Eich Diogelwch Personol

Cyfarpar i wneud eich cartref yn ddiogelach

Mae’n bosibl hwyluso pethau i chi yn eich cartref a gwneud eich cartref yn ddiogelach. Gallwch gael cyfarpar sy’n amrywio o osodiadau mawr, fel lifftiau grisiau, i eitemau llai, fel offer cegin arbenigol a rheiliau i’ch helpu yn yr ystafell ymolchi. Gallwch brynu cyfarpar ac offer yn lleol, a hefyd trwy gyflenwyr cenedlaethol.

Gall y Gwasanaethau Oedolion gynnig gwybodaeth a chyngor ar gyfarpar addas i gyflawni eich anghenion ac os oes angen, gwneud asesiad o’r hyn y gallwch ei wneud yn eich bywyd bob dydd a’r hyn na allwch ei wneud. Gallant awgrymu ffyrdd eraill ymarferol o wneud pethau a gallant o bosibl ddarparu cyfarpar i’ch cynorthwyo i fyw’n ddiogelach ac yn fwy annibynnol yn eich cartref.

Yn dilyn asesiad ariannol, mae grantiau ar gael i bobl ag anableddau i gynorthwyo gyda gosod offer fel lifftiau grisiau ac unrhyw addasiadau eraill i’ch cartref.

Os ydych yn colli eich golwg a/neu eich clyw, gall cynghorwyr arbenigol helpu i gael cyfarpar i chi er mwyn eich cynorthwyo i gadw’ch annibyniaeth.

Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu e-bostiwch ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Gallwch brynu cyfarpar syml sylfaenol yn siopau’r stryd fawr i’ch helpu gyda thasgau bob dydd. Mae rhestr o’r siopau i’w gweld yn yr Yellow Pages dan ‘Disability and Mobility’.

Cantre Mobility Ffôn 0808 100 1133 neu 01545 571390 neu 01267 222201

Snowdrop Independent Living, Snowdrop Lane, Hwlffordd SA61 1ET    
Ffôn: 01437 768383 neu 0333 200 1337

Disabled Living and Mobility Stryd Fawr, Penfro, SA71 4LA.
Ffôn: 01646 279352 www.disabled-living.co.uk

Harbour Mobility, Mackeral Quay, Aberdaugleddau, SA73 3BH.
Ffôn: 07970 943948  www.harbourmobility.co.uk

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn benthyg cyfarpar meddygol am gyfnodau byr i bobl ag anabledd neu salwch sydd mewn argyfwng am rodd bach. Mae’r cyfarpar yn cynnwys cadeiriau olwyn, comôds, ffyn, fframiau ac offer i helpu gyda bath a thoiled.  
Ffôn: 01554 749374

Mae gwasanaeth FRAME Mobility Hire yn cynnig cadeiriau olwyn heb bŵer/ gwthio eich hunan a sgwteri symudedd i’w llogi. Mae’n bosibl talu i gael yr offer wedi’i gludo atoch, ac mae pobl leol ac ymwelwyr yn gallu defnyddio’r gwasanaeth.
Ffôn: 01348 873034 e-bost: info@frameltd.co.uk neu vicstokes@frameltd.co.uk
www.pembrokeshire-frame.org.uk/wheel-chair-hire

Gall rhai siopau dodrefn gyflenwi cadeiriau esmwyth sy’n gwyro neu’n codi i helpu pobl i godi ohonynt. Mae rhestr o’r siopau lleol sy’n eu stocio i’w gweld yn yr Yellow Pages dan ‘Furniture Retailers.

Os ydych yng nghyfnodau olaf salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, mae Sefydliad Paul Sartori yn darparu gwasanaeth llogi offer yn rhad ac am ddim, fel rheol dros dro, tra bod trefniadau eraill yn cael eu gwneud. Ffôn: 01437 763223

ID: 2033, adolygwyd 23/01/2018