COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

  

Adolygu Cynllun Datblygu Lleol / Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) 2021-2033

Gwybodaeth am Amserlen Cynllun Datblygu Lleol 2 Sir Benfro

Yn dilyn cyhoeddi canllawiau newydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ym mis ionawr, mewn perthynas a lefelau derbyniol ffosffadau mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol, mae'n ddrwg gennym gyhoeddi oedi i broses Cynllyn Datblygu Lleol Sir Benfro.

Mae'r canllawiau newydd yn golygu ei bod yn ofynnol i Gyngor Sir Penfro ailasesu'r holl ddyraniadau arfaethedig sydd wedi'u lleoli yn nalgylch Ardal Cadwraeth Arbennig afonol ac ailasesu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol.  Mae Cyngor Sir Penfro yn gweithio gydag CNC a Dwr Cymru i ddeall goblygiadau'r hyn ac i nodi unrhyw newidiadau y bydd eu hangen i'r Cynllun Datblygu Lleol o ganlyniad. 

Umwaith y bydd gennym ddiwygiedig glir, byddwn yn diweddaru ein gwefan ac ysgrifennu at yr holl gynghorwyr a chynghorau cymuned , a'r rhai ar ein cronfa ddata, i'w diweddaru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr arweiniad ffosffadau newydd yma.

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Beth ydym ni’n ei wneud nawr?

Cyhoeddodd Llwyodraeth Cymru (LIC) lythyr at bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru (ACLau) ar 7 Gorffenaf 2020 (ar gael yma) mewn ymateb i COVID-19, sy'n nodi sut y dylai polisi cynllunio ymataqeb i'r pandemig.  O ran adolygiadau CDLI, mae'n gofyn i ACLiau adlewyrchu ac ystyried effaith y pandemig yn yr ardal leol, ac ailawesu'r sylfaen dysiolaeth sy'n sail i'r polisiau a geir mewn CDLI.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cydnabod y bydd oedi yn y tymor byr wrth baratoi cynlluniau o ganlyniad i'r adolygiad o'r sylfaen dystiolaeth, a byddant yn ystyried Cytundebau Cyflenwi diwygeidig i gytuno ar amserien newydd ar gyfer yr adolygiad o CDLI.

Mewn ymateb i'r llythyr hwn, bydd swyddogion felly yn adolygu'r sylfaen dystiolaeth yn y misoedd i ddod, yn ogystal ag ystyried y cynrychiolaethau a dderbyniwyd yn gynharach eleni yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo. Gan adlewyrchu'r angen i ymgymryd â'r gwaith hwn, mae cytundeb cyflawni newydd wedi cael ei ddrafftio.  Cymeradwywyd y ddogfen hon gan y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, a'i chytuno gan Lywodraeth Cymru wedyn ar 30 Hydref 2020.

Newidiadau Canolbwyntiedig

Yng haf 2021, bydd adroddiad yn rhestru pob un o’r sylwadau a wnaed ar y Cynllun Adneuo, ynghyd ag ymateb cymeradwy swyddogion yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn. Bydd rhestr o newidiadau cymeradwy, yn dwyn yr enw Newidiadau Canolbwyntiedig, yn yr adroddiad. Gellir cyflwyno newidiadau â ffocws ychwanegol mewn ymateb i dystiolaeth wedi’i diweddaru hefyd. Yna bydd y Cyngor Llawn yn ystyried ac un ai’n cefnogi neu’n awgrymu newidiadau ychwanegol i’r adroddiad. Unwaith y cytunir ar hyn, bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi fel rhan o ymgynghoriad Newid Penodol yn ystod haf 2021 a fydd ar agor am ragor o sylwadau. Gallai’r dyddiadau hyn newid o ganlyniad i COVID-19. Byddwn yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, a bydd yn postio diweddariadau ar ein gwefan.

 

Bydd unrhyw sylwadau sy’n gofyn am newidiadau na argymhellwyd gan y Cyngor Llawn yn dal i gael eu hystyried yn yr Archwiliad Cyhoeddus (i’w ddisgwyl yn 2022) gan Arolygydd Cynllunio a benodir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Swyddog Rhaglennu’n cysylltu â chi cyn yr Archwiliad i ddweud wrthych a fydd yr Arolygydd yn caniatáu i chi siarad yn yr Ymchwiliad neu a gaiff eich sylwadau ysgrifenedig eu derbyn yn hytrach.

 

 Beth ydyn ni wedi wneud hyd un hyn

·         Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori cyhoeddus ffurfiol rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Cytunwyd Lywodraeth Cymru yr Cytundeb Darparu ar y 7fed Mehefin 2018.  Cymeradwywyd Cytundeb Darparu Diwygiedig gan y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, a chytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 30 Hydref 2020.

·         Rhwng Gorffenaf a Mehefin 2018 rhedwyd ymgynghoriad anffurfiol ar y Opsiynau Strategol i’r Cynllun Datblygu Lleol.

·         Rhwng Rhagfyr 2018 a Chwefror 2019  rhedwyd ymgynghoriad ar y cynnig Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys ein Strategaeth Ddewisol.

·         Cyhoeddwyd Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol.

·         Gwnaed gwaith hefyd ar yr Arfarniad o Gynaladwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol.

·         Cynhaliwyd Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac mae’r Adroddiad Adolygu wedi cael ei ddiweddaru ac mae’r rhain wedi eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r Strategaeth Ddewisol.

 .        Rhwng 15 Ionawr a 18 Mehefin 2020 rhedwyd ymgynghoriad ar y Cynllum Adnau.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

 Dyma amserlen y cytundeb cyflawni newydd:

 

Cyfnod Allweddol

Amseriadau dangosol

Newidiadau Canolbwyntiedig

(gweler uchod)

Mawrth / Ebrill 2021

Cyflwyno CDLl i Lywodraeth Cymru

Erbyn Gorffennaf 2021

Archwilio I’r CDLl

Gaeaf 2021

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Gwanwyn / Haf 2022

Mabwysiadu'r CDLl diwygiedig

Haf 2022

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

ID: 2539, adolygwyd 27/04/2021