COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Eich Hawliau

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi:

 

  • Yr hawl i weld y wybodaeth – mae gennych hawl i ofyn am gael gweld gwybodaeth sydd gennym amdanoch ac i gael copi ohoni
  • Yr hawl i gael gwybod – Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio eu data personol.  Mae hwn yn ofyniad tryloywder allweddol o dan y GDPR.
  • Yr hawl i gywiro – mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro eich gwybodaeth.
  • Mae'n bosibl y bydd yr hawl i gyfyngu ar brosesu yn gymwys – gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich data personol, ond gall hyn achosi oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi.  Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
  • Yr hawl i ddileu - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i symud data - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i beidio â bod yn ddarostyngedig i benderfyniadau a phroffilio awtomataidd – sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol neu affeithiau sydd yr un mor bwysig i destun y data

 

ID: 3455, adolygwyd 01/05/2019

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro’n ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, byddwn yn ystyried o ddifrif unrhyw gwynion a gawn am hyn. Anogwn bobl i roi gwybod inni os credant fod y ffordd y byddwn yn casglu neu’n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.              

Nid yw’r Hysbysiad Prosesu Teg hwn yn manylu’n gynhwysfawr ar bob agwedd ar ein prosesau casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon rhoi unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod:

Jo Hendy, Prif Swyddog Archwiliad, Risg a Gwybodaeth  

Cyngor Sir Penfro         

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:                   

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

ID: 3456, adolygwyd 28/01/2020

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Dyma lle y bydd dod o hyd i holl wybodaeth am sut i ymdrin â a'ch data personol. Hyn prosesu teg neu hysbysiadau preifatrwydd ddweud wrthych beth y dylech ei ddisgwyl inni wneud gyda eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cyswllt gyda ni neu ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Llywodraethu Gwybodaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Cyflogadwyedd

Hysbysiad Preifatrwydd - Cynllun Cyflogadwyedd

Datblygu Economaidd ac Adfywio

Hysbysaid Preifatrwydd: Datblygu Economaidd ac Adfywio

Diogelwch a Safonau Bwyd

Rhybudd Preifatrwydd - Tim Diogelwch a safonau Bwyd

Gwaith yn yr Arfaeth

Hysbysiad Preifatrwydd: Gwaith yn yr Arfaeth

Iechyd Porthladd

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd Porthladd    Amserlenni Cade a Gwared

Ysgolion a Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Chwaraeon Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Sir Benfro yn Dysgu

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Cofnogi Disgyblion

Rhybudd Preifatrwydd - Cyflogi Plant a Thrwyddedau Perfformio

Rhybudd Preifatrwydd – Derbyn Plant i Ysgolion

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Rhybudd Preifatrwydd - Arlwyo

Fy Nghyfrif

Cyfrif Ar-lein

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Datblygu  Amserlen Cadw Dogfennau (Rheoli Datblygiad)

Hysbysiad Preifatrwydd - Rheoli Datblygu - Sylwadau gan Drydydd Partïon  

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Rhybudd Preifatrwydd - Cytundebau Adran 106

Rhybudd Preifatrwydd - Perchnogaeth Tai Cost Isel

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Adeiladau

Adnoddau Dynol

Rhybudd Preifatrwydd - Adnoddau Dynol

Llyfrgelloedd a Diwylliant

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth LLyfrgell Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro - Digwyddiadau

Rhybudd Preifatrwydd - Croeso Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Cysylltiadau Hynafol

Rhybudd Preifatrwydd: Prosiect Animeiddio Ysgolion

 

Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Hysbysiad Prosesu - Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Cludo Teithwyr

Rhybudd Preifatrwydd - Cynllun Teithio Rhatach

Rhybudd Preifatrwydd - (CCTV) ar Gludiant i`r ysgol

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Gorfodaeth Parcio Sifil

Rhybudd Preifatrwydd – Gwasanaethau Parcio – Trwyddedau

Rhybudd Preifatrwydd – Adran Gofal Stryd

Gwasanaethau Refeniw

Rhybudd Preifatrwydd Blynyddol Treth y Cyngor

Rhybudd Preifatrwydd Budd-daliadau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Trethi Busnes

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Rhybudd Preifatrwydd - Theoli Cwn                           Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Plâu                          Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Rheoli Llygredd                   Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd – Iechyd Cyhoeddus               Amserlenni Cade a Gwared

Rhybudd Preifatrwydd - Iechyd a Lles Anifeiliaid    Amserlenni Cade a Gwared

Gwasanaethau Etholiadol

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Etholiadol

Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 

Rhybudd Preifatrwydd - Gwastraff ac Ailgylchu

Hysbysiad Procesu Teg - Ceir Gadawedig 

Hysbysiad Procesu Teg - Meinciau Coffa 

Hysbysiad Procesu Teg - Codi am Wasanaeth 

Hysbysiad Procesu Teg - Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth

Rhybudd Preifatrwydd - Gohebiaeth, Amgylchedd & Argyfyngau

Rhybudd Preifatrwydd - Canolfan Orffwys mewn Argyfwng

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Rhybudd Preifatrwydd - Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhybudd Preifatrwydd - Dysgu a Datblygu Corfforaethol, RhDGGCC Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Gofal Plant

Gwasanaeth taliadau uniongyrchol ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a chynorthwywyr personol

Hamdden a Gweithgaredau

Rhybudd Preifatrwydd - Gwasanaethau Hamdden

Tai

Rhybudd Preifatrwydd – Tai Gwarchod

Rhybudd Preifatrwydd – Safonau Tai

Rhybudd Preifatrwydd - Rheoli Tai

Hysbysiad Prosesu - Tai Gwarchod

Trwyddedu

Rhybudd Preifatrwydd - Trwyddedu

Safonau Masnachu

Rhybudd Preifatrwydd - Safonau Masnachu           Amserlenni Cade a Gwared

Teledu Cylch Cyfyng

Tir ac Eiddo

Hysbysiadau Prosesu Teg - Cytundeb Prydles ar gyfer y Farchnad

Rhybudd Preifatrwydd - Phridiannau Tir

Cyllid a Busnes

Rhybudd Preifatrwydd - Proses Taliadau Credydwyr

Caffael

 Hysbysiad Preifatrwydd - Tendrau a chontractau

ID: 3442, adolygwyd 25/05/2021

Polisi Cwcis

Defnyddio cwcis gan Gyngor Sir Penfro

Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu gosod ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at y wefan. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle.           

Cewch ddileu a rhwystro pob cwci o’n safleoedd, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o’r safle’n gweithio.

Cwcis sy’n Gwbl Angenrheidiol

DERBYN GWRTHOD

1. Yn y tabl isod, eglurir y cwcis a ddefnyddiwn a pham

Cwci 

Enw 

Diben 

 

ASP.NET_SessionId

Mae’r cwci hwn yn hanfodol a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

COMS Content Management System

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" = y math o borwr a ddefnyddioch ar eich ymweliad diwethaf
"Connection" = y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf              
"Language” = yr iaith a osodwyd ar eich porwr ar yr ymweliad diwethaf
"IP address" = cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Defnyddir hwn i helpu’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle, a deall a ydy pobl yn dychwelyd i’r safle. Fe’i defnyddir i helpu i gynllunio’r safle a chyfeirio’r ymdrech tuag at y rhannau sy’n boblogaidd.            
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 24 awr.

 

COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" – rhifau cyfeirnod yr arolygon y pleidleisioch ynddynt
Haskeys” – baner i nodi bod y cwci’n ddilys          

Defnyddir hwn i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy’n defnyddio eich dyfais, wedi pleidleisio mewn arolwg barn ar-lein ar y wefan. Caiff ei wirio wedyn pan ymwelwch â’r safle ac ni fydd y safle’n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.                     
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw’n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.

 

COOKIEASSENT

I gofnodi a ydy defnyddiwr wedi derbyn bod cwcis yn cael eu defnyddio ar wefan Cyngor Sir Penfro.

 

pcc_styleContrast 
pcc_styleSize

Defnyddir y rhain i newid cyferbynnedd i welededd uchel neu gyferbynnedd wedi pylu; neu i newid maint y ffont am resymau hygyrchedd.                      

Google Analytics

 _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y bydd ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble ddaeth ymwelwyr i’r safle, a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.                              

Tribal Family Information System

PESearchCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr a ddychwelwyd wrth chwilio ac a ddewiswyd i’w cynnwys mewn Basged / i’w Hargraffu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.

 

PECompareCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr ar gyfer y pwrpas cymharu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.           

 

PELanguageCookie

Storio’r iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Dod i ben ar ôl 12 awr.

 

PETestCookie

Defnyddir hwn i brofi a oes cwcis wedi’u galluogi yn y porwr. Caiff ei greu a’i ddileu ar unwaith.

WebOpac
Libraries System

CardId
Pin
Name
Institution

SAFLE

Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi’n awtomatig pan ddechreuir sesiwn WebOpac.

Arolwg boddhad cwsmeriaid

Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]

Defnyddir y cwcis hyn i atal cwsmeriaid rhag cael eu gwahodd i gyfranogi nifer o weithiau yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys data o gwbl sy’n gallu adnabod pobl yn bersonol. Os byddwch yn rhwystro’r cwcis hyn, ni chewch eich gwahodd i gyfranogi yn yr arolwg hwn.

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut mae eu rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org

I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i Google Optout

 

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd uwch YouTube. Efallai bydd y modd hwn yn gosod cwcis ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at ein gwefannau pan fyddwch yn clicio ar chwaraewr fideo YouTube; serch hynny, ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth gwcis sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol ar gyfer chwarae fideos a fewnosodwyd yn ôl gan ddefnyddio’r modd preifatrwydd uwch. I gael gwybod rhagor, ewch i dudalen wybodaeth YouTube am fewnosod fideos 

 

ID: 3443, adolygwyd 01/05/2019

Pam fod y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth bersonol sylfaenol?

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro neu’n ymweld â Chanolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, rydym yn casglu gwybodaeth hanfodol.

 Rydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad neu i drosglwyddo'ch ymholiad i'r tîm neu'r gwasanaeth perthnasol i weithredu.

 Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu yn unol â Ddeddf Diogelu Data 2018 a bydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion prosesu'ch ymholiad.

 Sylwer, efallai y bydd galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi.

 Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad Prosesu Teg lawn ar gyfer y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer yma

ID: 3448, adolygwyd 01/05/2019

Cymorth pellach

Am gymorth gydag ymholiadau neu gwynion, cysylltwch â:

Jo Hendy, Prif Swyddog Archwiliad, Risg a Gwybodaeth

Cyngor Sir Penfro          

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01437 764551

Os hoffech wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

 

Dolenni defnyddiol

Porth Gwybodaeth GDPR

ICO (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Llywodraethu TG 

 

 

 

ID: 3452, adolygwyd 28/01/2020

Pam mae gennym Hysbysiad Preifatrwydd?

Yn ogystal â rhwymedigaeth gyfreithiol i roi gwybod ichi ba wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi a sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yn ei storio, rydym wedi ymrwymo hefyd i ddarparu gwasanaethau ichi sydd wedi’u teilwra’n benodol i’ch anghenion, gan sicrhau diogelwch eich data ar yr un pryd.

 

 Pam y byddwn yn casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol ar Fy Nghyfrif?

 Byddwn yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn creu Fy Nghyfrif ar www.sir-benfro.gov.uk a phersonoli eich profiad ar-lein. 

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roir inni am bum mlynedd a gwaredir yn ddiogel â’ch gwybodaeth pan na fydd ei hangen rhagor.   

 

Deffro Fy Nghyfrif

Bydd Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) newydd yn dod i rym ar 25ain Mai 2018. Heb eich caniatâd, ni fyddwn yn gallu cyfathrebu gyda chi ynghylch y gwasanaethau a ddarparwn a gwybodaeth a addaswn yn benodol ar eich cyfer.

Darparu gwasanaeth da i’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth ac rydym eisiau i chi ddeall y dewisiadau a rheolaeth sydd gennych dros y data a ddaliwn amdanoch.

Oherwydd hyn, bydd eich ‘Fy Nghyfrif’ yn mynd i gysgu cyn i chi adolygu eich data a’r dewisiadau hysbysu a bennwyd gennych.

I ddeffro eich cyfrif, ewch i Fy Nghyfrif a dilyn y sgriniau cyfarwyddo cam wrth gam syml er mwyn gallu rheoli a phennu eich dewisiadau.

 

ID: 3436, adolygwyd 01/05/2019

Beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld an gwefan?

Pan fyddwch yn ymweld â www.sir-benfro.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth gofnodi rhyngrwyd safonol a manylion eich patrymau ymddygiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Gwnawn hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol o’r safle.       

Casglwn yr wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n eich adnabod chi. Nid ydym yn ymdrechu o gwbl i gael gwybod pwy yw’r rheini sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r safle ag unrhyw wybodaeth sy’n fodd o adnabod pobl yn bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan gasglwn wybodaeth bersonol a byddwn yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud â hi. 

ID: 3450, adolygwyd 01/05/2019

Addewid Gwybodaeth Bersonol

Byddwn yn gwneud y canlynol:

1.  Gwerthfawrogi’r wybodaeth bersonol a ymddiriedwyd ynom a sicrhau parchu’r ymddiried hwnnw;

2.  Mynd ymhellach na dim ond llythyren y ddeddf wrth drin gwybodaeth bersonol, a mabwysiadu safonau arferion da;

3.  Ystyried a rhoi sylw i’r peryglon preifatrwydd yn gyntaf pan fyddwn yn bwriadu defnyddio neu ddal gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd, fel pan fyddwn yn cyflwyno systemau newydd;

4.  Bod yn agored gydag unigolion ynghylch sut y defnyddiwn eu gwybodaeth ac i bwy y rhoddwn hi;

5.  Ei gwneud yn hawdd i unigolion gael mynediad at a chywiro eu gwybodaeth bersonol;

6.  Cadw’r lleiaf angenrheidiol o wybodaeth bersonol a’i dileu pan na fydd arnom ei hangen mwyach;

7.  Bod â dulliau diogelu effeithiol i sicrhau cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac na fydd yn mynd i’r dwylo anghywir;

8.  Hyfforddi staff sy’n trin gwybodaeth bersonol a’i wneud yn fater disgyblu os byddant yn camddefnyddio neu heb ofalu am wybodaeth bersonol yn briodol;

9.  Buddsoddi adnoddau ariannol a dynol priodol mewn gofalu am wybodaeth bersonol i sicrhau y gallwn gadw at ein haddewidion; a

10. Cadarnhau’n rheolaidd ein bod yn cadw at ein haddewidion a hysbysu sut ydym yn gwneud.

ID: 3435, adolygwyd 01/05/2019

Sut y bydd gwybodaeth amdanoch chi’n cael ei defnyddio?

Bydd yr wybodaeth a rowch yn cael ei phrosesu yn unol â Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu’r cyllid cyhoeddus a weinyddwn a chawn ddefnyddio’r wybodaeth a rowch, yn ogystal â thechnegau paru data, i ddarganfod ac atal twyll. Byddwn yn croeswirio’r wybodaeth ag adrannau eraill Cyngor Sir Penfro i sicrhau mai un cofnod cwsmer sy’n cael ei gadw amdanoch chi, os oes modd. Mae’r broses paru data yn ffordd sicr o helpu i sicrhau bod y cofnodion sydd gennym amdanoch chi yn ddiweddar ac yn gywir.             

Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy’n ofynnol gan y gyfraith a chawn hefyd rannu’r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am ddarganfod/atal twyll neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a’i wario yn y modd mwyaf priodol a chost effeithiol. Er mwyn sicrhau hyn, mae’n bosibl y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gydag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir Penfro gyda'r archwilydd cyffredinol i gymru.

Bydd y wybodaeth bersonol rydym wedi’i chasglu gennych yn cael ei rhannu ag asiantaethau atal twyll, a fydd yn defnyddio’r wybodaeth i atal twyll a gwyngalchu arian, a gwirio pwy ydych chi. Os caiff twyll ei ddarganfod, gellid gwrthod gwasanaethau penodol, cyllid, neu swydd, i chi. Gellir cael rhagor o fanylion am sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gennym ni a’r asiantaethau atal twyll hyn, a’ch hawliau diogelu data, trwy fynd i: CIFAS

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd parti at ddibenion marchnata oni bai eich bod yn rhoi eich caniatad i ni wneud hynny. 

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roesoch i gysylltu â chi mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor yr ydych wedi gofyn amdanynt neu gofrestru amdanynt.

Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol drwy’r amser a dim ond yr wybodaeth bersonol sy’n ofynnol i gael at wasanaethau’r Cyngor y byddwn yn ei chasglu.

ID: 3438, adolygwyd 15/01/2021

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roir inni am bum mlynedd a gwaredir yn ddiogel â’ch gwybodaeth pan na fydd ei hangen rhagor.   a               

ID: 3439, adolygwyd 20/01/2020

Cael at fy ngwybodaeth bersonol

Gallwch gael gwybod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais i weld yr wybodaeth o dan Deddf Diogelu Data 2018. 

Gwrthrych am Wybodaeth

ID: 3440, adolygwyd 01/05/2019