Eich Diogelwch Personol

Larymau cymunedol

Os ydych yn bryderus ynglŷn â chael cymorth mewn argyfwng, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cael larwm cymunedol. Mae larwm y gallwch ei wisgo o amgylch eich gwddf neu eich arddwrn, yn cael ei gysylltu â’ch ffôn a bydd yn canu os byddwch yn ei bwyso mewn argyfwng. Bydd y gwasanaeth monitro’n ateb eich galwad a bydd y gweithredwr yn penderfynu pa gamau i’w cymryd. Bydd angen i chi hefyd gael dau gyswllt lleol all ymateb i’ch galwad, ac sy’n byw o fewn 20 munud o’ch cartref. Mae tâl wythnosol am y gwasanaeth hwn. Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551

Mae systemau ar gael hefyd gan gyflenwyr eraill:

Age UK Aid Call
www.ageuk.org.uk/products/mobility-and-independence-at-home/personal-alarms
Ffôn: 0800 011 3846

Tunstall Response Ltd
Gallwch drefnu i gael system wedi ei gosod eich hun drwy gysylltu â Tunstall Response ar 01302 333304
www.tunstall.co.uk neu e-bost: enquiries@tunstallresponse.co.uk.

ID: 2029, adolygwyd 23/01/2018

Telecare

Mae gan Teleofal amrywiaeth eang o larymau a synwyryddion sy’n galluogi pobl i fyw’n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain. Mae nifer o larymau eraill i’w cael ar wahân i’r rhai rydych yn eu gwisgo am eich gwddf neu eich arddwrn, gan gynnwys synwyryddion syrthio, synwyryddion gwely a synwyryddion mwg. Mae’r cyfarpar yn cael ei gysylltu â chanolfan ymateb i larwm cymunedol a fydd yn cysylltu â chi ac yn cael gafael ar yr unigolyn neu’r gwasanaeth priodol. Mae’n rhaid i weithiwr Iechyd proffesiynol atgyfeirio rhywun at Teleofal.

Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551

ID: 2031, adolygwyd 23/01/2018

Cyfarpar i wneud eich cartref yn ddiogelach

Mae’n bosibl hwyluso pethau i chi yn eich cartref a gwneud eich cartref yn ddiogelach. Gallwch gael cyfarpar sy’n amrywio o osodiadau mawr, fel lifftiau grisiau, i eitemau llai, fel offer cegin arbenigol a rheiliau i’ch helpu yn yr ystafell ymolchi. Gallwch brynu cyfarpar ac offer yn lleol, a hefyd trwy gyflenwyr cenedlaethol.

Gall y Gwasanaethau Oedolion gynnig gwybodaeth a chyngor ar gyfarpar addas i gyflawni eich anghenion ac os oes angen, gwneud asesiad o’r hyn y gallwch ei wneud yn eich bywyd bob dydd a’r hyn na allwch ei wneud. Gallant awgrymu ffyrdd eraill ymarferol o wneud pethau a gallant o bosibl ddarparu cyfarpar i’ch cynorthwyo i fyw’n ddiogelach ac yn fwy annibynnol yn eich cartref.

Yn dilyn asesiad ariannol, mae grantiau ar gael i bobl ag anableddau i gynorthwyo gyda gosod offer fel lifftiau grisiau ac unrhyw addasiadau eraill i’ch cartref.

Os ydych yn colli eich golwg a/neu eich clyw, gall cynghorwyr arbenigol helpu i gael cyfarpar i chi er mwyn eich cynorthwyo i gadw’ch annibyniaeth.

Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu e-bostiwch ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Gallwch brynu cyfarpar syml sylfaenol yn siopau’r stryd fawr i’ch helpu gyda thasgau bob dydd. Mae rhestr o’r siopau i’w gweld yn yr Yellow Pages dan ‘Disability and Mobility’.

Cantre Mobility Ffôn 0808 100 1133 neu 01545 571390 neu 01267 222201

Snowdrop Independent Living, Snowdrop Lane, Hwlffordd SA61 1ET    
Ffôn: 01437 768383 neu 0333 200 1337

Disabled Living and Mobility Stryd Fawr, Penfro, SA71 4LA.
Ffôn: 01646 279352 www.disabled-living.co.uk

Harbour Mobility, Mackeral Quay, Aberdaugleddau, SA73 3BH.
Ffôn: 07970 943948  www.harbourmobility.co.uk

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn benthyg cyfarpar meddygol am gyfnodau byr i bobl ag anabledd neu salwch sydd mewn argyfwng am rodd bach. Mae’r cyfarpar yn cynnwys cadeiriau olwyn, comôds, ffyn, fframiau ac offer i helpu gyda bath a thoiled.  
Ffôn: 01554 749374

Mae gwasanaeth FRAME Mobility Hire yn cynnig cadeiriau olwyn heb bŵer/ gwthio eich hunan a sgwteri symudedd i’w llogi. Mae’n bosibl talu i gael yr offer wedi’i gludo atoch, ac mae pobl leol ac ymwelwyr yn gallu defnyddio’r gwasanaeth.
Ffôn: 01348 873034 e-bost: info@frameltd.co.uk neu vicstokes@frameltd.co.uk
www.pembrokeshire-frame.org.uk/wheel-chair-hire

Gall rhai siopau dodrefn gyflenwi cadeiriau esmwyth sy’n gwyro neu’n codi i helpu pobl i godi ohonynt. Mae rhestr o’r siopau lleol sy’n eu stocio i’w gweld yn yr Yellow Pages dan ‘Furniture Retailers.

Os ydych yng nghyfnodau olaf salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, mae Sefydliad Paul Sartori yn darparu gwasanaeth llogi offer yn rhad ac am ddim, fel rheol dros dro, tra bod trefniadau eraill yn cael eu gwneud. Ffôn: 01437 763223

ID: 2033, adolygwyd 23/01/2018

Dewis cyfarpar

Cyn i chi brynu neu logi cyfarpar:

 • Peidiwch ag ymrwymo i ddewis offer hyd nes eich bod wedi cael golwg ar yr holl opsiynau a chyflenwyr.
 • Profwch cyn prynu, gofynnwch i weld sut mae’r cyfarpar yn gweithio neu gofynnwch am gyfnod treialu.
 • Gwiriwch beth yw polisi’r cwmni ar ddychwelyd offer a gwarantau.  

Mae cyngor annibynnol am gynhyrchion a chyflenwyr ar gael gan:

'Disabled Living Foundation' a 'Living Made Easy'

Ffôn: 02072 896111 Llinell Gymorth: 0300 9990004 E-bost: info@dlf.org.uk

www.dlf.org.uk     www.livingmadeeasy.org.uk

RICA Ymchwil cwsmer i bobl hŷn a phobl anabl

Ffôn: 02074 272460 E-bost: mail@rica.org.uk

www.rica.org.uk

ID: 2034, adolygwyd 23/01/2018

Aros ar eich Traed

Mae llawer o bobl yn cael eu hanafu bob blwyddyn drwy syrthio yn eu cartref eu hunain. Gall rhoi sylw i’r manylion isod eich cadw’n ddiogel:

 • gwnewch yn siŵr nad yw ymylon matiau a charpedi wedi codi
 • gosodwch ganllawiau yn yr ystafell ymolchi
 • tacluswch geblau trydan sydd ar y llawr
 • codwch yn araf rhag mynd yn benysgafn
 • peidiwch â brysio i ateb y drws neu’r ffôn
 • gwnewch yn siŵr bod eich sliperi yn ffitio’n iawn

Esgidiau neu sliperi nad ydynt yn ffitio’n iawn yw un o’r prif ffactorau sy’n achosi damweiniau ymhlith pobl hŷn. Byddwch yn ddiogelach o gwmpas y tŷ os byddwch yn gwisgo sliperi sy’n ffitio’n iawn am eich traed. Mae rhai sy’n cau â Velcro yn hawdd i’w gwisgo a’u tynnu, ac yn hawdd i’w golchi.

Mae gan Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymruwasanaeth gwirio diogelwch yn y cartref. Ffôn (01437) 766717 www.pembs-cr.co.uk

ID: 2035, adolygwyd 23/01/2018

Gwerthwyr drws i ddrws a galwyr ffug

Os bydd rhywun yn dod i’ch drws yn ddiwahoddiad ac yn cynnig nwyddau neu wasanaethau, mae’r Adran Safonau Masnach (Ffôn: 01437 764551) yn cynnig y cyngor a ganlyn:-

 • Peidiwch â gadael neb i mewn i’r tŷ
 • Gofynnwch iddyn nhw adael eu manylion cysylltu a chynnig manylion yn ysgrifenedig er mwyn i chi allu gwneud ymholiadau pellach a’u hystyried
 • Peidiwch â gwneud penderfyniadau byrfyfyr nac arwyddo unrhyw beth nes y byddwch wedi cael amser i feddwl
 • Gofynnwch i’r galwr beth fydd yn digwydd os byddwch yn newid eich meddwl oherwydd gan amlaf mae’r gyfraith yn caniatáu cyfnod o saith niwrnod rhag ofn y byddwch eisiau newid eich meddwl a chanslo’r contract. Rhaid cael manylion ysgrifenedig ynglŷn â hyn ar yr adeg y gwneir y cytundeb.
 • Peidiwch â rhoi eich manylion personol i neb, yn enwedig manylion ariannol

Byddwch yn wyliadwrus os yw rhywun sy’n dod i’ch drws:

 • Yn gwrthod rhoi manylion ysgrifenedig
 • Yn rhoi pwysau arnoch i wneud penderfyniad
 • Yn honni mai dim ond ar y diwrnod hwnnw y mae’r cynnig ar gael
 • Yn methu â dod yn ôl rywbryd eto
 • Yn gwneud cynnig sy’n swnio’n rhy dda i fod yn wir
 • Yn dweud na allwch newid eich meddwl na chanslo’r contract

Nid yw pawb sy’n dod i’r drws ar berwyl drwg, ond byddwch yn wyliadwrus gan fod galwyr ffug yn ymddangos yn gwrtais ac yn ddymunol iawn ar y dechrau.

Os ydych yn bryderus ynglŷn â rhywun sydd wedi dod i’ch drws ac:

 • sy’n dal yn eich cartref; neu
 • sy’n mynd i ddod yn ôl e.e. i gasglu tâl; neu
 • sy’n cynnig mynd â chi i’r banc i dynnu arian allan

ffoniwch yr Heddlu ar 101 a Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 03454 04 05 06, neu 03454 04 05 05 (llinell Gymraeg). Gallant hwy roi cyngor i chi hefyd.

ID: 2037, adolygwyd 23/01/2018

Dewis masnachwr dibynadwy

Yn hytrach na disgwyl i rywun ddod i guro ar eich drws, mae’n well i chi chwilio am fasnachwr dibynadwy eich hun. Holwch eich ffrindiau a’ch perthnasau rhag ofn y gallant hwy argymell masnachwr. Edrychwch am fasnachwyr sy’n aelodau o gymdeithas fel y Gymdeithas Masnachwyr.  Maent hwy weithiau’n cynnig cymorth os bydd anghydfod.

ID: 2039, adolygwyd 23/01/2018

Sgamiau drwy'r post a thros y ffôn

Byddwch yn wyliadwrus bob amser os oes rhywun yn cynnig unrhyw beth i chi a chithau heb ofyn amdano, a pheidiwch byth â rhoi arian na rhoi manylion eich banc neu eich cerdyn credyd er mwyn cael gwobr neu ar gyfer cynnig sy’n swnio’n rhy dda i fod yn wir. Peidiwch â gadael i neb roi pwysau arnoch i wneud penderfyniad yn y fan a’r lle a pheidiwch â ffonio rhifau cyfradd uwch (sy’n dechrau â 070 neu 090) i hawlio gwobr neu drefnu i barsel gael ei ddanfon.

Am gyngor pellach neu os ydych chi’n gofidio eich bod chi, neu rywun sy’n agos atoch, wedi bod yn destun sgam, cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth fel uchod.  

ID: 2040, adolygwyd 23/01/2018

Lleihau post diangen a galwadau ffôn sy'n niwsans

Er mwyn lleihau’r post diangen sy’n cael ei ddanfon atoch cysylltwch â’r Gwasanaeth Dewis Post. Ffôn 0845 703 4599.

Er mwyn peidio â derbyn taflenni heb gyfeiriad arnynt gan y Post Brenhinolcysylltwch â: Freepost RRBT-ZBXB-TTTS, Royal Mail Door to Door Opt Outs, Kingsmead House, Oxpens Road, Rhydychen, OX1 1RX neu anfonwch e-bost at optout@royalmail.com.

Er mwyn peidio â derbyn galwadau gwerthu diangen ar y ffôn cysylltwch â’r

Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffônar 0845 070 0707. Efallai y bydd yn cymryd ychydig amser i nifer y galwadau leihau. Os byddwch yn dal i gael problem, cysylltwch ag OFCOM ar 020 7981 3040.

Mae’r holl wasanaethau hyn yn ddi-dâl.

ID: 2041, adolygwyd 23/01/2018