Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

Yn Rhagfyr derbyniom lythyr gan Weinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC/AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn gofyn i ni ystyried dichonoldeb Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gyda Chyngor Sir Gâr a Chyngor Ceredigion. Mae’r llythyr yn ein cynghori na fydd Llywodraeth Cymru yn cytuno i unrhyw gynllun barhau yn unigol hyd nes iddynt dderbyn ymateb i’r cais hwn erbyn 28 Chwefror. 2018. Rydym yn ystyried y cais a bydd unrhyw ddiweddariadau yn ymddangos ar ein gwefan. Bydd Cabinet Cyngor Sir Penfro yn ystyried ymateb drafft  ar 12 Chwefror 2018.

Adolygiad (CDLI2)/ Parhad Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

 
 
 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn rheolaidd. Fel arfer, ni fydd dyddiad dechrau adolygiad ffurfiol yn hwyrach na 4 mlynedd ar ôl mabwysiadu'r CDLl.

Dechreuodd yr Adolygiad cyntaf o CDLl Cyngor Sir Penfro ar 5 Mai 2017.

Diben yr Adolygiad yw sicrhau bod y CDLl yn parhau i fod yn gyfredol a gwneud newidiadau iddo lle bo angen.

Yng nghamau cyntaf y broses o adolygu'r Cynllun, mae'r prif dasgau fel a ganlyn:

 • Paratoi Adroddiad yr Adolygiad;
 • Paratoi Cytundeb Cyflawni Newydd;
 • Diweddaru'r Sail Dystiolaeth ar gyfer y Cynllun;
 • Dechrau'r Arfarniad o Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol) (SA / SEA) ac Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) ar gyfer y Cynllun;
 • Hysbysebu am Safleoedd Ymgeisiol. 

 

Tasgau Cychwynnol CDLl 2  Diben  Amserlen Ddrafft

Adroddiad yr Adolygiad

Dangos pa rannau o'r CDLl y mae angen eu newid a pham. I'w gyhoeddi erbyn diwedd 2017, gan gynnal ymgynghoriad yn hwyrach ym mhroses y Cynllun ar yr un pryd â chaiff Strategaeth CDLl 2 a Ffefrir ei chyhoeddi (diwedd 2018 o bosibl).
Cytundeb Cyflawni Newydd

Pennu amserlen ar gyfer paratoi'r Cynllun Newydd;

Cyflwyno Cynllun Cyfranogiad Cymunedol, gan esbonio sut y bydd y Cyngor yn ymgysylltu â'r gymuned leol yn ystod y broses o baratoi'r Cynllun.

Cyhoeddi erbyn diwedd 2017, gydag ymgynghoriad cyhoeddus cysylltiedig.
Diweddaru'r Sail Dystiolaeth Sicrhau bod y Cynllun Newydd yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol. Proses barhaus, disgwylir ei chwblhau cyn Adneuo CDLl 2 (cyhoeddi drafft llawn o'r Cynllun at ddibenion ymgynghori).
Dechrau paratoi'r SA (gan gynnwys yr SEA) a'r HRA ar gyfer CDLl 2

Mae cynnal Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.  Caiff ei gynnal er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at gyflawni gwaith datblygu cynaliadwy.  Mae'n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol.

 

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn ofynnol er mwyn sicrhau na fydd y CDLl yn effeithio'n andwyol ar unrhyw safle Natura 2000 yn ardal y Cynllun ac er mwyn bodloni gofynion y 'Gyfarwyddeb Cynefinoedd' (92/43/EEC) a'r 'Gyfarwyddeb Adar' (79/409/EEC).

  Mae'n debygol y bydd angen arfarniadau eraill ar y cyd â'r broses o baratoi'r Cynllun - caiff rhagor o fanylion eu cyhoeddi maes o law.

Yr Adroddiad Cwmpasu ar gyfer SA (gan gynnwys SEA) fydd y dasg gyntaf i'w chynnal, a disgwylir i'r gwaith ddechrau yn ystod hydref 2017.
Hysbysebu am Safleoedd Ymgeisiol Rhoi cyfle i'r cyhoedd gyflwyno safleoedd yr hoffent eu gweld yn cael eu nodi at ddibenion datblygu neu eu dynodi mewn ffyrdd eraill gan y Cynllun Newydd. Dechrau ar ddydd Iau 22 Mawrth 2018 ac yn gorffen am 5pm ar ddydd Iau 14 Mehefin 2018.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y tasgau hyn wedi'i nodi isod:

Adroddiad yr Adolygiad

Bydd Adroddiad yr Adolygiad yn nodi unrhyw rannau o'r CDLl presennol (CDLl 1) nad ydynt yn gweithio'n dda neu sydd wedi dyddio.  

Fodd bynnag, ni fydd Adroddiad yr Adolygiad yn nodi sut y caiff y Cynllun ei newid. Daw hynny'n hwyrach yn y broses, fel yr eglurir isod:

 • Bydd awgrymiadau cyffredinol ynghylch y ffyrdd y gallai'r CDLl gael ei addasu yn y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLl 2. Ceir ymgynghoriad cyhoeddus ar y ddogfen hon.
 • Ar ôl hynny, caiff y CDLl 2 Adneuo ei gyhoeddi. Bydd hwn yn ddrafft llawn o CDLl 2 a bydd hefyd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.

Y Cytundeb Cyflawni Newydd

Bydd hwn yn pennu amserlen ar gyfer paratoi CDLl 2.  Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Awdurdodau Cynllunio Lleol gwblhau'r adolygiad o'u CDLlau mewn llai na phedair blynedd. Caiff Cynllun Cyfranogiad Cymunedol ei gynnwys yn y Cytundeb Cyflawni hefyd. Bydd hwn yn nodi'r ffyrdd yr ymgysylltir â'r gymuned yn ystod y broses o baratoi'r Cynllun ar gyfer CDLl 2.

Bydd cyfle i'r cyhoedd roi sylwadau ar fersiwn ddrafft o'r ddogfen hon. Ar ôl hyn, bydd angen i'r Cyngor, ac yna Lywodraeth Cymru, gytuno arni.

Diweddaru'r Sail Dystiolaeth

Bydd y Cyngor yn diweddaru tystiolaeth sy'n bodoli eisoes a, lle y bo angen, yn paratoi tystiolaeth newydd er mwyn helpu i baratoi'r Cynllun Newydd.  Caiff sail dystiolaeth CDLl 2, gan gynnwys papurau cefndir yn seiliedig ar bynciau, ei chyhoeddi ar dudalen we ganlynol y Cyngor Sir:

Sail Dystiolaeth CDLl 2

SA (gan gynnwys SEA) a HRA

Ymgymerir â'r Arfarniad o Gynaliadwyedd, sy'n cynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol, fel a ganlyn:

 • Adroddiad Cwmpasu cychwynnol, a fydd yn disgrifio'r materion cynaliadwyedd presennol yn ardal y Cynllun ac yn pennu cyfres o amcanion cynaliadwyedd cyffredin, y caiff y Cynllun ei farnu yn eu herbyn.
 • Adroddiad Llawn ar yr Asesiad Cynaliadwyedd, yn esbonio'r ffordd y mae'n debygol y bydd yr opsiynau a'r polisïau manwl, a ystyriwyd ar gyfer y Cynllun, yn perfformio o ran yr amcanion cynaliadwyedd a bennir yn yr Adroddiad Cwmpasu.  Bydd yr Adroddiad Llawn hefyd yn nodi sut y gellir osgoi neu wrthbwyso unrhyw effeithiau niweidiol sy'n gysylltiedig â CDLl 2 a sut y gellir cynyddu'r effeithiau manteisiol i'r eithaf.
 • Datganiad yn esbonio sut y cafodd ystyriaethau cynaliadwyedd a'r Asesiad Cynaliadwyedd eu hystyried wrth lunio CDLl 2.

Mae angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) ar gyfer unrhyw Gynllun neu Raglen sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar safle Natura 2000 (Ardal Cadwraeth Arbennig - ACA, neu Ardal Gwarchodaeth Arbennig - AGA), os nad yw'r Cynllun hwnnw neu'r Rhaglen honno yn ymwneud yn uniongyrchol â'r gwaith o reoli'r safle at ddibenion cadwraeth natur. Mae angen i'r asesiad nodi effeithiau posibl y Cynllun neu'r Rhaglen ar y safle Natura 2000, nodi p'un a ellir cyfiawnhau'r effeithiau hyn mewn cyd-destun ehangach a nodi unrhyw gamau unioni y mae'n rhaid eu cymryd.

Mae gan yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ddau gam:

 • Sgrinio.
 • Yr Asesiad ei hun.

Safleoedd Ymgeisiol

Un agwedd ar yr adolygiad o'r Sail Dystiolaeth yw nodi'r safleoedd canlynol yn ardal y Cynllun:

a)    Safleoedd lle mae gan berchnogion tir ddyheadau i ddatblygu; 

b)    Safleoedd lle mae'r cyhoedd o'r farn bod angen dynodiad at ddiben penodol.

Bydd y Cyngor yn hysbysebu'n ffurfiol am Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer y Cynllun Newydd. Bydd hwn yn gyfle dros gyfnod penodol.  Caiff ffurflen yn nodi'r wybodaeth ofynnol a nodiadau canllaw eu paratoi, er mwyn cynorthwyo'r rheini sydd am gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol. Caiff yr holl Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynir eu gwerthuso gan y Cyngor. Fodd bynnag, nid yw cyflwyno Safle Ymgeisiol yn gwarantu y caiff y safle hwnnw ei neilltuo neu'i ddynodi gan y Cynllun.

Yn hwyrach ym mhroses paratoi'r Cynllun, bydd y Cyngor yn llunio Adroddiad Asesu Safleoedd, gan nodi ei benderfyniad cychwynnol ar bob Safle Ymgeisiol.  Caiff y penderfyniadau hyn eu hadlewyrchu yn narpariaethau CDLl 2 Adneuo (drafft llawn o'r Cynllun a gyhoeddir at ddibenion ymgynghori) a gall y cyhoedd wneud sylwadau o blaid neu erbyn y ddogfen hon. 

Camau olaf proses y Cynllun

Mae'r wybodaeth uchod yn nodi tasgau a gynhelir ar ddechrau proses y Cynllun. Pan gaiff y Cytundeb Cyflawni ei gyhoeddi, bydd hwn yn cynnwys gwybodaeth (gan gynnwys amseroedd) am gamau dilynol proses y Cynllun, gan gynnwys y rheini sy'n gysylltiedig â Strategaeth a Ffefrir CDLl 2, Adneuo, Cyflwyno, Archwilio, paratoi Adroddiad yr Arolygydd a Mabwysiadu.

Caiff rhagor o wybodaeth a diweddariadau i'r amserlen ar gyfer CDLl 2 eu hychwanegu at y dudalen we hon maes o law.

Cronfa Ddata Ymgynghori

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses o baratoi CDLl 2, anfonwch e-bost i ldp@pembrokeshire.gov.uk, yn nodi eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) a ph'un a oes well gennych ein bod yn cysylltu â chi drwy e-bost neu drwy'r post. I'r rheini nad oes gennych gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch i siarad â'r Tîm CDLl.

Sail Tystiolaeth CDLI2 

ID: 2539, adolygwyd 14/03/2018