Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

  

Adolygu Cynllun Datblygu Lleol / Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) 2021-2033

 

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

 

Mabwysiadodd yr Awdurdod ei Gynllun Datblygu Lleol ym mis Chwefror 2013. Ar ôl pedair blynedd rhaid i’r Awdurdod adolygu’r Cynllun yn gyffredinol – dechreuodd y broses hon ar 5 Mai 2017. Diben yr adolygiad yw sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau’n gyfredol. Mae’r adolygiad yn cynnig cyfle i wneud newidiadau i’r Cynllun, os yw’r rhain yn ofynnol. 

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Beth ydym wedi’i wneud hyd yma?

Mae gofyn i’r Awdurdod gynhyrchu dwy ddogfen allweddol ar ddechrau proses Adolygu’r Cynllun. Y rhain yw  Cytundeb Cyflenwi a’r Adroddiad Adolygu .  Amlinella’r Cytundeb Cyflenwi raglen ac amserlen ar gyfer cynhyrchu Cynllun. Amlinella’r Adroddiad Adolygu pa rannau o’r Cynllun Datblygu Lleol allai  newid a pham. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y ddwy ddogfen rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Ystyriwyd adroddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw a dogfennau diwygiedig gan Gabinet CSP ar 19 Mawrth 2018 a disgwylir y bydd fersiwn Terfynol o’r Cytundeb Cyflenwi yn cael ei ystyried gan Gyngor Llawn Mai, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo. Bydd yr Adroddiad Adolygu yn parhau i gael ei ddiweddaru a bydd fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â’r Strategaeth a Ffefrir, yn ddiweddarach yn y broses.

 

Beth ydym yn ei wneud yn awr?

Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod yn datblygu ei sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Newydd, sydd ar gael yma:

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

 

Mae’r Awdurdod yn hysbysebu ar hyn o bryd hefyd am Safleoedd Ymgeisiol.  Mae Safleoedd Ymgeisio yn safleoedd a awgrymir gan y cyhoedd i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Gwahoddir y cyhoedd i gyflwyno safleoedd y maen nhw’n meddwl y dylid eu hadnabod ar gyfer eu datblygu gan y cynllun newydd, neu y dylid eu hamddiffyn rhag y datblygiad hwn. Mae ffurflen a nodyn arweiniad wedi’u darparu. Bydd y Cyngor yn ystyried pob awgrym a wneir ac yn yr Hydref 2019, bydd yn hysbysu’r rheini sydd wedi awgrymu safleoedd o’r canlyniad cychwynnol. Rhaid cyflwyno unrhyw safleoedd i’r Awdurdod erbyn 5pm ar 14 Mehefin 2018.

Mae gwaith yn cael ei wneud hefyd ar gyfnod cyntaf y Gwerthusiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol a elwir yn Adroddiad Cwmpasu. Mae rhagor o wybodaeth ar hyn ar gael yma.  Mae gwaith ar droed hefyd ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac unwaith y bydd y wybodaeth ar gael, bydd ar gael yma:

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ym mis Gorffennaf, byddwn yn cyhoeddi papur ymgynghori cyhoeddus yn cyflwyno gwahanol ddewisiadau ar gyfer Lefelau Twf ac Opsiynau Gofodol ar gyfer y Cynllun newydd, sy’n darparu opsiynau ar faint o ddatblygiad a allai fod ei angen a sut y gallai gael ei ddosbarthu yn ardal y Cynllun. Byddwn yn cynnal rhai cyfarfodydd penodol i drafod yr Opsiynau hyn gyda grwpiau Rhanddeiliaid gan gynnwys Rhanddeiliaid Allweddol, Aelodau a Chynghorau Cymuned. 

Bydd cyfnodau diweddarach yn cynnwys:

Strategaeth a Ffefrir

Cyhoeddir ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol erbyn Rhagfyr 2018.

Adneuo

Bydd paratoadau yn dechrau ym mis Ebrill 2019, gyda disgwyl cyhoeddi’r ddogfen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus erbyn Hydref 2019.

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru

Erbyn Gorffennaf 2020 (mynegol)

Archwiliad

Rhwng Hydref 2020 a Gwanwyn 2021 (mynegol)

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Erbyn Haf 2021 (mynegol)

Mabwysiadu

Erbyn yn hwyr yn Haf neu Hydref 2021 (mynegol)

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

 

 

ID: 2539, adolygwyd 23/03/2018