Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Arfarniad Rheoli Cynefinoedd

Mae Strategaeth Ddewisol y CDLl wedi cael ei sgrinio er mwyn penderfynu a fydd hi’n debygol o gael effeithiau sylweddol ar safleoedd Ewropeaidd sydd wedi cael eu dynodi oherwydd y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd sydd ynddynt (Safleoedd Natura 2000). Mae’r broses hon yn rhan o’r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Rhoddir ystyriaeth i 21 o safleoedd Natura 2000 yn Sir Benfro neu sydd ar bwys ffin ardal y cynllun.  Un enghraifft o safle Natura 2000 yn Sir Benfro yw AGA Afon Cleddau.

Mae sgrinio’r ARhC yn ceisio rhagfynegi’r effeithiau posibl a gaiff strategaeth ddewisol y CDLl ar safleoedd Natura 2000. Ni wyddys i sicrwydd ar hyn o bryd a allai’r CDLl gael effaith sylweddol debygol ar safleoedd Natura 2000.

 

Y camau a gwblhawyd ym mhroses y GRhC

Mae GRhC wedi cael ei gynnal ar Fersiwn a Adneuwyd y CDLl, ac mae’r adroddiad wedi dod i’r casgliad na fydd y Cynllun yn cael effaith sylweddol debygol ar y safleoedd Ewropeaidd.  Mae’r adroddiad ar gael i ymgynghori yn ei gylch o 15 Ionawr 2020 tan ar 18 Mawrth 2020.  Dylid rhoi sylwadau ar y ffurflen ymateb sydd wedi’i chynnwys yn Atodiad 1 yr Adroddiad GRhC a gellir defnyddio’r ddolen isod hefyd i’w lawrlwytho. Hysbyswyd yr ymgyngoreion statudol a byddant hefyd yn gwneud sylwadau ar yr ArfarniadRheoliadau Cynefinoedd.

HRA Report Non-Technical Summary

HRA Report

 

Cafodd Dewis Strategaeth y CDLl ei sgrinio er mwyn penderfynu a fyddai e’n cael unrhyw effeithiau sylweddol tebygol, o bosibl, ar y safleoedd Ewropeaidd sydd wedi cael eu dynodi oherwydd y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd sydd ganddynt (safleoedd Natura 2000).  Mae’r broses hon yn rhan o’r Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd (GRhC).

 

Sgrinio Dewis Strategaeth y GRhC

Sylwer: dogfen dechnegol yw’r Adroddiad Sgrinio ac ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ei chylch.  Mae’r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig.

ID: 2504, adolygwyd 05/05/2020