Adroddiad Blynyddol Safonaur Gymraeg

Safonau Gweithredu

Rydym wedi datblygu ystod eang o adnoddau ar gyfer cyflogeion a rheolwyr, i roi cymorth i roi’r safonau gweithredu ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys:

1). Tudalen wedi’i neilltuo i Safonau’r Gymraeg ar ein Mewnrwyd. Mae hon yn cynnwys:

  • Safonau, Gwasanaethau ac Adnoddau Cyfathrebu – Canllawiau i Gyflogeion, a Thaflenni Ffeithiau cysylltiedig
  • Hunanasesiad Anghenion Hyfforddi Cymraeg, a chanllawiau ar gyfer cwblhau
  • Cyrsiau Cymraeg
  • Arfarniad o Berfformiad – canllawiau a gwaith papur
  • Canllawiau Atodol i Reolwyr ac Uwch Swyddogion
  • Polisi ar Ddefnyddio’r Gymraeg yn Fewnol
  • Polisi ar Ddyfarnu Grantiau a Ffurflen Gais

 

2). Mae’r adran Adnoddau Dynol ar y Fewnrwyd yn cynnwys yr adnoddau canlynol:

  • Polisïau, Gweithdrefnau a Chanllawiau Mewnol (yn Gymraeg ac yn Saesneg fel y bo’n berthnasol)
  • Canllawiau recriwtio, gan gynnwys Gofynion Safonau’r Gymraeg, ar gyfer Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol a rheolwyr gwasanaeth

Tabl 4: Safonau Gweithredu

Dewis cyfathrebu cyflogeion

 Beth ydym yn ei fonitro?
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 Newid
Nifer y cyflogeion sy’n dymuno cael gohebiaeth ar bapur sy’n ymwneud â’u cyflogaeth, ac sydd wedi’i chyfeirio atynt hwy’n bersonol, yn Gymraeg  Ddim ar gael  13  24 33  62 Mae nifer y cyflogeion sy’n dymuno cael gohebiaeth mewn perthynas â’u cyflogaeth bron wedi dyblu o 33 i 62

 

Sgiliau Cymraeg Cyflogeion

 Beth ydym yn ei fonitro?
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 Newid
 Nifer y cyflogeion a gwblhaodd yr hunanasesiad o anghenion hyfforddi.  1,685  1,663  1,655  1,969  1,870  Bu gostyngiad bach yn nifer y cyflogeion sy’n cwblhau’r hunanasesiad o anghenion hyfforddi 

 

Sgiliau Cymraeg Cyflogeion ar Lefel 1 neu uwch

 Beth ydym yn ei fonitro?
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 Newid
 Y nifer a ddynododd fod ganddynt sgiliau siarad Cymraeg ar Lefel 1 neu uwch a gwblhaodd yr hunanasesiad o anghenion hyfforddi.  870  781  793  919  899 Mae lefelau sgiliau Cymraeg yn ddigyfnewid i raddau helaeth.

 

Sgiliau Cymraeg Cyflogeion ar Lefel 3 neu 4

 Beth ydym yn ei fonitro?
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 Newid
 Nifer y cyflogeion sy’n gallu siarad Cymraeg ar Lefel 3 neu 4 a gwblhaodd yr hunanasesiad o anghenion hyfforddi.  171 ar 04/07/19   120 ar 07/05/20   148 ar 14/04/21   177 ar 29/04/22    179 ar 12/04  Mae lefelau sgiliau Cymraeg yn ddigyfnewid i raddau helaeth.

 

Hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg

Dengys y tabl isod, o ran y newid dros y blynyddoedd, fod twf parhaus yn nifer y cyflogeion sy’n cwblhau Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Beth ydym yn ei fonitro?
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Recriwtio a Chyfweld Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg 0 0 0 0
Rheoli Perfformiad Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg Heb ei ddarparu d 3 0
Cwynion a Disgyblu Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg 0 0 Heb ei ddarparu 0
Sefydlu Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg 0 0 3 0
Ymdrin â’r cyhoedd Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg Heb ei ddarparu Heb ei ddarparu Heb ei ddarparu Heb ei ddarparu
Iechyd a Diogelwch Fe wnaeth 26 o gyflogeion un o’r 6 chwrs a restrwyd trwy gyfrwng y Gymraeg 30 7 66 (Yn ychwanegol at hynny Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion 22, Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 28  152

 

Dysgu Cymraeg

Dengys y tabl isod, o ran y newid dros y blynyddoedd, fod ail-ddarparu gwersi Cymraeg yn y Gweithle wedi hybu cynnydd yn nifer y cyflogeion sy’n achub ar gyfleoedd i ddysgu Cymraeg. Cyfanswm y niferoedd a oedd yn Dysgu Cymraeg ar gyfer 2022-23 mewn dosbarthiadau cymunedol (36) a dosbarthiadau Cymraeg yn y Gweithle (82) oedd 118.

 

Beth ydym yn ei fonitro?
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 Dosbarthiadau Cymunedol
2022-23 Cymraeg yn y Gweithle
Mynediad 1 23 33 20 19 4 47
Mynediad 2 20 7 20 5 6 -
Mynediad 1 and 2 Ddim ar gael  Ddim ar gael 7 3 1 -
Sylfaen 1 23 17 9 16 4 5
Sylfaen 2 1 21 2 5 9 -
Canolradd 1 14 2 9 2 2 4
Canolradd 2 0 12 2 1 2 -
Uwch 1 1 1 11 5 1 -
Uwch 2 2 0 1 2 5 -
Uwch 3 0 1 0 2 0 -
Hyfrededd 5 3 2 0 2 -
Arall - - - 1 - -
- - - - 0 - -
Cyfanswm Dysgu Cymraeg 89 97 85 61 + Dweud rhywbeth yn Gymraeg, 2, a Cymraeg Gwaith,16. 36 56 + Cyrsiau Blasu Cymraeg yn y Gweithle (26) = 82 

 

Categorïo Swyddi o ran y Gymraeg

Dengys y tabl isod, o ran y newid dros y blynyddoedd, fod y rhaniad ar draws categorïau sgiliau Cymraeg ar gyfer swyddi a hysbysebwyd wedi bod yn ddigyfnewid i raddau helaeth.

 

Beth ydym yn ei fonitro?
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Cymraeg yn hanfodol 51 (10%) 80 (13%) 51 (12%) 70 (11%) 72 (10%)
Cymraeg yn ddymunol 311 (62%) 398 (64%) 299 (68%) 439 (66%) 480 (70%)
Angen dysgu Cymraeg 23 (5%) 32 (5%) 4 (1%) 9 (1%) 5 (1%)
Dim angen sgiliau Cymraeg 117 (23%) 113 (18%) 84 (19%) 143 (27%) 130 (19%)
Cyfanswm y Swyddi a Gategorïwyd o ran Sgiliau Cymraeg  502 623 438 660 - Ac un hysbyseb ar gyfer dwy swydd (hanfodol ar gyfer un swydd, dymunol ar gyfer un swydd) ac un hysbyseb ar gyfer swydd lle’r oedd y Gymraeg yn ddymunol / angen dysgu Cymraeg (yn amodol ar yr angen yn yr adran). 687
ID: 10359, adolygwyd 30/06/2023