewn ymateb i anghenion lleol).

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Tystiolaeth: Log Digwyddiadau Ymgysylltu gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Parhaus yn ôl y gofyn

 

Cam gweithredu 55:

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ariannu cysylltiedig â chydlyniant, ac datblygu ac yn gweinyddu cynllun grant bach rhanbarthol i gynorthwyo grwpiau cymunedol y trydydd sector i hyrwyddo a meithrin cydlyniant yn eu cymunedau trwy brosiectau wedi'u teilwra.

 • Gwasanaeth: Tîm Cydlyniant Cymunedol 
 • Tystiolaeth: Cyflwyno gwerthusiad o brosiectau; Log Hyfforddiant/Rhannu Gwybodaeth gyda naratif wedi'i gynnwys yn y ffurflen fonitro
 • Erbyn?: Blynyddol
ID: 11513, adolygwyd 20/03/2024