Eich Diogelwch Personol

Diogelwch rhag tân

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru’n darparu cyngor ynglŷn â diogelwch rhag tân yn eich cartref a gall gyflenwi a gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim. Gall hefyd brofi eich blanced drydan i chi. Maent yn cynnig y cyngor canlynol ynglŷn â diogelwch yn y cartref i bobl hŷn neu bobl anabl:

Cynghorion i’r rhai sydd â nam ar eu clyw

 • Os os nam ar eich clyw, medrwch gael larwm mwg sy’n defnyddio golau strôb a phadiau dirgrynol.
 • Os oes tân yn amlygu, ac os yw’n anodd i chi alw 999 eich hun, gofynnwch i gymydog wneud hynny i chi.
 • Os oes gennych offer arbenigol, fel ffôn destun neu minicom, medrwch gysylltu â’r gwasanaethau brys ar 18000.

​​Cynghorion i’r rhai sydd â nam ar eu golwg

 • Gosodwch sticer lliw ar eich larwm mwg os ydych yn cael trafferth ei weld i’w brofi, neu gofynnwch i’ch Gwasanaeth Tân lleol a fedran nhw ddarparu un ar eich cyfer.
 • Archwiliwch lidiau trydan yn rheolaidd trwy eu cyffwrdd. Os ydynt wedi treulio neu os ydynt yn ddiffygiol, peidiwch â’u plygio i mewn na’u troi ymlaen. Os oes arogl llosgi’n amlygu pan fod offer trydanol ymlaen, diffoddwch yr offer a thynnwch y plwg ar unwaith. 

​​Cynghorion i bobl â phroblemau symudedd

 • Os yw’n anodd i chi brofi eich larwm, yna gofynnwch i rywun arall i’w brofi i chi.
 • Os ydych yn cael trafferth symud o gwmpas, ystyriwch osod intercom, a fydd yn eich galluogi i rybuddio rhywun arall yn y tŷ os oes argyfwng.
 • Gofalwch bod gennych fynediad hawdd at unrhyw gymhorthion symudedd sydd eu hangen arnoch, megis ffon.

Cyfarpar i wneud eich cartref yn ddiogelach

Rhifau ffôn cysylltu mewn argyfwng 

Mewn achos brys cofiwch ffonio 999 bob amser

 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd) - 0800 169 1234
 • Cyngor Sir Penfro: 01437 764551 / Rhif ffôn y Cyngor am argyfyngau y tu mas i oriau gwaith: 0345 601 5522
 • Llinell frys Dŵr - 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos)
 • Argyfyngau Nwy - 0800 111 999
 • Argyfyngau Trydan (De a Gorllewin Cymru) - Western Power Distribution0800 052 0400
 • Llinell Llifogydd - 0345 988 1188 (gwasanaeth 24 awr) neu Type talk 0845 602 6340


Environment Agency (yn agor mewn tab newydd)
 

GOV.UK (yn agor mewn tab newydd)

Mae taflen o’r enw ‘Yn Barod i Ymateb’ ar gael hefyd gan y Cyngor yn yr Uned Cynllunio Rhag Argyfyngau.

Gallwch gysylltu â’r Uned Cynllunio Rhag Argyfyngau ar 01437 775586 neu e-bost emergency.planning.unit@pembrokeshire.gov.uk

ID: 10833, adolygwyd 18/09/2023