Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Stat1/22

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2022-23

Cyflwyniad

Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol cymharol newydd Cyngor Sir Penfro, rwyf wrth fy modd cael cyflwyno fy adroddiad cyntaf fel Cyfarwyddwr sy'n dangos sut rydym wedi cyflawni gwelliannau i wella llesiant pobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau yn ystod 2022/23.

Fel rhan o'm swydd mae'n ofynnol i mi adrodd ar ba mor dda y mae ein hadran Gwasanaethau Cymdeithasol yn perfformio.  Yn yr adroddiad hwn rwy'n dangos y gwelliannau a'r heriau sylweddol a wynebwyd gennym yn ystod 2022/23.  Rwyf hefyd yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn gyfredol, sef 2023/24.

Ein Heriau

Rydym wedi parhau i wynebu pwysau ariannol sylweddol ac rydym yn nodi prosiectau effeithlonrwydd a fydd yn ein galluogi i ddwyn gostyngiadau yn y gyllideb yn 2023/24. Yn 2022/23 y targed ar gyfer gostyngiadau yn y gyllideb oedd £2.827m yn y Gwasanaethau Oedolion ac £1.088m yn y Gwasanaethau Plant.  

Mae ein gwaith atal a rheoli’r galw ynghyd â llawer o fentrau eraill yn parhau i'n cynorthwyo i weithredu ffyrdd mwy effeithiol ac effeithlon o weithio wrth ymdrechu i wella canlyniadau i bobl y mae arnynt angen gofal a chymorth i'w helpu i fyw'r bywydau y mae arnynt eu heisiau. Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau asesiad anghenion poblogaeth a bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i oleuo’r broses o gynllunio gwasanaethau yn y dyfodol.

Fe wnaethom barhau i wynebu heriau o ran y gweithlu mewn perthynas â recriwtio staff gofal a chymorth a gweithwyr cymdeithasol profiadol. Mae hyn wedi achosi i bobl orfod aros yn hwy am ofal a chymorth. Rydym yn parhau i fynd i'r afael â materion sy’n ymwneud â'r gweithlu fel hyn trwy ein Cynllun Datblygu'r Gweithlu.  Nod y cynllun yw sicrhau bod gennym weithlu sy’n effeithiol, yn meddu ar sgiliau priodol ac yn gydnerth ac sy'n gallu cwrdd â'r heriau sylweddol sydd o'n blaenau.  Rydym hefyd yn parhau i ganolbwyntio ar 'dyfu ein Gweithwyr Cymdeithasol ein hunain' trwy noddi eu llwybr at gymhwyster.  Buom hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr ym maes Marchnata i ddylunio a chynnal ymgyrch recriwtio i ddenu pobl i ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ym maes gofal cymdeithasol.  Enillodd yr ymgyrch hwn wobr Ymgyrch Marchnata'r flwyddyn yng Ngwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru.  Ymgyrch ymwybyddiaeth o ofal cymdeithasol yn Sir Benfro yw 'Gofalwn am Sir Benfro' sy'n rhoi'r maes gwaith allweddol hwn ar y map mewn modd effeithiol. 

Unwaith eto mae wedi bod yn flwyddyn yn llawn heriau ac rydym wedi profi cryn dipyn o anwadalrwydd yn y farchnad yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23. Mae natur fregus y farchnad yn dal i fod yn fater allweddol, sy'n gysylltiedig yn bennaf â phwysau o ran y gweithlu. Rydym wedi gweld un cartref gofal nyrsio’n cau a thri darparwr gofal cartref yn gadael y farchnad yn ystod 2022-23.

Cynaliadwyedd y farchnad-Rydym wedi datblygu a chyhoeddi Dogfennau Adroddiad ar Sefydlogrwydd Marchnad Ranbarthol Gorllewin Cymru - Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (wwcp.org.uk). Mae'r adroddiad yn cyfleu nifer o risgiau ac yn gwneud nifer o argymhellion i sicrhau datblygu marchnad fywiog sy'n gallu ateb gofynion yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth. Amlygodd yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad natur fregus y farchnad a bydd yn bwysig lliniaru'r risgiau hyn a symud ymlaen â'r argymhellion ar draws yr holl feysydd gweithgarwch a Reoleiddir.

Rydym wedi nodi bod y galw am wasanaethau ar y cyfan yn cynyddu a bod gan bobl sy'n dod atom i gael gofal a chymorth yn gynyddol amrywiaeth o anghenion sy'n galw am ymateb gennym ni a'n cydweithwyr yn y GIG. Roedd cyfanswm nifer y cysylltiadau a gafwyd ac a gofnodwyd gennym o ran pobl yn cysylltu â’r gwasanaeth gofal i oedolion yn 6,821 ac o'r rheiny roedd 4,382 yn unigolion newydd yn gofyn am wasanaeth.  Mae hyn yn sylweddol uwch na'r llynedd pan gawsom gyfanswm o 5,216 o gysylltiadau a 2020/21 pan gawsom 3,325.

O ran y Gwasanaethau Plant, cawsom 4,512 o atgyfeiriadau sy'n debyg iawn i'r flwyddyn flaenorol (4,690). Mae'r lefel hon yn parhau i fod yn uwch na'r 3012 o atgyfeiriadau a gafwyd yn 2020/21.

Ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol, bu cryn effaith o ran nifer y cysylltiadau a geir gan yr Heddlu wrth iddynt rannu mwy o wybodaeth a chudd-wybodaeth gyda ni.

Ein Ffyrdd o Weithio

Ynghyd â gweddill y Cyngor, rydym yn gweithio yn ôl yr egwyddorion a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Cyfeirir at y rhain fel y pum ffordd o weithio sy'n ein galluogi i sicrhau ein bod mewn sefyllfa i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac i gynorthwyo pobl i helpu eu hunain.  Trwy fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf, rydym yn sicrhau ein bod yn cymryd golwg 'Hirdymor' wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol, rydym yn canolbwyntio ar 'Atal' ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu 'Hintegreiddio' yn llawn â chymunedau ac asiantaethau eraill.  Rydym yn 'Cydweithio' gyda defnyddwyr ein gwasanaethau a'n partneriaid wrth ddatblygu gwasanaethau, ac yn eu cynnwys.  Rwy'n trafod drwy’r adroddiad hwn sut rydym wedi bod yn cyflawni gweithgareddau atal trwy barhau i ddatblygu cymunedau egnïol, cysylltiedig, dyfeisgar a chynaliadwy. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â rhannau eraill y Cyngor ac asiantaethau eraill i ddarparu ystod o wasanaethau i bobl y mae arnynt angen help a chefnogaeth i wneud yr hyn sy'n bwysig iddynt.  Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag awdurdodau cyfagos yn rhanbarth Gorllewin Cymru, y Bwrdd Iechyd a phartneriaid yn y Trydydd Sector.  Gyda'n partneriaid, rydym wedi datblygu cynllun ardal ranbarthol sy'n nodi bwriadau strategol Partneriaeth Ranbarthol (BPRh) Gorllewin Cymru. 

Mae ein model o ddarparu gwasanaethau yn ymwneud ag adeiladu ar gryfderau ein pobl ac fe gyfeirir ato fel y dull Arwyddion Diogelwch.  Ac yntau wedi'i ddatblygu'n draddodiadol o fewn y Gwasanaethau Plant, rydym wedi bod yn gweithredu'r dull Arwyddion Diogelwch ar draws y Gyfarwyddiaeth.  Mae gweithwyr yn mynychu hyfforddiant penodol ar y dull Arwyddion Diogelwch a sut y’i defnyddir ar draws y gwasanaeth.  Rydym wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r dull yn y Gwasanaethau Plant a byddwn yn parhau i’w weithredu yn y gwasanaethau oedolion i sicrhau ei fod yn parhau i wella ymarfer a chanlyniadau i ddefnyddwyr ein gwasanaethau.

Ein Hamcanion

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'n timau, asiantaethau eraill a gwasanaethau eraill y cyngor megis Iechyd, yr Heddlu, Hamdden, Tai ac Addysg i sicrhau bod amcanion llesiant y Cyngor yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus. Amcanion 2022/23 yw:

 • Addysg: Sir Benfro yn lle gwych i ddysgu, byw a thyfu.
 • Gofal Cymdeithasol: Byddwn yn gwneud beth bynnag a allwn i gefnogi pobl i fyw’r bywyd gorau y gallant tra’n canolbwyntio ar atal a sicrhau bod pobl sy’n agored i niwed yn ddiogel.
 • Tai: Gwneud cartrefi fforddiadwy, gweddus ac addasadwy yn bosibl i bawb mewn lleoliadau cynaliadwy.
 • Economaidd: Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo Sir Benfro fel lle gwych i ymweld, byw a gweithio.
 • Amgylchedd Glân / Newid Hinsawdd: Byddwn yn hyrwyddo balchder yn Sir Benfro gan geisio gwella ei henw da fel lle am ansawdd amgylcheddol eithriadol
 • Gwella a Thrawsnewid: Trawsnewid: Technoleg; Diwylliant a Pherthynas.

Cymeradwywyd yr ail Raglen Weinyddu ar gyfer 2022-2027 yn y Cyngor Llawn ar 2 Mawrth 2023 ac mae bellach wedi'i chyhoeddi.  Mae'r weledigaeth ar y cyd a bennwyd ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn y Rhaglen yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Mae Sir Benfro yn lle gwych i fyw ynddo, gweithio ynddo ac ymweld ag ef
 • Mae ein pobl ifanc a'n dysgwyr yn cael addysg o safon uchel
 • Mae pobl fregus yn cael gofal a chymorth trwy eu cylch oes
 • Mae tai priodol ar gael, yn hygyrch ac yn fforddiadwy
 • Mae Sir Benfro’n sir â statws carbon net, sy'n arwain y ffordd o ran ynni adnewyddadwy gwyrdd a glas
 • Mae llai o deuluoedd ac aelwydydd yn profi tlodi ac anghydraddoldeb
 • Mae ein cymunedau'n weithgar ac yn ffynnu
 • Rydym yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i genedlaethau'r dyfodol drwy'r pethau yr ydym yn eu gwneud heddiw

Mae Gofal Cymdeithasol yn cael ei danategu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y Ddeddf).  Mae'r Ddeddf yn rhoi chwe Safon Ansawdd i ni. 

Y Safonau Ansawdd yw:

 • Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau llesiant personol y mae pobl yn dymuno’u cyflawni.
 • Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu iechyd corfforol ac iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl.
 • Amddiffyn a diogelu pobl rhag cael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu rhag niwed.
 • Annog a chynorthwyo pobl i ddysgu, datblygu a chyfranogi mewn cymdeithas.
 • Cynorthwyo pobl i ddatblygu’n ddiogel ac i gynnal perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach.
 • Gweithio gyda phobl a’u cynorthwyo i gyflawni mwy o lesiant economaidd, bod â bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas sy’n diwallu eu hanghenion.

Rydym wedi rhoi ystod o brosiectau ar waith i roi cymorth i gyrraedd y safonau hyn ac rwyf wedi amlygu rhai o'r rhain yn adran 4.

Defnyddwyr Ein Gwasanaethau a’n Partneriaid

Rydym wedi ymgynghori ag amrywiaeth o bobl sy'n defnyddio gofal a chymorth, a'u teuluoedd. Bydd yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym yn cael ei ddefnyddio i oleuo’r modd y darperir gwasanaethau yn y dyfodol.  Mae Adran 3 yn disgrifio rhywfaint o'r gwaith ymgysylltu ac ymgynghori rydym wedi'i gwblhau yn ystod y flwyddyn.

Ein Harolygwyr

Cynhaliodd ein Harolygwyr rheoleiddiol, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) arolygiad yn Holly House, ein cyfleuster seibiant i blant, ym mis Ionawr 2023.  Yn anffodus, canfuwyd fod y gwasanaeth yn methu’n sylweddol ag ateb nifer o ofynion rheoleiddio allweddol.  Rwy'n trafod sut yr ydym wedi mynd i'r afael â hyn yn adran 2.

Ein Cyflawniadau

Yn ystod 2022/23 cafodd y gwaith rhagorol sy'n cael ei gyflawni gan staff ei gydnabod mewn nifer o Seremonïau Gwobrwyo fel a amlinellir isod.

Ebrill 2022 - Gofal Cymdeithasol Cymru, Y Gwobrau.

Ein Tîm Cyflogaeth â Chymorth oedd enillydd y categori "Hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant”.  Mae'r Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth yn Sir Benfro yn annog pobl ag anabledd i amcanu at weithio ac yn eu cynorthwyo i symud i mewn i gyflogaeth gynaliadwy.

https://www.youtube.com/watch?v=pikAm5D8igw&list=PLEZj8vabV3cuvPO3hmm-qIb5LrZrwb8FR&index=1

Mai 2022 - Gwobrau Ymarfer Diogelu BDCAGC.

Roedd Ian Randell yn un o'r enillwyr ar gyfer y categori "Wedi Dangos Ymrwymiad Eithriadol i Ddiogelu Oedolion sy’n Wynebu Risg Yn ystod Cyfyngiadau COVID" tra mai Shevaughn Williams oedd enillydd y categori "Wedi Dangos Ymarfer Eithriadol wrth Ddiogelu Plant" gyda Michael McAteer, Gillian Richards, Fiona John ac Alexis Cook (Cyngor Sir Penfro a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru) yn cael Canmoliaeth Uchel.

Mehefin 2022 - Gwobrau Cyflogwyr i Ofalwyr a gynhaliwyd gan Gofalwyr Cymru.

Gwobrwywyd Rhian Bennett, Rheolwr Comisiynu, yn y Gwobrau Cyflogwyr i Ofalwyr clodfawr a gynhaliwyd gan Gofalwyr Cymru, sy'n cydnabod ac yn dathlu'r rhai sydd wedi cefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Enillodd y wobr Rheolwr Llinell yn y digwyddiad a oedd yn rhan o Wythnos Gofalwyr 2022.

Tachwedd 2022 - Gwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru

Enillodd ymgyrch recriwtio Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro wobr ymgyrch marchnata'r flwyddyn yng Ngwobrau Iechyd a Gofal Gorllewin Cymru.  Ymgyrch ymwybyddiaeth o ofal cymdeithasol yn Sir Benfro yw 'Gofalwn am Sir Benfro ' sy'n rhoi'r maes gwaith allweddol hwn ar y map mewn modd effeithiol. 

Rhagfyr 2022 - Gwobrau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru.

Roedd Hyrwyddwyr Anableddau Dysgu Cyngor Sir Penfro yn enillwyr yn y categori "Cynnwys Defnyddwyr" a chafodd 'Tîm Delfrydol' y Grŵp Gwella Bywydau Rhanbarthol Ganmoliaeth Uchel.  Cafodd ein Tîm Cyflogaeth â Chymorth Ganmoliaeth Uchel hefyd yn y categori "Gwobr Tîm”.


Hoffwn ddiolch i bawb sy'n gweithio yn yr adrannau gwasanaethau cymdeithasol a'r partneriaid sy'n ein cefnogi am yr ymrwymiad enfawr y maent wedi'i ddangos i ddefnyddwyr ein gwasanaethau.

Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau a all fod gan bobl am yr adroddiad hwn fel y gallwn wella'r ffordd rydym yn disgrifio'r hyn rydym yn ei wneud i gefnogi pobl gyda'r hyn sy'n bwysig iddynt.

Michael Gray

Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

ID: 9541, adolygwyd 19/10/2023