Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

Cyffredinol/Gwaith cyd-weithredol

Adroddiad Adolyga

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol

Asesiad effaith cydraddoldebau

Strategaeth a Ffefri Asesiad Effaith Cydraddoldebau

Cynllun Asesiad Effaith Cydraddoldebau

Adroddiadau ar ddigwyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus

Manwerthu

Papur Cefndir Canolfannau Manwerthu a Masnachol - Diweddarwyd Gorffennaf 2019

SW Wales Regional Retail Study - Adroddiad Terfynol - Chwefror 2017

Regional Retail Study February 2017 Erratum

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 1 - 11 a 15 - 16 - Chwefror 2017

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 12 - 14 - Chwefror 2017

SW Wales Regional Retail Study Presentation - Chwefror 2017

Astudiaeth Adwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru Crynodeb - Chwefror 2017

Fframwaith Adfywio Strategol Abergwaun ac WdigFframwaith Adfywio Strategol Ffestiniog a Wdig - Ebrill 2019

Fframwaith Adfywio Strategol Penfro - Chwefror 2018

Fframwaith Adfywio Strategol Doc Penfro - Chwefror 2018

Aberdaugleddau Fframwaith Adfywio Strategol DRAFFT - Gorffennaf 2018

Hwlffordd, Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol, Rhan A - Awst 2016

Ynni adnewyddadwy

Adroddiad Terfynol - Ebrill 2017

Atodiad 1 - Ebrill 2017

Atodiad 2 - Ebrill 2017

Papur Cefndir Atodol

Maes Awyr Brawdy - Gwerthuso tirwedd a gweledol o ddatblygiad ynni gwynt potensial - Mehefin 2021:

Tai a cymunedau

Sipsiwn Teithiwr Llety Aesiad 2015 - Hydref 2017

Papur Rhagolygon Demograffig - Gorffennaf 2018 

Papur Rhagolygon Demograffig Ychwanegol Rhagfyr 2018

Diweddariad Rhagolygon Demograffig 2020

Papur Cefndir Iaith Gymraeg - Gorffennaf 2019

Papur Aneddiadau Clwstwr - Diweddariad Rhagfyr 2020

Asesiad o’r Angen am Dai a Llety Arbenigol ar gyfer Pobl Hŷn yng Ngorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Asesiad anghenion tai a llety ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Adroddiad Anheddiad Gweledig 2020

Adroddiad Aneddiadau Trefol

Cyfrifiad o Lwfans Annisgwyl

Gypsy and Traveller Background Paper - Rhagfyr 2019

Methodoleg Ffiniau Aneddiadau

Papur Cefndir y Strategaeth Ofodol 2019 Papur Cefndir y Strategaeth Tai

Asesiad Hyfywedd Tai Lleol

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Safleoedd Datblygu a Isadeiledd 2020

Adroddiad Asesu Safle 2019

Aneddiadau Trawsffiniol - Cysondeb agwedd ag Awdurdodau Cyfagos 2021

Pembrokeshire Local Housing Market Assessment 2021

Economi

Economi Sir Benfro  - Mehefin 2015

Tueddiadau Cyflogaeth Lleol Rhagfyr 2018

Two County Economic Study - Final Report

Appendix A - Literature Review

Appendix B - Baseline Review

Appendix C - Strategic Sites Review

Interventions and Strategic Sites Summary Report

Astudiaeth Economaidd y Ddwy Sir ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro 2020-21 diweddariad (yn agor mewn tab newydd)

Astudiaeth Capasiti Tirwedd Carafanau - Rhan 1A

Astudiaeth Capasiti Tirwedd Carafanau - Rhan 1B

Papur cefndir carafanau

Papur Cefndir Twristiaeth

Mwynau

Minerals Background Paper

Statement of Common Ground

Gwastraff

Papur Cefndir Gwastraff

ID: 2500, adolygwyd 07/09/2023