Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Trosolwg ac Amserlen

  

Adolygu Cynllun Datblygu Lleol / Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) 2021-2033

 

Pam ein bod ni’n cynnal Adolygiad?

Gan hynny mae’r Awdurdod yn gweithio ar Gynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Sir Benfro. Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn cael ei fabwysiadu yn 2021 ac yn rhedeg hyd at 2033. Bydd y Cynllun hwn yn cynnwys ardal Sir Benfro, ac eithrio Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

 

Beth ydym ni’n ei wneud nawr?

Rhwng Mis Gorffennaf a Mis Awst 2018 rhedwyd ymgynghoriad anffurfiol ar Opsiynau Strategol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol. Ym Mis Gorffennaf cynhaliwyd gweithdai gyda hapddaliwr, aelodau a cynghorau trefol a cymunedol i sgwrsio’r opsynau hyn. 

Rhwng Rhagfyr 2018 a Chwefror 2019  rhedwyd ymgynghoriad ar y cynnig Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys ein Strategaeth Ddewisol.

Gwnaed gwaith hefyd ar yr Arfarniad o Gynaladwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol.

Cynhaliwyd Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac mae’r Adroddiad Adolygu wedi cael ei ddiweddaru ac mae’r rhain wedi eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r Strategaeth a Ffefrir.

Cyhoeddwyd Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol mae’n rhoi asesiad cychwynnol o’r modd y cafodd y safleoedd a gyflwynwyd fel rhai preswyl, neu yn cynnwys rhan breswyl o fewn amrywiaeth o ddefnyddiau cymysg, o dan yr ‘Alwad am Safleoedd’ eu hystyried gan yr Awdurdod.

Caiff yr ymatebion i'r ymgynghoriad Cyn-adneuo eu hystyried gan Gabinet yr  Awdurdod yn Ebrill 2019.

Bydd asesiad o Safleoedd Ymgeisiol yn cael ei gynnal ar ddechrau 2019, gan ddilyn y meini prawf a osodwyd  yn y Fethodoleg Dadansoddi Safleoedd Ymgeisiol . Bydd cynigwyr Safleoedd Ymgeisiol yn darganfod a gafodd eu safle ei gynnwys yn CDLl2 pan gyhoeddir drafft llawn o’r Cynllun (a adwaenir fel y Cynllun Adneuo). Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn yr Hydref 2019.

Mae'r Awdurdod ar hyn o bryd wrthi'n datblygu ei sylfaen o dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Newydd, sy’n cynnwys papurau cefndir ar Cyfleusterau Gwledig a Chlystyrau Aneddiadau.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

 

Bydd cyfnodau diweddarach yn cynnwys:

Adneuo

Bydd paratoadau yn dechrau ym mis Ebrill 2019, gyda disgwyl cyhoeddi’r ddogfen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus erbyn Hydref 2019.

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru

Erbyn Gorffennaf 2020 (mynegol)

Archwiliad

Rhwng Hydref 2020 a Gwanwyn 2021 (mynegol)

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Erbyn Haf 2021 (mynegol)

Mabwysiadu

Erbyn yn hwyr yn Haf neu Hydref 2021 (mynegol)

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?  

Os hoffech chi gael eich hysbysu o gynnydd wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2, anfonwch e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk, gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn, dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg) ac a fyddai’n well gennych gael cyswllt trwy e-bost neu bost. Ar gyfer y rheini heb gyfrif e-bost, ffoniwch 01437-764551 a gofynnwch am gael eich trosglwyddo i’r tîm Cynllun Datblygu Lleol.

 

 

ID: 2539, adolygwyd 11/02/2019