Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth

Ardaloedd Cadwraeth

Beth yw ardal gadwraeth?

Yn ôl y diffiniad, Ardal Gadwraeth yw “ardal o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig ac mae angen gwarchod neu hybu ei chymeriad neu ei golwg” (Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990).

Felly Ardal Gadwraeth yw ardal y mae’r Cyngor wedi’i dynodi yn ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. Yn sgil dynodi Ardal Gadwraeth bydd y Cyngor yn gallu monitro ac arwain newid a sicrhau bod cymeriad yr ardal yn cael ei warchod.

Mae Ardaloedd Cadwraeth yn amrywio’n aruthrol o ran eu naws a’u cymeriad ac maent yn cynnwys y rhannau mwyaf pwysig a diddorol o drefi a phentrefi, o ran eu hanes a’u pensaernïaeth. Dynodi Ardal Gadwraeth yw un o’r ffyrdd pwysicaf o gydnabod, gwarchod a hybu hunaniaeth mannau sydd â chymeriad arbennig iddynt.

Ar hyn o bryd mae 24 o ardaloedd gadwraeth wedi cael eu dynodi gan Gyngor Sir Penfro, sy’n ymestyn dros 0.53% o’r Sir.

 

Caeriw Caeriw Cheriton Cosheston
Eglwyswrw Abergwaun  Cwm Abergwaun 
Wdig  Hwlffordd Honeyborough
Llandyfai Llangwm Llawhaden
Mathri Aberdaugleddaau Arberth
Y Mot Neyland Penfro
Doc Penfro Penalun Tŷ Scotsborough
Llandudoch St. Florence Cas-wis

 

Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth

Bydd Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth yn cael eu llunio ar gyfer pob Ardal Gadwraeth yn Sir Benfro. Bydd y ddogfen yma yn dweud yn union beth yw cymeriad arbennig a hynodrwydd lleol yr ardal; bydd hefyd yn awgrymu cyfleoedd ar gyfer gofalu amdani a’i hybu. Ar ben hynny bydd y ddogfen yn cynnwys strategaethau ar gyfer cynnal a chadw a rheoli’r Ardal Gadwraeth yn y tymor hir. Gall pob un o’r gwerthusiadau hefyd fod yn gyfrwng i roi gwybodaeth pan fydd ceisiadau cynllunio’n cael eu penderfynu yn yr ardaloedd hyn.

Bydd ymgynghori â’r cyhoedd yn rhan bwysig iawn o’r broses werthuso. Byddwn yn rhoi gwerth mawr ar gyfraniadau pobl leol er mwyn sicrhau:

  • Bod y ddogfen yn cynrychioli’n iawn, wybodaeth a phrofiad y bobl leol
  • Ei bod mor fanwl gywir a chynhwysfawr ag y bo modd
  • Ei bod yn cynyddu ac yn cyd-ddeall y cymeriad arbennig sydd gan ardal
  • Ei bod yn sicrhau bod pawb yn cael dweud eu barn am reoli’r ardal

Yn gyfredol mae'r Gwerthusiadau Cymeriad Ardal Gadwraeth canlynol wedi'u mabwysiadu:

Adolygiad ar yr Ardaloedd Cadwraeth

 

ARFARNIAD CYMERIAD A CHYNLLUNIAU RHEOLI ARDALOEDD CADWRAETH AR GYFER PENFRO

YMGYNGHORIAD: 112 MEDI TAN 24 HYDREF 2016

Mae'r Cyngor Sir wedi bod yn ymgynghori ar ddyfodol Ardal Gadwraeth Penfro.  Gallai pobl drafod y pynciau allweddol a fydd yn cael eu cynnwys o fewn y Cynllun Gwerthuso a Rheoli a siarad â swyddogion am eu barn am ddyfodol yr Ardal Gadwraeth.

Caiff sylwadau eu bwydo i mewn i ddrafft cyntaf Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli'r Ardal Gadwraeth a bydd yn ystyriaeth berthnasol ar gyfer cynigion datblygu a rheoli yn y dyfodol o fewn yr Ardal Gadwraeth.  Mae rheoli newid yn effeithiol o fewn ein Hardaloedd Cadwraeth yn ganolog i sicrhau ein bod yn diogelu ardaloedd hanesyddol y Sir mewn ffyrdd sy'n eu gwneud yn llefydd cynaliadwy lle bydd pobl eisiau byw a gweithio ynddynt ac ymweld â nhw. Maent yn cynrychioli rhai o'r goreuon ymysg ein treftadaeth adeiledig ac fe'u gwerthfawrogir gan drigolion a thwristiaid.  

 

Ar hyn o bryd mae’r Tîm Cadwraeth yn cynnal adolygiad ar yr Ardaloedd Gadwraeth yn Sir Benfro ac maent yn ystyried ardaloedd eraill yn y sir a allai fodloni’r meini prawf er mwyn cael eu dynodi’n ardal gadwraeth. Ar ôl yr adolygiad hwn efallai y tybir y bydd yn rhaid adolygu a newid ffiniau rhai o’r Ardaloedd Gadwraeth presennol.

Mae dogfennau'r Arfarniadau Cymeriad a'r Cynllun Rheoli yn adolygu cymeriad a diddordeb arbennig yr Ardaloedd Cadwraeth ac yn adolygu ffiniau'r ardaloedd cadwraeth.

Bydd y dogfennau'n arwain trigolion a pherchnogion o fewn yr Ardaloedd Cadwraeth ynglŷn â newidiadau dylunio adeiladau ac yn rhoi arweiniad ar gyfer rheoli'r Ardaloedd Cadwraeth a bydd hyn, dros amser, yn gymorth i gefnogi cymunedau a'r amgylchedd.

Datblygiad mewn Ardal Gadwraeth

Yn sgil dynodi ardal yn Ardal Gadwraeth fe geir rheolaeth ar ddymchwel a rheolaeth gadarnach ar ddatblygiad gyda’r bwriad o warchod a hybu diddordeb arbennig yr Ardal Gadwraeth.

Nid yw cael Ardal Gadwraeth yn golygu na cheir unrhyw newidiadau o gwbl. Bydd yn rhaid cael Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer ceisiadau cynllunio am ddatblygiad mewn Ardal Gadwraeth. Dylai’r holl geisiadau gael eu hategu gan luniadau hollol fanwl ac, os oes angen, gan gynigion manwl ynghylch tirlunio. Bydd hyn yn galluogi i asesiad priodol gael ei gynnal ar y cynnig a’r effaith a gaiff ar yr Ardal Gadwraeth. Dylid darllen y rhain ar y cyd â’r polisïau cynllun datblygu presennol a lunnir gan Gyngor Sir Penfro (, Mabwysiadwyd 28ain Chwefror 2013); o ran y polisïau hyn mae’r canlynol yn arbennig o berthnasol:

Polisi GN.38 - Gwarchod a Gwella yr Amgylchedd Hanesyddol

I wneud cais am Ganiatâd Ardal Gadwraeth dilynwch y ddolen isod.

Cyfarwyddiadau Erthygl 4

Dan yr amgylchiadau arferol nid oes rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer sawl addasiad neu ychwanegiad at adeiladau. Fodd bynnag pe byddai perygl i fân addasiadau newid cymeriad Ardal Gadwraeth, yna gall yr hawliau datblygu arferol gael eu dileu trwy gyfrwng yr hyn a elwir yn Gyfarwyddiadau Erthygl 4.

Yn aml bydd dynodi Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn golygu y gallai fod angen caniatâd ar gyfer mân addasiadau, fel amnewid drysau a ffenestri, adeiladu cynteddau, a hyd yn oed peintio’r tu allan i’r adeilad. Bydd hyn yn cynorthwyo i sicrhau bod y manylion sy’n gallu cyfrannu at gymeriad arbennig Ardal Gadwraeth benodol, yn cael eu gwarchod a bod unrhyw addasiadau’n cael eu gwneud mewn modd sy’n gydnaws â’r ardal.

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer rhannau o Ardal Gadwraeth Doc Penfro wedi bod ar waith ers 30 Hydref 2008, ac mae manylion y cyfarwyddyd wedi eu hamgáu isod. 

Cyfarwyddyd Erthygl Pedwar - Doc Penfro

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar gyfer rhannau o Ardal Gadwraeth Hwlffordd wedi bod ar waith ers 2 Tachwedd 2009, ac mae manylion y cyfarwyddyd wedi eu hamgáu isod.

Cyfarwyddyd Erthygl Pedwar - Hwlffordd

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r Ardaloedd Cadwraeth yn Sir Benfro mae croeso ichi gysylltu a ni, y Tîm Cadwraeth:

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) ar gyfer rhannau o Wdig a Chwm Gwaun wedi bod ar waith ers 29 Chwefror 2016.  Mae manylion y cyfarwyddyd wedi eu hamgáu isod.

 Cyfarwyddiadau Erthygl 4 (2) - Wdig

Cyfarwyddiadau Erthygl 4 (2)- Cwm Abergwaun

 

ID: 2214, adolygwyd 24/01/2018