COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Eich Hawliau

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi:

 

  • Yr hawl i weld y wybodaeth – mae gennych hawl i ofyn am gael gweld gwybodaeth sydd gennym amdanoch ac i gael copi ohoni
  • Yr hawl i gael gwybod – Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio eu data personol.  Mae hwn yn ofyniad tryloywder allweddol o dan y GDPR.
  • Yr hawl i gywiro – mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro eich gwybodaeth.
  • Mae'n bosibl y bydd yr hawl i gyfyngu ar brosesu yn gymwys – gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich data personol, ond gall hyn achosi oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi.  Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
  • Yr hawl i ddileu - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i symud data - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i beidio â bod yn ddarostyngedig i benderfyniadau a phroffilio awtomataidd – sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol neu affeithiau sydd yr un mor bwysig i destun y data

 

ID: 3455, adolygwyd 01/05/2019

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro’n ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, byddwn yn ystyried o ddifrif unrhyw gwynion a gawn am hyn. Anogwn bobl i roi gwybod inni os credant fod y ffordd y byddwn yn casglu neu’n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.              

Nid yw’r Hysbysiad Prosesu Teg hwn yn manylu’n gynhwysfawr ar bob agwedd ar ein prosesau casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon rhoi unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod:

Swyddog Diogelu Data

 

Cyngor Sir Penfro         

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:                   

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

ID: 3456, adolygwyd 02/07/2021

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Dyma lle y bydd dod o hyd i holl wybodaeth am sut i ymdrin â a'ch data personol. Hyn prosesu teg neu hysbysiadau preifatrwydd ddweud wrthych beth y dylech ei ddisgwyl inni wneud gyda eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cyswllt gyda ni neu ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Llywodraethu Gwybodaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Cyflogadwyedd

Hysbysiad Preifatrwydd - Cynllun Cyflogadwyedd

Datblygu Economaidd ac Adfywio

Hysbysaid Preifatrwydd: Datblygu Economaidd ac Adfywio

Diogelwch a Safonau Bwyd

Rhybudd Preifatrwydd - Tim Diogelwch a safonau Bwyd

Gwaith yn yr Arfaeth

Hysbysiad Preifatrwydd: Gwaith yn yr Arfaeth

Iechyd Porthladd

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd Porthladd    Amserlenni Cade a Gwared

Ysgolion a Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Chwaraeon Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Sir Benfro yn Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofnogi Disgyblion

Rhybudd Preifatrwydd - Cyflogi Plant a Thrwyddedau Perfformio

Rhybudd Preifatrwydd – Derbyn Plant i Ysgolion

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Rhybudd Preifatrwydd - Arlwyo

Fy Nghyfrif

Cyfrif Ar-lein

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Datblygu  Amserlen Cadw Dogfennau (Rheoli Datblygiad)

Hysbysiad Preifatrwydd - Rheoli Datblygu - Sylwadau gan Drydydd Partïon  

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Rhybudd Preifatrwydd - Cytundebau Adran 106

Rhybudd Preifatrwydd - Perchnogaeth Tai Cost Isel

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Adeiladau

Adnoddau Dynol

Rhybudd Preifatrwydd - Adnoddau Dynol

Llyfrgelloedd a Diwylliant

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth LLyfrgell Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro - Digwyddiadau

Rhybudd Preifatrwydd - Croeso Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Cysylltiadau Hynafol

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Animeiddio Ysgolion

 

Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Hysbysiad Prosesu - Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Cludo Teithwyr

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Teithio Rhatach

Rhybudd Preifatrwydd - (CCTV) ar Gludiant i`r ysgol

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Gorfodaeth Parcio Sifil

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Trwyddedau

Rhybudd Preifatrwydd – Adran Gofal Stryd

Gwasanaethau Refeniw

Rhybudd Preifatrwydd Blynyddol Treth y Cyngor

Rhybudd Preifatrwydd Budd-daliadau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Trethi Busnes

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Rhybudd Preifatrwydd - Theoli Cwn                           Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Plâu                          Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Llygredd                   Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Iechyd Cyhoeddus               Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd a Lles Anifeiliaid    Amserlenni Cade a Gwared

Gwasanaethau Etholiadol

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Etholiadol

Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 

Rhybudd Preifatrwydd - Gwastraff ac Ailgylchu

Hysbysiad Procesu Teg - Ceir Gadawedig 

Hysbysiad Procesu Teg - Meinciau Coffa 

Hysbysiad Procesu Teg - Codi am Wasanaeth 

Hysbysiad Procesu Teg - Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth

Rhybudd Preifatrwydd - Gohebiaeth, Amgylchedd & Argyfyngau

Rhybudd Preifatrwydd - Canolfan Orffwys mewn Argyfwng

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Rhybudd Preifatrwydd - Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhybudd Preifatrwydd - Dysgu a Datblygu Corfforaethol, RhDGGCC Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Gofal Plant

Gwasanaeth taliadau uniongyrchol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a chynorthwywyr personol

Hamdden a Gweithgaredau

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Hamdden

Tai

Rhybudd Preifatrwydd – Tai Gwarchod

Rhybudd Preifatrwydd – Safonau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Tai

Hysbysiad Prosesu - Tai Gwarchod

Trwyddedu

Rhybudd Preifatrwydd - Trwyddedu

Safonau Masnachu

Rhybudd Preifatrwydd - Safonau Masnachu           Amserlenni Cade a Gwared

Teledu Cylch Cyfyng

Tir ac Eiddo

Hysbysiadau Prosesu Teg - Cytundeb Prydles ar gyfer y Farchnad

Rhybudd Preifatrwydd - Phridiannau Tir

Cyllid a Busnes

Rhybudd Preifatrwydd - Proses Taliadau Credydwyr

Caffael

 Hysbysiad Preifatrwydd - Tendrau a chontractau

Dechrau'n Deg

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Dechrau`n Deg

Seilwaith

Hysbysiad Preifatrwydd: Diogelu Arfordir/Rheoli Perygl Llifogydd

ID: 3442, adolygwyd 14/07/2021

Pam fod y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth bersonol sylfaenol?

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro neu’n ymweld â Chanolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, rydym yn casglu gwybodaeth hanfodol.

 Rydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad neu i drosglwyddo'ch ymholiad i'r tîm neu'r gwasanaeth perthnasol i weithredu.

 Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu yn unol â Ddeddf Diogelu Data 2018 a bydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion prosesu'ch ymholiad.

 Sylwer, efallai y bydd galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi.

 Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad Prosesu Teg lawn ar gyfer y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer yma

ID: 3448, adolygwyd 01/05/2019

Cymorth pellach

Am gymorth gydag ymholiadau neu gwynion, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro          

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01437 764551

Os hoffech wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

 

Dolenni defnyddiol

Porth Gwybodaeth GDPR

ICO (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Llywodraethu TG 

 

 

 

ID: 3452, adolygwyd 02/07/2021

Addewid Gwybodaeth Bersonol

Byddwn yn gwneud y canlynol:

1.  Gwerthfawrogi’r wybodaeth bersonol a ymddiriedwyd ynom a sicrhau parchu’r ymddiried hwnnw;

2.  Mynd ymhellach na dim ond llythyren y ddeddf wrth drin gwybodaeth bersonol, a mabwysiadu safonau arferion da;

3.  Ystyried a rhoi sylw i’r peryglon preifatrwydd yn gyntaf pan fyddwn yn bwriadu defnyddio neu ddal gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd, fel pan fyddwn yn cyflwyno systemau newydd;

4.  Bod yn agored gydag unigolion ynghylch sut y defnyddiwn eu gwybodaeth ac i bwy y rhoddwn hi;

5.  Ei gwneud yn hawdd i unigolion gael mynediad at a chywiro eu gwybodaeth bersonol;

6.  Cadw’r lleiaf angenrheidiol o wybodaeth bersonol a’i dileu pan na fydd arnom ei hangen mwyach;

7.  Bod â dulliau diogelu effeithiol i sicrhau cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac na fydd yn mynd i’r dwylo anghywir;

8.  Hyfforddi staff sy’n trin gwybodaeth bersonol a’i wneud yn fater disgyblu os byddant yn camddefnyddio neu heb ofalu am wybodaeth bersonol yn briodol;

9.  Buddsoddi adnoddau ariannol a dynol priodol mewn gofalu am wybodaeth bersonol i sicrhau y gallwn gadw at ein haddewidion; a

10. Cadarnhau’n rheolaidd ein bod yn cadw at ein haddewidion a hysbysu sut ydym yn gwneud.

ID: 3435, adolygwyd 01/05/2019

Sut y bydd gwybodaeth amdanoch chi’n cael ei defnyddio?

Bydd yr wybodaeth a rowch yn cael ei phrosesu yn unol â Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu’r cyllid cyhoeddus a weinyddwn a chawn ddefnyddio’r wybodaeth a rowch, yn ogystal â thechnegau paru data, i ddarganfod ac atal twyll. Byddwn yn croeswirio’r wybodaeth ag adrannau eraill Cyngor Sir Penfro i sicrhau mai un cofnod cwsmer sy’n cael ei gadw amdanoch chi, os oes modd. Mae’r broses paru data yn ffordd sicr o helpu i sicrhau bod y cofnodion sydd gennym amdanoch chi yn ddiweddar ac yn gywir.             

Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy’n ofynnol gan y gyfraith a chawn hefyd rannu’r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am ddarganfod/atal twyll neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a’i wario yn y modd mwyaf priodol a chost effeithiol. Er mwyn sicrhau hyn, mae’n bosibl y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gydag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir Penfro gyda'r archwilydd cyffredinol i gymru.

Bydd y wybodaeth bersonol rydym wedi’i chasglu gennych yn cael ei rhannu ag asiantaethau atal twyll, a fydd yn defnyddio’r wybodaeth i atal twyll a gwyngalchu arian, a gwirio pwy ydych chi. Os caiff twyll ei ddarganfod, gellid gwrthod gwasanaethau penodol, cyllid, neu swydd, i chi. Gellir cael rhagor o fanylion am sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gennym ni a’r asiantaethau atal twyll hyn, a’ch hawliau diogelu data, trwy fynd i: CIFAS

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd parti at ddibenion marchnata oni bai eich bod yn rhoi eich caniatad i ni wneud hynny. 

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roesoch i gysylltu â chi mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor yr ydych wedi gofyn amdanynt neu gofrestru amdanynt.

Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol drwy’r amser a dim ond yr wybodaeth bersonol sy’n ofynnol i gael at wasanaethau’r Cyngor y byddwn yn ei chasglu.

ID: 3438, adolygwyd 15/01/2021

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roir inni am bum mlynedd a gwaredir yn ddiogel â’ch gwybodaeth pan na fydd ei hangen rhagor. Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol  a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion              

ID: 3439, adolygwyd 20/01/2020

Cael at fy ngwybodaeth bersonol

Gallwch gael gwybod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais i weld yr wybodaeth o dan Deddf Diogelu Data 2018. 

Gwrthrych am Wybodaeth

ID: 3440, adolygwyd 01/05/2019