Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Opsiynau Strategol

Materion CDLl Drafft, Gweledigaeth, Amcanion a Dewisiadau Strategol (Gorffennaf – Medi 2018)

Mae'r cam rhagarweiniol hwn o'r broses CDLl yn gosod amcanion trosfwaol y CDLl ac yn cyflwyno amryw o opsiynau i fodloni gofynion o ran cynnydd mewn tai yn y dyfodol dros gyfnod y Cynllun (hyd at 2033).

 

Rhwng 16 Gorffennaf a 10 Medi 2018, cynhaliodd Cyngor Sir Penfro ymgynghoriad anffurfiol ar ddwy ddogfen – y papur Materion, Gweledigaeth ac Amcanion Drafft a’r Papur Dewisiadau Tai Strategol (Twf a Dosbarthiad Gofodol). 

Cynhaliodd Cyngor Sir Penfro weithdai ym mis Gorffennaf 2018 hefyd er mwyn trafod Dewisiadau gyda Rhanddeiliaid, Aelodau a Chynghorau Tref a Chymuned. 

 

  • Y Materion – beth yw’r prif faterion sy’n wynebu ardal y Cynllun (hyd at 2033)?
  • Y Weledigaeth – pwrpas craidd y Cynllun
  • Amcanion – Ymhelaethu ar y Weledigaeth a chanolbwyntio ar y canlyniadau y dylai’r Cynllun eu cyflwyno
  • Dewisiadau Strategol – Amryw sefyllfaoedd ar gyfer lefelau twf tai i’r dyfodol a lleoliadau/polisïau eang i’w hystyried ar gyfer darparu’r twf hwn.

Bydd yr adborth a dderbynnir i’r ymgynghoriad anffurfiol hwn yn llywio datblygiad Strategaeth Ddewisol y Cyngor.

 

Dogfennau a gyhoeddwyd fel rhan o’r ymgynghoriad hwn:

Drafft Materion, Gweledigaeth ac Amcanion 2018

Papur Opsiynau Tai Strategol 2018

Opsiwn Strategol 1 - Ffocws Trefol

Opsiwn Strategol 2 - Ffocws Ar Sail Gwasanaeth

Opsiwn Strategol 3 - Ffocws Cymundeol

 Holiadur Opsiynau Strategol

Dogfennau technegol ategol:

Papur Rhagolygon Demograffig - Gorffennaf 2018

Adroddiad Anheddiad Gweledig 2018

Papur Clystyrau Setliad - Gorffennaf 2018

Gwerthusiad Cynaliadwyedd o`r Weledigaeth a`r Amcanion drafft

Gwerthusiad Cynaliadwyedd o Opsiynau Strategol Gorffennaf 2018

 

ID: 3814, adolygwyd 16/05/2023