Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Safleoedd Ymgeisiol

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol - 3 Safle Ychwanegol

Mae Cyngor Sir Penfro yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol.  Bydd y Cynllun newydd yn llywio cynllunio a datblygu yn Sir Benfro am y 15 mlynedd nesaf.

Rhwng 17 Rhagfyr 2018 a 4 Chwefror 2019 am 4.30pm, bu'r Cyngor yn ymgynghori a Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun newydd.  Ar yr un pryd, bu'n ymgynghori ar nifer o ddogfennau cysylltiedig eraill, gan gynnwys Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol, sef safleoedd a awgrymwyd i'r Cyngor i'w datblygu neu'u gwarchod rhag datblyfu, i'w cynnwys yn y Cynllun newydd o bosibl. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, darparwyd cyfle pellach i gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.  O ganlyniad, derbyniwyd 55 o safleoedd ychwanegol, a adwaenir y rhain fel y Safleoedd Ymgeisiol Ychwanegol. 

Gan i'r Cyngor ddarparu cyfle i wneud sylwadau ar y gyfran gychwynnol o Safleoedd Ymgeisiol, darparwyd cyfle i wneud sylwadau ar y 55 o Safleoedd Ymgeisiol Ychwanegol hefyd. Roedd y cyfnod hwn yn rhedeg o 17 Ebrill 2019 hyd at 6 Mehefin 2019 am 4.30pm. 

O ganlyniad, daeth yn hysbys na chafodd nifer fach o unigolion ar gronfa ddata CDLI 1 Cyngor Sir Penfro eu hysbysu am y cyfle i ddatgan du diddordeb ar gyfer cronfa ddata Cynllun CDLI 2.

I unioni'r amryfusedd hwn, ysgrifennodd Cyngor Sir Penfro at y personau yr effeithiwyd arnynt, yn eu gwahodd a) i gofrestru i dderbyn hysbysiadau am y CDLI Amnewid (CDLI 2) a b) i gynnig y cyfle i bob un ohonynt gyflwyno tir fel Safle Ymgeisiol.  Mae hyn wedi arwain at dri Safle Ymgeisiol pellach yn cael eu hychwanegu fel Adendwm i'r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod 2021.  Mae'r safleoedd wedi'u lleoli yn Jeffreyston, Cas-Mael a Troopers Inn. 

Y bwriad nawr yw rhoi cyfle i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol rhwng 19 Ionawr 2022 ac 16 Mawrth 2022 am 5.00pm.  Mae hyn yn gyson a'r ymagwedd a fabwysiadwyd o ran y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd yn gynharach ym mhroses y cynllun.  Bydd y safleoedd hyn yn cael eu hasesu wedyn gan ddefnyddio'r un fethodoleg a'r holl safleoedd eraill cyn paratoi ail Gynllun wedi'u Adneuo. 

Ceir manylion yr ymgynghoriad ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol ar wefan yr Awdurdod yma: 

Cofrestr Safle Ymgeiswyr Adendwm

Os dymunwch wneud sylwadau ar y tri Safle Ymgeisiol ychwanegol hyn, gwnewch yn siwr eich bod yn anfon y rhain at yr Awdurdod erbyn 5.00pm 16 Mawrth 2022, naill ai drwy'r e-bost ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i'r Tim Cynlluniau Datblygu, Cyngor Sir Penfro, Neuadd Y Sir, Freeman's Way, Hwlffordd, SA61 1TP.

I gael gwybod mwy am ar ymgynghoriad hwn neu am yr adolygiad o'r CDLI yn gyffredinol, gallwch gysylltu a thim y Cynllun Datblygu Lleol ar 01437 764551 neu drwy anfon e-bost i ldp@pembrokeshire.gov.uk  

 

 

Mae’r dogfennau canlynol yn cynnwys yr holl safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i’r awdurdod ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (CDLl2).  Gelwir y safleoedd awgrymedig hyn yn Safleoedd Ymgeisiol.

Mae atodlen newydd sy'n cynnwys Safleoedd Ymgeiswyr gwreiddiol ac ychwanegol wedi'i chyhoeddi, ynghyd ag asesiad gwreiddiol yr Awdurdod ohonynt fel rhan o Gofrestr Safleoedd Ymgeiswyr wedi'i diweddaru. Mae'r gofrestr hon yn adlewyrchu newidiadau a wnaed i'r Adroddiad Ardrefniant Gwledig a oedd ar gael ar y dudalen dystiolaeth yn dilyn yr ymatebion i’r Strategaeth Ddewisol.

Mae gan y fersiwn hwn hefyd y tabl cyfatebol ar gyfer pob ardrefniant yn dilyn pob map yn hytrach na bod mewn dogfennau ar wahân. Gweler dogfen testun y clawr, sy'n esbonio'r asesiad cychwynnol o'r Safle cyn lawrlwytho'r gofrestr o Safleoedd Ymgeiswyr.

Cofrestr Safle Ymgeiswyr

Testun Esboniadol

Cofrestr Safle Ymgeiswyr -Rhan 1

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 2

Cofrestr Safle Ymgeiswyr - Rhan 3

Fethodoleg Dadansoddi Safleoedd Ymgeisiol

ID: 2505, adolygwyd 18/01/2022