Addewid Preifatrwydd

Privacy Notice - Llwybr Atgyfeirio Prosiectau Cyflogadwyedd

Privacy Notice - Llwybr Atgyfeirio Prosiectau Cyflogadwyedd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys sut mae Cyngor Sir Penfro (fel y rheolydd data) yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu eich data personol at ddibenion o asesu eich cymhwysedd ar gyfer cynlluniau a phrosiectau amrywiol sy'n cefnogi cyflogadwyedd

Pam mae angen eich gwybodaeth arnom (diben prosesu)

Rydym yn casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn inni allu

 • Darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad cyfredol a diduedd i chi
 • Monitro'r cymorth a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu i’n cwsmeriaid
 • Rhannu gwybodaeth gydag adrannau mewnol a sefydliadau allanol priodol i sicrhau cydymffurfedd â pholisïau a gweithdrefnau diogelu os oes angen
 • Dangos tystiolaeth o'ch cymhwystra i dderbyn cymorth ariannol trwy ein prosiectau a ariennir gan grantiau
 • Gweithffyrdd + - Ariennir yn rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac a reolir yn lleol gan Gyngor Sir Penfro
 • Gweithffyrdd + i’r Di-waith Tymor Byr  - Ariennir yn rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac a reolir yn lleol gan Gyngor Sir Penfro
 • Taclo Tlodi mewn Gwaith Sir Benfro - Ariennir yn rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a arweinir ac a reolir yn lleol gan Gyngor Sir Penfro.
 • Rhaglenni cyflogaeth â chymorth (Gallwn ac LSE) a reolir gan Gyngor Sir Penfro. Ariennir yn rhannol drwy Gyngor Sir Penfro, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru a chynhyrchu incwm

Eich cyfeirio at y prosiectau canlynol os na allwn ddarparu cymorth yn uniongyrchol.

 • Rhaglenni eraill a weithredir gan Gwaith yn yr Arfaeth y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer.
 • Rhaglenni a weithredir gan Gyrfa Cymru

Caiff y wybodaeth rydych yn ei darparu ei phrosesu yn unol â Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, Deddf Diogelu Data 2018 a  Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974 a Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau y mae eu hangen yn ôl y gyfraith a gallwn hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am ganfod/atal twyll/troseddau neu archwilio/gweinyddu cyllid cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost-effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, caiff gwybodaeth ei rhannu gyda'n Gwasanaeth Archwilio yng Nghyngor Sir Penfro a chydag Archwilydd Cyffredinol Cymru (Hysbysiad Preifatrwydd Archwilio Cymru).

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon at ddibenion marchnata.

Bydd eich data'n ddiogel ac yn gyfrinachol ar bob adeg a byddwn ond yn casglu'r wybodaeth bersonol sydd ei hangen er mwyn i chi dderbyn ein gwasanaeth.

Pa fath o ddata personol sy'n cael ei gasglu?

Mae’r categorïau data personol sy'n cael eu casglu fel a ganlyn:

 • Bywgraffiadol (enw, manylion cyswllt, cyfeiriad ac ati)
 • Demograffig (rhyw, dyddiad geni)
 • Eich sefyllfa economaidd bresennol (derbyn budd-daliadau, sefyllfa a manylion cyflogaeth)
 • Manylion ynghylch unrhyw gymorth rydych yn ei dderbyn a pha gymorth y gallech fod ei angen neu’n dymuno ei gael, os yw'n berthnasol
 • Y rhwystrau sy'n eich atal rhag datblygu yn eich cyflogaeth neu eich hyfforddiant.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i ni ofyn am ddata ychwanegol neu i chi rannu data mwy sensitif megis unrhyw beth sy'n ymwneud â'r canlynol:

 • Iechyd, anabledd, collfarniadau troseddol, gwybodaeth Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd (cofrestr troseddwyr rhyw). Data categori arbennig yw hwn a bydd ond yn cael ei brosesu pan fydd yn angenrheidiol i wneud hynny.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol?

Mae Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR y DU) yn ei gwneud yn ofynnol bod amodau penodol yn cael eu bodloni i sicrhau bod prosesu eich data personol yn cael ei wneud mewn ffordd gyfreithlon. Nodir yr amodau perthnasol hyn isod:

 • Erthygl 6 (1)(e) Tasg gyhoeddus: mae'r prosesu'n angenrheidiol i ni gyflawni tasg a gynhelir er budd y cyhoedd neu ar gyfer ein swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg neu swyddogaeth sail glir yn y gyfraith.

Mae rhai mathau o ddata personol yn fwy sensitif nag eraill ac mae angen eu diogelu’n fwy. Mae’r data hwn yn cael ei ddosbarthu fel ‘data categori arbennig’ a gallai gynnwys y canlynol:

 • Gwybodaeth am eich iechyd, meddyginiaethau neu driniaeth ac am unrhyw anabledd, gan gynnwys unrhyw rwystrau a wynebwch i sicrhau cyfle cyfartal, ac fel ein bod yn diwallu eich anghenion ac yn eich cadw'n ddiogel.
 • Manylion am eich hil ac ethnigrwydd i sicrhau cyfle cyfartal.
 • Hanes eich cofnod troseddol / Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd os ydym yn meddwl y gallai fod yn risg i eraill.

Rydym yn prosesu’r math hwn o ddata categori arbennig gan ei fod yn angenrheidiol am y rhesymau canlynol:

 • Erthygl 9 (2)(g) O fudd sylweddol i’r cyhoedd.

Yr amod perthnasol yn Neddf Diogelu Data 2018 yw – Atodlen 1 Rhan 2: Cyfle a thriniaeth gyfartal

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

Efallai y bydd angen inni rannu'ch data personol ag adrannau mewnol, sefydliadau eraill a thrydydd partïon, gan gynnwys y canlynol:

 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)
 • Llywodraeth Cymru
 • Y Comisiwn Ewropeaidd
 • Timau eraill o fewn Cyngor Sir Penfro, er enghraifft, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai
 • Gwerthuswyr wedi'u caffael i fesur llwyddiant y prosiect
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Awdurdodau lleol sy’n bartneriaid (lle mae'r cwsmer yn breswylydd), sef Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion
 • Evolutive - sef ein darparwr system
 • RCS Cymru – sy'n is-gontractio Gwasanaeth Cymorth mewn Gwaith Llywodraeth Cymru i ni
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Os na allwn eich cefnogi, byddwn yn anfon eich gwybodaeth ymlaen at un o'r prosiectau hyn a allai gynnig help:

 • Rhaglenni eraill a weithredir gan Gwaith yn yr Arfaeth y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer.
 • Gyrfa Cymru

Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei reoli. Felly, gall y wybodaeth rydych wedi'i darparu i ni gael ei defnyddio er mwyn atal a chanfod twyll ac at ddibenion archwilio yn fewnol ac yn allanol.

Caiff yr wybodaeth bersonol rydym wedi'i chasglu ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac er mwyn dilysu eich hunaniaeth. Os caiff twyll ei ganfod, gallai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth gael eu gwrthod i chi. Gallwch weld rhagor o fanylion am sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a'r asiantaethau atal twyll hyn, a'ch hawliau diogelu data, yma CIFAS 

Pa mor hir ydyn ni’n cadw'ch gwybodaeth?

Bydd Cyngor Sir Penfro ond yn cadw eich gwybodaeth am gyhyd ag y bydd angen.

Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw’n ddiogel a’i chadw yn unol â Chanllawiau Cadw Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, sydd ar gael drwy wefan Llywodraeth Cymru: Rheolau Cymhwysedd WEFO a bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu'n ddiogel unwaith na fydd ei hangen mwyach, sef 31 Rhagfyr 2027

Eich hawliau

Dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018, mae gennych hawliau fel unigolyn, gan gynnwys:  

 • Yr hawl i gywiro – mae gennych yr hawl i ofyn i’ch gwybodaeth gael ei chywiro.
 • Gall yr hawl i gyfyngu ar brosesu fod yn gymwys – gallwch ofyn i ni atal prosesu eich data personol; fodd bynnag, gallai hyn oedi neu ein hatal rhag cyflenwi gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd angen i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i wrthwynebu – nid yw hon yn hawl ddiamod a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu'ch gwybodaeth bersonol.
 • Yr hawl i ddileu – gallwch ofyn inni ddileu eich data personol, ond gall hyn achosi oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth, neu rhag parhau i ddarparu gwasanaeth. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd angen cadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i gludadwyedd data – mae gennych yr hawl i ofyn inni drosglwyddo eich gwybodaeth heb rwystr.
 • Yr hawl i beidio â bod yn destun penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.
 • Yr hawl i gael mynediad – mae gennych yr hawl i ofyn inni am gopïau o'ch data personol.  Er mwyn gwneud cais, cysylltwch â'r canlynol:

Mynediad i Gofnodion

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

E-bost: accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk     

Ffôn: 01437 764551

Cwynion neu ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni’r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion rydym yn eu derbyn am hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddweud wrthym os ydynt yn credu ein bod yn casglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. 

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi manylion cynhwysfawr o'r holl agweddau ar sut rydym yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd eu hangen. Dylai unrhyw geisiadau am hyn gael eu hanfon at yr unigolyn yn y cyfeiriad isod:

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd rydym wedi prosesu'ch gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio deddfwriaeth diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: wales@ico.org.uk

Rhif ffôn: 0303 123 1113

Ein manylion cyswllt fel rheolydd data:

Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.

Rhif ffôn: 01437 764551 neu ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Mae gwybodaeth ein Swyddog Diogelu Data wedi'i nodi uchod yn yr adran ‘Cwynion ac ymholiadau’.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

 

ID: 9802, adolygwyd 12/02/2024