Archwilio Llongau

Rheoli Plâu ar Longau

Rheoli cnofilod

Bu rheoli cnofilod ar fwrdd llongau ac o fewn safleoedd yn ardal y porthladd bob amser yn fater o bwys mawr o ran atal lledaeniad clefydau a gludir gan lygod mawr o diroedd tramor. Mae llygod mawr yn lledaenu clefydau megis y Pla, Leptosbirosis (Clefyd Weil) a gwenwyn bwyd megis Salmonela. Hefyd, gall llygod mawr achosi difrod sylweddol i gargoau bwyd, safleoedd bwyd ac offer.

Gall llygod fod yn broblem ar gychod pleser ar afon, yn enwedig y rheiny sydd wedi'u hangori'n barhaol. Cânt fynediad ar hyd aleau, dwythellau gwasanaeth a phibellau gan barhau i fyw a bridio ar fwrdd y cwch a lledaenu baw a chlefyd ble bynnag yr ânt; gallant ddifrodi strwythur, bwyd a phecynnau bwyd, a halogi arwynebau paratoi bwyd, teclynnau ac offer.

Pryfed

Gall chwilod duon (cockroaches) fod yn broblem ar rai llongau masnach gan fod llawer o fannau ar longau sy'n anodd mynd atynt i'w trin, gan gynnwys y tu ôl i offer ac oddi tanynt, mewn gwagleoedd a dwythellau a rhwng y parwydydd a bwrdd y llong.

Mae chwilod duon yn lledaenu clefydau megis Salmonela a bacteria gwenwyn bwyd eraill, a gallant hefyd gario heintiau firaol. O gael lle cynnes, tywyll a llaith a chyflenwad parod o fwyd, maent yn amlhau i ffurfio cytrefi mawr yn gyflym iawn. Mae eu trin a'u difa yn hanfodol er mwyn gwella a chynnal safonau iechyd cyhoeddus da ar fwrdd llongau.

ID: 2936, adolygwyd 29/06/2021