Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

CYFFREDINOL/GWAITH CYD-WEITHREDOL

Datganiad o egwyddorion cyffredin CSP ac APCAP (2018)

Adroddiad Adolyga

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol

ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEBAU

Cynllun Asesiad Effaith Cydraddoldebau

ADRODDIADAU AR DDIGWYDDIADAU YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS

MANWERTHU

Papur Cefndir Canolfannau Manwerthu a Masnachol - Diweddarwyd Gorffennaf 2019

SW Wales Regional Retail Study - Adroddiad Terfynol - Chwefror 2017

Regional Retail Study February 2017 Erratum

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 1 - 11 a 15 - 16 - Chwefror 2017

SW Wales Regional Retail Study Appendices - 12 - 14 - Chwefror 2017

- Chwefror 2017

Astudiaeth Adwerthu Rhanbarthol De-orllewin Cymru Crynodeb - Chwefror 2017

Fframwaith Adfywio Strategol Abergwaun ac WdigFframwaith Adfywio Strategol Ffestiniog a Wdig - Ebrill 2019

Fframwaith Adfywio Strategol Penfro - Chwefror 2018

Fframwaith Adfywio Strategol Doc Penfro - Chwefror 2018

Aberdaugleddau Fframwaith Adfywio Strategol DRAFFT - Gorffennaf 2018

Hwlffordd, Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol, Rhan A - Awst 2016

Hwlffordd, Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol, Rhan B - Awst 2016

YNNI ADNEWYDDADWY

Adroddiad Terfynol - Ebrill 2017

Atodiad 1 - Ebrill 2017

Atodiad 2 - Ebrill 2017

Papur Cefndir Atodol

Maes Awyr Brawdy - Gwerthuso tirwedd a gweledol o ddatblygiad ynni gwynt potensial - Mehefin 2021:

TAI A CYMUNEDAU

Sipsiwn Teithiwr Llety Aesiad 2015 - Hydref 2017

Papur Rhagolygon Demograffig - Gorffennaf 2018 

Papur Rhagolygon Demograffig Ychwanegol Rhagfyr 2018

Diweddariad Rhagolygon Demograffig 2020

Papur Cefndir Iaith Gymraeg - Gorffennaf 2019

Papur Aneddiadau Clwstwr - Diweddariad Rhagfyr 2020

Asesiad o’r Angen am Dai a Llety Arbenigol ar gyfer Pobl Hŷn yng Ngorllewin Cymru

Asesiad anghenion tai a llety ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru

Adroddiad Anheddiad Gweledig 2020

Adroddiad Aneddiadau Trefol

Cyfrifiad o Lwfans Annisgwyl

Gypsy and Traveller Background Paper - Rhagfyr 2019

Methodoleg Ffiniau Aneddiadau

Papur Cefndir y Strategaeth Ofodol 2019 Papur Cefndir y Strategaeth Tai

Asesiad Hyfywedd Tai Lleol

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Safleoedd Datblygu a Isadeiledd 2020

Adroddiad Asesu Safle 2019

Aneddiadau Trawsffiniol - Cysondeb agwedd ag Awdurdodau Cyfagos 2021

Pembrokeshire Local Housing Market Assessment 2021

ECONOMI

Economi Sir Benfro  - Mehefin 2015

Two County Economic Study - Final Report

Appendix A - Literature Review

Appendix B - Baseline Review

Appendix C - Strategic Sites Review

Interventions and Strategic Sites Summary Report

Astudiaeth Economaidd y Ddwy Sir ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro 2020-21 diweddariad

Astudiaeth Capasiti Tirwedd Carafanau - Rhan 1A

Astudiaeth Capasiti Tirwedd Carafanau - Rhan 1B

Papur cefndir carafanau

Papur Cefndir Twristiaeth

MWYNAU

Minerals Background Paper

Statement of Common Ground

GWASTRAFF

Papur Cefndir Gwastraff

 
 

The draft Landscape Character Assessment forms part of the evidence base for LDP2. It is also being consulted on as draft Supplementary Planning Guidance to the Local Development Plan (adopted 2013) and which will run until 2021. The guidance will be amended following public consultation.

 

ASESIAD STRATEGOL O GANLYNIADAU LLIFOGYDD

 

 

ID: 2500, adolygwyd 07/09/2022