Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro (Cynllun Datblygu Lleol 2)

 

Gohirio amserlen CDLI 2 a dychwelyd i ail gam y cynllun adneuo

O dan amgylchiadau arferol, byddai'r awdurdod wedi rhagweld cyhoeddi adroddiad o ymgynghoriadau o sylwadau a dderbyniwyd i'w ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo rhwng mis ionawr a mis Mawrth 2020 ochr yn ochr â set o newidiadau â ffocws a argymhellir.  Byddai'r cyngor llawn wedi ystyried y newidiadau â ffocws, gydag ymgynghoriad cyhoeddus yn dilyn hun ar y rhannau o'r cynllyn a allai newid. 

Yn dilyn tystiolaeth newydd gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur ynghylch effeithiau ffosffadau ar ecosystemau a rhywogaethau dŵr, yn mis ionawr 2021 cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ganllawiau newydd ar lefalau ffosffadau ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbenning Afonol yng Nghymru.  Mae'r targedau a gyhoeddwyd un 50%-80% yn uwch nag o'r blaen. Ar hyn o bryd, mae ardal sylweddol o afonydd Cymru yn methu â chyrraedd y targedau hyn, gan gynnwys rhannau o afon Cleddau ac afon Teifi. Mae gan y canllawiau newydd oblygiadau i'r ffordd y mae unrhwy ddatblygiad arfaethedig mewn Ardal Cadwraeth Arbenning Afonol yn cael ei asesu o dan y Rheoliadau Cynefinoedd.  Felly mae ganddynt oblygiadau ar gyfer y lleoliadau a'r safloedd y gellir eu cynnwys fel dyraniadau yn CDLI 2. 

Ni fydd yr awdurdod mewn sefyllfa i wybod pa safleodd y gellir eu cadw yn y cynllyn hyd nes y daw rhagor o wybodaeth i law a bod gwaith ymchwil ychwanegol yn cael ei gynnal.   Felly, mae angen amser pellach i ganiatau inni gasglu tystiolaeth a data hanfodol a llunio opsiynau lliniaru ar y mater ffosffadau. 

Yn ychwanegol at unrhyw newidiadau sy'n ofynnol o ganlyniad i'r mater ffosfadau, maen'n debygol y bydd yr awdurdod yn dymuno gwneud ystod o newidiadau eraill i gynllun adneuo 2020 mewn ymateb i adborth yr ymgynghoriad ac o ganlyniad i dystiolaeth/newidiadau wedi'u diweddaru i'r polisi a'r cyd-destun cenedlaethod, gan gynnwys y rhai sy'n ofynnol o ganlyniad i COVID-19.

Felly, mewn cyngo llawn, a gynhaliwyd yn rhithwir ar 9 Rhagfyr 2021, cyfunodd cynghorwys Sir Benfro i nodi oedi i amserlen CDLI 2 a chymeradwyo argymhelliad i ganiatau paratoi cytundeb adneuo diwygiedig sy'n cynnwys dychwelyd i gam y cynllun adneuo.  Mae hyn yn golygu y bydd ail gynllun adneuo yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn y dyfodol.  Mae'r amserlen yn ansicr o hyd gan ei bod yn dibynnu ar ryddhau gwybodaeth a chanlyniadau ymchwil.  Felly, nid yw dyddiadau penodol ar gyfer hyn wedi'u nodi eto.  Trwy gytundeb cyflawni newyss a pharatoi ail gynllun adneuo, gellir casglu tystiolaeth a data hanfodol a llunio opsiynau lliniaru.  Yn y cyfamser, mae Cyngor Sir Penfro yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru, Llwyodraeth Cymru, awdurdodau lleol cyfagos a sefydliadau eraill fel Fforwm Arfordirol Sir Benfro i ddod o hyd i atebion cenedlaethol a lleol i'r mater.

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

ID: 2539, adolygwyd 25/03/2022