Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol

Mae Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol yn cael eu cynnal ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol ar hyn o bryd.  Bydd hyn yn sicrhau bod elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd - datblygu cynaliadwy - yn cael eu cynnwys yn bendant yn y cynllun o’r cychwyn cyntaf.

Yn unol â’r ddeddfwriaeth, fe roddwyd gwybod i’r ymgynghoreion (Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW) bod yr AAS yn cael ei gynnal a bod y penderfyniad yn cael ei gofnodi. 

Cofnod penderfyniad Sgrinio AAS -

Ymgynghorwyd ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd gyda thri ymgynghoriad statudol (Cyfoeth Naturiol Cymru a Cadw) am gyfnod o bum wythnos tan 3 Medi 2018. Ymgynghorwyd hefyd ag ymgynghorai anstatudol penodol eraill. Trefnwyd bod Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd ar gael ar y wefan er gwybodaeth. Diwygiwyd yr adroddiad er mwyn cynnwys ymatebion yr ymgynghoriad.

Sylwer, dogfen dechnegol yw’r Adroddiad Cwmpasu Gwerthusiad Cynaliadwyedd, ac fe’i darperir yn Saesneg yn unig.

Adroddiad Cwmpasu

Atodiad Technegol 1: 

Adolygiad o Gynlluniau a Chynlluniau Polisïau

Atodiad Technegol 2:

Data Sylfaenol Rhan 1/3

Data Sylfaenol Rhan 2/3

Data Sylfaenol Rhan 3/3

 

Mae’r Strategaeth a Ffefrir wedi’i harfarnu. Darperir Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd isod 

Adroddiad GC Cychwynnol - Strategaeth Ddewisol

Gwerthusiad Cynaliadwyedd o`r Weledigaeth a`r Amcanion drafft

Gwerthusiad Cynaliadwyedd o Opsiynau Strategol Gorffennaf 2018

 

Mae’r Cynllun Adnau wedi’i harfarnu. Darperir yr adroddiad isod 

 

Adroddiad GC - Crynodeb Nad wy`n Dechnegol

Adroddiad GC

ID: 2503, adolygwyd 19/01/2021