Addewid Preifatrwydd

Gyda phwy y mae'r cyngor yn rhannu’ch data personol?

Er mwyn sicrhau bod y cyngor yn rhoi gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi, weithiau bydd angen iddo rannu eich data personol â sefydliadau partner eraill sy'n cefnogi cyflenwi’r gwasanaeth efallai y byddwch yn ei dderbyn.  Gallai hyn gynnwys:

  • Awdurdodau lleol eraill
  • Yr heddlu
  • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
  • CThEM
  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
  • Cymdeithasau tai
  • Sefydliadau gwirfoddol
  • Cyrff rheoleiddiol

Mae'r Cyngor yn defnyddio proseswyr data (trydydd partïon) sy'n darparu gwasanaethau i ni o ran darpariaeth TG ac adfer ar ôl trychineb. Mae contractau ar waith gyda’r proseswyr data hyn ac ni allant wneud unrhyw beth â’ch gwybodaeth bersonol oni bai ein bod wedi eu cyfarwyddo i wneud hynny. Byddant yn cadw eich data yn ddiogel a bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu yn unol â GDPR y DU yn unig. Pan fydd angen i’ch gwybodaeth bersonol gael ei throsglwyddo y tu allan i’r DU fel rhan o’r contractau hyn, dim ond yn unol â GDPR y DU y gwneir hyn.

Gall fod angen hefyd i'r cyngor roi eich data personol i sefydliadau eraill y mae wedi rhoi contract iddynt ddarparu gwasanaeth i chi.  Ni fydd y cyngor yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd part on at ddibenion marchnata oni bai eich bod yn rhoi cydsyniad iddo wneud hynny.

Mae gan y cyngor ddyletswydd i ddiogelu arian y cyhoedd y mae'n ei weinyddu a gall ddefnyddio'r data personol a roddwyd gennych chi, yn ogystal thechnegau paru data, i ganfod ac atal twyll. Bydd y cyngor hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau y mae eu hangen yn y gyfraith a gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod/atal twyll/troseddau neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost-effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, gall gwybodaeth gael ei rhannu gydag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir Penfro a chydag Archwilio Cymru (yn agor mewn tab newydd).

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll, a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, ynghyd 'ch hawliau diogelu data, ar wefan Cifas (yn agor mewn tab newydd).

ID: 7935, adolygwyd 20/03/2024