Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2605, adolygwyd 28/09/2017

Trosolwg ac Amserlen

  

Adolygu Cynllun Datblygu Lleol / Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) 2021-2033

 

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

 

Mabwysiadodd yr Awdurdod ei Gynllun Datblygu Lleol ym mis Chwefror 2013. Ar ôl pedair blynedd rhaid i’r Awdurdod adolygu’r Cynllun yn gyffredinol – dechreuodd y broses hon ar 5 Mai 2017. Diben yr adolygiad yw sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau’n gyfredol. Mae’r adolygiad yn cynnig cyfle i wneud newidiadau i’r Cynllun, os yw’r rhain yn ofynnol. 

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Beth ydym wedi’i wneud hyd yma?

Mae gofyn i’r Awdurdod gynhyrchu dwy ddogfen allweddol ar ddechrau proses Adolygu’r Cynllun. Y rhain yw  Cytundeb Cyflenwi a’r Adroddiad Adolygu .  Amlinella’r Cytundeb Cyflenwi raglen ac amserlen ar gyfer cynhyrchu Cynllun. Amlinella’r Adroddiad Adolygu pa rannau o’r Cynllun Datblygu Lleol allai  newid a pham. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y ddwy ddogfen rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Ystyriwyd adroddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw a dogfennau diwygiedig gan Gabinet CSP ar 19 Mawrth 2018 a disgwylir y bydd fersiwn Terfynol o’r Cytundeb Cyflenwi yn cael ei ystyried gan Gyngor Llawn Mai, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo. Bydd yr Adroddiad Adolygu yn parhau i gael ei ddiweddaru a bydd fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â’r Strategaeth a Ffefrir, yn ddiweddarach yn y broses.

 

Beth ydym yn ei wneud yn awr?

Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod yn datblygu ei sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Newydd, sydd ar gael yma:

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

 

Mae’r Awdurdod yn hysbysebu ar hyn o bryd hefyd am Safleoedd Ymgeisiol.  Mae Safleoedd Ymgeisio yn safleoedd a awgrymir gan y cyhoedd i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Gwahoddir y cyhoedd i gyflwyno safleoedd y maen nhw’n meddwl y dylid eu hadnabod ar gyfer eu datblygu gan y cynllun newydd, neu y dylid eu hamddiffyn rhag y datblygiad hwn. Mae ffurflen a nodyn arweiniad wedi’u darparu. Bydd y Cyngor yn ystyried pob awgrym a wneir ac yn yr Hydref 2019, bydd yn hysbysu’r rheini sydd wedi awgrymu safleoedd o’r canlyniad cychwynnol. Rhaid cyflwyno unrhyw safleoedd i’r Awdurdod erbyn 5pm ar 14 Mehefin 2018.

Mae gwaith yn cael ei wneud hefyd ar gyfnod cyntaf y Gwerthusiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol a elwir yn Adroddiad Cwmpasu. Mae rhagor o wybodaeth ar hyn ar gael yma.  Mae gwaith ar droed hefyd ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac unwaith y bydd y wybodaeth ar gael, bydd ar gael yma:

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ym mis Gorffennaf, byddwn yn cyhoeddi papur ymgynghori cyhoeddus yn cyflwyno gwahanol ddewisiadau ar gyfer Lefelau Twf ac Opsiynau Gofodol ar gyfer y Cynllun newydd, sy’n darparu opsiynau ar faint o ddatblygiad a allai fod ei angen a sut y gallai gael ei ddosbarthu yn ardal y Cynllun. Byddwn yn cynnal rhai cyfarfodydd penodol i drafod yr Opsiynau hyn gyda grwpiau Rhanddeiliaid gan gynnwys Rhanddeiliaid Allweddol, Aelodau a Chynghorau Cymuned. 

Bydd cyfnodau diweddarach yn cynnwys:

Strategaeth a Ffefrir

Cyhoeddir ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol erbyn Rhagfyr 2018.

Adneuo

Bydd paratoadau yn dechrau ym mis Ebrill 2019, gyda disgwyl cyhoeddi’r ddogfen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus erbyn Hydref 2019.

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru

Erbyn Gorffennaf 2020 (mynegol)

Archwiliad

Rhwng Hydref 2020 a Gwanwyn 2021 (mynegol)

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Erbyn Haf 2021 (mynegol)

Mabwysiadu

Erbyn yn hwyr yn Haf neu Hydref 2021 (mynegol)

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

 

 

ID: 2539, adolygwyd 01/05/2018

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

MANWERTHU

Papur Cefndir Canolfannau Manwerthu a Masnachol - Gorffennaf 2017

SW Wales Regional Retail Study - Adroddiad Terfynol - Chwefror 2017

Regional Retail Study February 2017 Erratum

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 1 - 11 a 15 - 16 - Chwefror 2017

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 12 - 14 - Chwefror 2017

SW Wales Regional Retail Study Presentation - Chwefror 2017

Astudiaeth Adwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru Crynodeb - Chwefror 2017

 

 

YNNI ADNEWYDDADWY

Adroddiad Terfynol - Ebrill 2017

Atodiad 1 - Ebrill 2017

Atodiad 2 - Ebrill 2017

 

TAI A CYMUNEDAU

Sipsiwn Teithiwr Llety Aesiad 2015 - Hydref 2017

 

ECONOMI

Economi Sir Benfro  - Mehefin 2015

ID: 2500, adolygwyd 26/02/2018

Adroddiad Adolygu

Adroddiad Adolygu

Cynllun Datblygu Lleol 2 (CDLl2) Cyngor Sir Penfro - Adroddiad Adolygu ac Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cytundeb Cyflenwi

 

ID: 2501, adolygwyd 22/03/2018

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys Cynllun Cyfranogiad y Gymuned

 Cytundeb Cyflenwi

 Cynllun Datblygu Lleol 2 (CDLl2) Cyngor Sir Penfro - Adroddiad Adolygu ac Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cytundeb Cyflenwi

 

 

 

ID: 2502, adolygwyd 09/11/2017

Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol

Mae Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol yn cael eu cynnal ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol ar hyn o bryd.  Bydd hyn yn sicrhau bod elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd - datblygu cynaliadwy - yn cael eu cynnwys yn bendant yn y cynllun o’r cychwyn cyntaf.  Yn unol â’r ddeddfwriaeth, fe roddwyd gwybod i’r ymgynghoreion (Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW) bod yr AAS yn cael ei gynnal a bod y penderfyniad yn cael ei gofnodi. 

Cofnod penderfyniad Sgrinio AAS - Gwerthusiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol

Cam cyntaf proses y GC fydd llunio Adroddiad Cwmpasu Drafft.  Bydd yr adroddiad yn cynnwys adolygiad o’r wybodaeth ddechreuol sydd wedi’i hystyried yn berthnasol i lywio'r CDLl sydd ar ddod.  Bydd hyn ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a chaiff ei anfon at yr ymgynghoreion statudol.

ID: 2503, adolygwyd 31/01/2018

Arfarniad Rheoli Cynefinoedd

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2504, adolygwyd 21/09/2017

Safleoedd Ymgeisiol

Safleoedd Ymgeisiol

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i gynnig safleoedd y credant ddylai gael eu nodi ar gyfer, neu eu gwarchod rhag datblygiad – yr hyn a elwir yn Safleoedd Ymgeisiol.

Mae angen y wybodaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (LDP2), y sylfaen dystiolaeth sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd gan Cyngor Sir Penfro.

Bydd LDP2 yn cymryd lle’r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol ar gyfer ardal yn Sir Benfro y tu allan i’r Parc Cenedlaethol pan gaiff ei fabwysiadu yn 2021.

Mae gan aelodau o’r cyhoedd 20 wythnos i gynnig Safle Ymgeisiol. Rhaid i bob cynnig fod yn berthnasol i’r ardaloedd hynny o Sir Benfro sydd y tu allan i’r Parc Cenedlaethol.

Bydd y cyfnod ar gyfer cyflwyno Safle Ymgeisiol yn dechrau ar ddydd Iau 22 Mawrth ac yn dod i ben am 5pm ar ddydd Mawrth 14 Awst 2018.

Bydd y Cyngor yn ystyried pob awgrym a wneir, ac yn rhoi gwybod i’r rheiny sydd wedi awgrymu safle o’r canlyniad cychwynnol yn hydref 2019.

Er mwyn cyflwyno Safle Ymgeisiol, rhaid i unigolion gwblhau ffurflen safonol. Mae yna nodyn cyfarwyddyd yn esbonio pa wybodaeth y dylid ei ddarparu.

Mae’r ffurflen a’r nodyn cyfarwyddyd ar gael trwy ddefnyddio’r dolenni isod:

Ffurflen  (PDF)

Ffurflen (Word)

Nodyn Cyfarwyddyd

 

Rhaid i’r rheiny sydd eisoes wedi ysgrifennu at y Cyngor ynglŷn â’u tir hefyd gwblhau’r ffurflen hon.

Gellir dychwelyd y ffurflen naill ai drwy e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post.

Bydd pob safle a gyflwynir ar gael yn gyhoeddus. Bydd enwau’r unigolion a/neu’r sefydliadau’n cynnig y Safleoedd Ymgeisiol hefyd yn gyhoeddus.

Dim ond rhan o’r broses o gasglu gwybodaeth ar gyfer y cynllun newydd yw cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol – ac nid yw’n ymrwymiad gan y Cyngor i gynnwys unrhyw safle a gyflwynir yn yr LDP.

Poster Safleoedd Ymgeisydd

ID: 2505, adolygwyd 23/05/2018

Strategaeth Ddewisol

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2506, adolygwyd 26/01/2018

Adneuo

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2507, adolygwyd 21/09/2017

Cyflwyno

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2508, adolygwyd 21/09/2017

Archwilio

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2509, adolygwyd 21/09/2017

Mabwysiadu

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2510, adolygwyd 21/09/2017

Arolygu ac Adolygu

Nid yw’r CDLl wedi cyrraedd y cyfnod datblygu hwn eto

ID: 2511, adolygwyd 21/09/2017