Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Arfarniad Rheoli Cynefinoedd

Mae Strategaeth Ddewisol y CDLl wedi cael ei sgrinio er mwyn penderfynu a fydd hi’n debygol o gael effeithiau sylweddol ar safleoedd Ewropeaidd sydd wedi cael eu dynodi oherwydd y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd sydd ynddynt (Safleoedd Natura 2000). Mae’r broses hon yn rhan o’r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Rhoddir ystyriaeth i 21 o safleoedd Natura 2000 yn Sir Benfro neu sydd ar bwys ffin ardal y cynllun.  Un enghraifft o safle Natura 2000 yn Sir Benfro yw AGA Afon Cleddau.

Mae sgrinio’r ARhC yn ceisio rhagfynegi’r effeithiau posibl a gaiff strategaeth ddewisol y CDLl ar safleoedd Natura 2000. Ni wyddys i sicrwydd ar hyn o bryd a allai’r CDLl gael effaith sylweddol debygol ar safleoedd Natura 2000; felly mae Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd ar y Cynllun Wedi’i Adneuo yn cael ei gynnal. Bydd yr ArhC yn bwrw golwg fanwl ar y cynllun er mwyn pwyso a mesur yr effeithiau posibl, ar ei ben ei hun ac ar y cyd â chynlluniau eraill. Bydd yn rhestru unrhyw newidiadau angenrheidiol yn y cynllun er mwyn sicrhau na cheir unrhyw effeithiau ar safleoedd Natura 2000.

 

Hysbyswyd yr ymgyngoreion statudol a byddant hefyd yn gwneud sylwadau ar yr ArfarniadRheoliadau Cynefinoedd.

 

Sylwer bod yr Penderfyniad sgrinio ARhC yn ddogfen dechnegol nad oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ac fe’i darperir yn y Saesneg yn unig.

Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd

ID: 2504, adolygwyd 17/12/2018