Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth

Henebion Rhestredig

Mae gan y Cyngor Sir restr o'r Henebion Rhestredig yn Sir Benfro.

Rheolwyr Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed sy'n cynnal yr Archifau Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer de-orllewin Cymru. Ar hyn o bryd mae mwy na 43,000 o safleoedd o ddiddordeb archeolegol a hanesyddol wedi cael eu cofnodi.

Un o swyddogaethau pwysig Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yw darparu gwasanaeth rheoli datblygiad unffurf i awdurdodau cynllunio lleol ac i gyrff eraill sy'n ymwneud â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, ledled Cymru.

Cadw (gwasanaeth yr amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru) yw'r ymgynghorydd ffurfiol ar gyfer Adran Gynllunio Cyngor Sir Penfro, mewn perthynas ag unrhyw waith sydd yn yr arfaeth ar gyfer Henebion Rhestredig yn y Sir. Mae Cadw yn defnyddio'r wybodaeth sydd yn yr Archifau Amgylchedd Hanesyddol ynghyd â'r wybodaeth arbenigol a'r medrusrwydd sydd ar gael yn y gwasanaeth, er mwyn pwyso a mesur a rhoi sylwadau ar yr holl geisiadau cynllunio a allai gael effaith andwyol ar yr amgylchedd hanesyddol.

Mae'r polisi canlynol sydd i'w cael yn berthnasol i'r Henebion Rhestredig yn Sir Benfro:

GN.38 Gwarchod a Gwella yr Amgylchedd Hanesyddol

Bydd Cyngor Sir Penfro'n defnyddio'r cyngor a gaiff gan Cadw ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, er mwyn pwyso a mesur yr effaith bosibl a gaiff y datblygiad ar y dreftadaeth. O ganlyniad i hynny, bydd yn ceisio sicrhau taw ond y difrod lleiaf posib a geir.

ID: 2217, adolygwyd 25/01/2022