Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Hysbysiad Preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

ID: 3592, adolygwyd 04/06/2018

Atgyweirio a Chynnal Tai'r Cyngor

Mae gan y Cyngor dros 5,600 eiddo yn Sir Benfro. Cyflawnodd yr eiddo hwn Safon Ansawdd Tai Cymru yn 2012. Mae rhaglen barhaol o gynnal a chadw'n bodoli i sicrhau bod tai'n aros ar y safon hon.

Pa waith allaf i ddisgwyl ei weld ar fy eiddo?
Mae dwy raglen waith barhaol. 

Atgyweiriadau Cylchol - Rhaglen dreigl 5 mlynedd o baentio a gwaith cynnal a chadw allanol ar holl eiddo.

Atgyweiriadau Cyfalafol - Caiff rhaglen atgyweiriadau cyfalafol ei chyflwyno yng Nghynllun Busnes HRA, gan nodi rhaglen atgyweiriadau a gofynion cyllideb y Cyngor am y 30 mlynedd nesaf. Mae'r rhaglen yn cynnwys adnewyddu a gwella'r cydrannau canlynol pan fyddant yn dod i ddiwedd eu bywydau.

 • Ceginau
 • Toeau
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Gwres canolog
 • Ailweirio trydanol
 • Gwelliannau mewnol
 • Diogelu rhag lleithder
 • Gwelliannau adeileddol 

Gwaith Cyfalafol Arall - Yn ogystal â'r rhaglenni uchod, mae cynlluniau cyfalaf yn digwydd hefyd i wella a chynnal stadau'r cyngor, parcio ar stadau, addasu ar gyfer pobl anabl, uwchraddio cynlluniau tai gwarchod, mabwysiadu ffyrdd a charthffosiaeth.

Yn ogystal, rydym yn bwriadu / cynyddu stoc tai drwy eiddo adeiladu ar y safon SATC.

Yn 2017-18 £ 1.5 miliwn yn cael ei neilltuo at y diben hwn.

Sut fydd y gwaith hwn yn cael ei gyllido?
Atgyweiriadau Cylchol - Yn 2016-17 gwariwyd £5.8m ar y rhaglen atgyweiriadau cylchol, a thalwyd amdano o incwm rhenti tai'r cyngor. Yr amcangyfrif ar gyfer 2017-18 yw rhaglen yn costio £6.0m.


Atgyweirio eiddo gwag

Yn 2016-17, fe wnaethon ni wario £ 2.0m i ddod ar eiddo gwag yn ôl i safon y gellir eu gosod. Yn 2017-18 amcangyfrifir y bydd hyn yn costio £ 1.8m

Rhaglen Gyfalaf - Yn 2016-17, cost y rhaglen atgyweiriadau cyfalafol oedd £6.7m, a ariannwyd trwy gyfuniad o ffrydiau incwm.

 • Bob blwyddyn bydd Llywodraeth Cymru'n talu grant cyfalaf i Gyngor Sir Penfro. Yn 2016-17, y Grant Lwfans Atgyweirio Sylweddol (MRA) a dderbyniwyd oedd £3.98m.
 • Rhenti tai'r Cyngor.
 • Incwm o werthu tai a thir y Cyngor.
 • Mae modd benthyca arian (benthyca darbodus) hefyd i dalu am raglenni gwaith.

Yn 2017-18, cyllideb y rhaglen atgyweiriadau cyfalafol cymeradwy yw £7.3m. Grant Lwfans MRA cymeradwy Llywodraeth Cymru am y flwyddyn yw £3.986m.

 
ID: 1840, adolygwyd 04/06/2018

Atgyweiriadau

1. Beth allaf i ddisgwyl ei gael gan wasanaeth atgyweirio’r Cyngor?
2. Am beth mae’r Cyngor yn gyfrifol am ei gweiro yn fy nghartref?
3. Am ba waith cweiro, o ddydd i ddydd, wyf i’n gyfrifol yn fy nghartref?
4. Sut wyf i’n rhoi gwybod i’r Cyngor am waith cweiro?
5. A wyf i’n gorfod gwneud unrhyw beth cyn rhoi gwybod am waith cweiro?
6. Ar ôl imi roi gwybod am waith cweiro, beth wedyn?
7. Beth sy’n digwydd os wyf i, neu ymwelydd â’m cartref, yn gwneud difrod i unrhyw osodiadau neu ffitiadau?

Cyfrifoldeb dwyffordd – rhwng y Cyngor a’n cwsmeriaid – yw sicrhau bod eich cartref mewn cyflwr da. Cofiwch taw nid ar gyfer eich defnydd chi’n unig yr adeiladwyd yr eiddo yr ydych chi’n byw ynddo – bydd e ar gael i’w osod eto pan ddaw eich tenantiaeth i ben.

Eich cyfrifoldeb chi yw byw ynddo mewn modd sy’n sicrhau taw dim ond y costau cynnal a chadw isaf posibl sy’n gorfod cael eu talu.

Byddwch cystal â rhoi gwybod i’r Cyngor am waith cweiro cyn gynted ag y byddwch wedi gweld neu sylwi ar unrhyw broblemau.

1. Beth allaf i ddisgwyl ei gael gan wasanaeth atgyweirio’r Cyngor?

Ein 10 Addewid i Chi – Byddwn yn:

 • Sicrhau bod eich eiddo personol yn cael eu symud bant o’r man gwaith cyn rhoi cychwyn ar y gwaith
 • Cael gwared â defnyddiau gwastraff ac offer pan nad ydynt yn cael eu defnyddio tra’r ydym yn gweithio er mwyn peidio â chael unrhyw ddifrod i’ch eiddo a sicrhau eich diogelwch
 • Clirio’r holl offer a chyfarpar pan fydd y gwaith wedi’i gwpla a glanhau’r man gwaith
 • Defnyddio gorchuddion llwch gydol yr amser er mwyn gwarchod eich eiddo personol
 • Peidio ag ysmygu yn eich cartref
 • Egluro pa fath o waith cweiro yr ydym wedi dod yno i ddelio ag ef
 • Egluro sut i ddefnyddio offer newydd neu amnewid, yr ydym wedi’u dodi
 • Gwisgo a dangos bathodynnau adnabod bob amser wrth weithio
 • Bod yn gwrtais bob amser a dweud wrthych beth yr ydym yn ei wneud a pham
 • Gweithio yn ôl safonau diogelwch trwy gydol yr amser

Yn ôl i’r brig

2. Am beth mae’r Cyngor yn gyfrifol am ei gweiro yn fy nghartref?

Allanol

 • To
 • Simnai (heb gynnwys glanhau)
 • Cwteri a nwyddau trin dŵr glaw
 • Muriau
 • Drysau a fframiau allanol
 • Ffenestri
 • Paentio

Mewnol

 • Cypyrddau gosod
 • Nenfydau
 • Waliau (heb gynnwys addurno)

Rhannau allanol eraill

 • Grisiau a llwybrau   
 • Draeniau
 • Muriau terfyn
 • Modurdai a thai allan (os adeiladwyd nhw gan y Cyngor)

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am rai gwasanaethau a ffitiadau yn eich cartref, gan gynnwys y canlynol:

 • Ffitiadau a gwifrau trydanol (os darparwyd nhw gan y Cyngor)
 • Gosodiadau nwy (os darparwyd nhw neu y cytunwyd eu cynnal gan y Cyngor)
 • Offer gwresogi (os darparwyd ef gan y Cyngor)
 • Gosodiadau plymwaith (ond nid sinciau wedi tagu)

 

 

 Yn ôl i’r brig

3. Am ba waith cweiro, o ddydd i ddydd, wyf i’n gyfrifol yn fy nghartref?

 • Gwydr - Cyfrifoldeb y tenant yw holl wydro. Os caiff unrhyw wydr ei dorri, hyd yn oed trwy ddamwain, cyfrifoldeb y tenant yw cael ei ailosod. Bydd y Cyngor yn ailosod gwydr yn unig os achoswyd y difrod gan weithgaredd troseddol, yr hysbyswyd y mater i’r Heddlu ac y cafwyd cyfeirnod trosedd.
 • Diogelwch Cyffredinol - Allweddi a chloeon, oni bai fod y Cyngor yn cytuno i’w hailosod oherwydd traul deg
 • Gosodiadau glanwaith
 • Plygiau a chadwyni sinciau, baddonau a basnau*
 • Pibelli a thrapiau mewnol wedi tagu
 • Seddau a chaeadau toiledau*
 • Gosodiadau trydanol
 • Socedi, switshis, ffiwsiau, holl ffitiadau ac offer os na ddarparwyd fel safonol gan y Cyngor
 • Adnewyddu ffiwsiau
 • Tanau tanwydd soled
 • Glanhau padelli lludw a gyddfblatiau
 • Ffitiadau mewnol e.e. llacio drysau mewnol, ffyn llenni, bylbiau golau, tiwbiau a thanwyr fflworolau, bleindiau rholio, silffoedd, cloeon, colynnau, bachau, ac ati
 • Addurn mewnol
 • Teils waliau a lloriau*
 • Mân daclau allanol e.e. sychwyr cylchdro a leiniau dillad
 • Ffensys rhwng gerddi*
 • Llwybrau gerddi a chytiau gerddi

*Fe allai defnyddiau fod ar gael ar gyfer y pethau a enwir, fel y gwêl y Cyngor orau.

Yn ôl i’r brig

4. Sut wyf i’n rhoi gwybod i’r Cyngor am waith cweiro?

 • Ffonio Llinell Frys Atgyweiriadau Tai ar 0800 085 6622 neu 01437 775522 9am tan 5pm o ddydd Llun i Gwener
 • Mynd draw i un o’r Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid sydd yn Hwlffordd, Doc Penfro, Aberdaugleddau, Abergwaun, neu yn Neyland
 • Anfon e-bost at building.maintenance@pembrokeshire.gov.uk
 • Ysgrifennu atom yn: Cyngor Sir Penfro, Yr Adran Cynnal a Chadw, Uned 23, Ystad Ddiwydiannol Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR

Mae modd hysbysu argyfyngau allan o oriau arferol trwy ffonio 01437 775522

Yn ôl i’r brig

5. A wyf i’n gorfod gwneud unrhyw beth cyn rhoi gwybod am waith cweiro?

Byddwch cystal â dilyn y canllawiau hyn:

 • Edrychwch ar y tabl uchod (am ba waith cweiro, o ddydd i ddydd, wyf i’n gyfrifol yn fy nghartref?) er mwyn sicrhau nad eich cyfrifoldeb chi yw’r gwaith cweiro.
 • Sicrhau bod gyda chi’ch manylion cyswllt wrth law cyn ffonio
 • Gwybod pryd y byddwch chi ar gael er mwyn inni ddod draw i wneud y gwaith cweiro
 • Sicrhau bod gyda chi gymaint o fanylion ag y bo modd am y cweiro - po fwyaf y bydd y Cyngor yn ei wybod am y broblem, yna cyflyma’n y byd y gallwn ni drefnu iddo gael ei gweiro - efallai na fydd rhaid inni ddod i’w archwilio gyntaf chwaith.

Yn ôl i’r brig

6. Ar ôl imi roi gwybod am waith cweiro, beth wedyn?

Ar ôl cael gwybod pryd y byddwch chi ar gael er mwyn inni wneud y gwaith cweiro, bydd y Cyngor yn ei ddodi yn un o’r tri chategori hyn.

 

Categori

Enghreifftiau

Amser Targed


Atgyweiriadau Argyfwng
Atgyweiriadau cychwynnol yw’r rhain er mwyn gwneud pethau’n ddiogel a chweiro os yw pobl mewn perygl ac/neu bod difrod difrifol wedi’i wneud i eiddo.


Peipiau dŵr wedi bosto, dim trydan o gwbl, diffygion nwy, y to’n gollwng yn ddifrifol. 

Sylwer: Disgwylir i denantiaid wybod ble mae’r Stopfalf Ddŵr, Mesurydd Nwy a’r Blwch Ffiwsiau Trydanol, er mwyn ichi allu arunigo’r rhain mewn argyfwng.


24 awr


Atgyweiriadau Ar Frys
Mae yna waith hanfodol / brys nad yw’n achosi perygl uniongyrchol i bobl neu eiddo perty.


Dŵr twym yn ddiffygiol, diffygion trydanol, difrod oherwydd storm, peipiau’n gollwng


9 diwrnod


Atgyweiriadau Arferol

Gwaith cyweirio cyffredinol arferol sydd heb fod yn Argyfwng neu Frys.


Adnewyddu borden wal, dodi drysau newydd ar uned cegin, cweiro tapiau dŵr diffygiol.


35 diwrnod

Y drefn atgyweirio

Os yw jobyn cweiro yn un rhwydd, caiff archeb ei threfnu ar unwaith.

Mewn rhai achosion bydd yn rhaid cynnal archwiliad er mwyn cael rhagor o fanylion ynghylch beth sydd ei angen cyn trefnu archeb.

Os ydych chi mas pan fydd Swyddog Tai neu weithiwr yn dod i’ch gweld, bydd ef/hi’n gadael cerdyn er mwyn ichi gael gwybod pryd y daw eto neu er mwyn rhoi cyfarwyddiadau ichi ynghylch sut i drefnu dyddiad sy’n addas ar eich cyfer. Os na fyddwn yn cael ateb o fewn 7 diwrnod, bydd y cais am waith cweiro yn cael ei ddileu.

Os ydych yn ein ffonio a’n bod yn gweld taw gwaith a wnaed gan bobl heblaw am y Cyngor neu ei gynrychiolwyr sy’n gyfrifol am y broblem, er enghraifft gwaith plymio neu beiriannau golchi diffygiol, yna byddwn yn codi tâl am y gwaith sy’n cael ei gwneud.

Yn ôl i’r brig 


7. Beth sy’n digwydd os wyf i, neu ymwelydd â’m cartref, yn gwneud difrod i unrhyw osodiadau neu ffitiadau?

Efallai y bydd atgyweiriadau sy’n gorfod cael eu gwneud yn eich cartref oherwydd difrod bwriadol neu ddifrod damweiniol cyson sydd wedi’i achosi gyda chi’ch hun, aelod o’ch tyaid neu ymwelydd â’ch cartref yn cael eu hystyried yn waith ‘cweiro y mae’n rhaid talu amdano’. Mae hyn yn cynnwys dodi cloeau newydd os collwch chi eich allweddi neu gweiro difrod i osodion neu ffitiadau fel drysau neu ffenestri. Bydd gyda chi dewis: naill ai gwneud y gwaith cweiro eich hun ar eich traul eich hun neu gallwch chi ofyn i’r Cyngor wneud y gwaith hwn – ond bydd rhaid i chi dalu amdano. Bydd y Cyngor yn gofyn ichi dalu ymlaen llaw am unrhyw waith a wneir.

Difrod a achoswyd o ganlyniad i fandaliaeth

Os achosir difrod i’ch eiddo o ganlyniad i fandaliaeth byddwch cystal â chysylltu â’r heddlu a chael rhif digwyddiad cyn ichi roi gwybod i’r Cyngor am y gwaith cweiro.

ID: 1841, adolygwyd 16/01/2018

Cynnal a chadw cynlluniedig

Er mwyn rhoi’r gwasanaeth mwyaf effeithiol a darbodus, bydd y Cyngor yn ymdrin â’r rhan fwyaf o atgyweiriadau i dai yn ôl ‘rhaglen cynnal a chadw wedi’i chynllunio’. Mae hyn yn golygu y bydd atgyweiriadau neilltuol yn cael eu gwneud yn ôl rhaglen gylchol pum mlynedd ar adegau y bydd y Cyngor yn penderfynu arnynt; ni fyddwch chi’n gorfod hysbysu’r Cyngor yn eu cylch. Y bwriad yw amnewid neu adnewyddu elfennau o’ch cartref sy’n dod i ddiwedd eu hoes o ran bod yn ddefnyddiol.

Fe gewch wybod pan mae’r atgyweiriadau wedi’u cynllunio, ar fin cael eu gwneud yn eich cartref.

Beth mae’r gwaith atgyweiriadau rhaglenedig yn ei gynnwys?

 • atgyweiriadau cyn peintio’r tu fas e.e. estyll tywydd, drysau a ffenestri’r tu fas
 • peintio’r tu fas
 • ailadeiladu’r simnai
 • dodi ffenestr newydd, ailadeiladu’r wal derfyn

I gael rhagor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:


Peter Nicholas, Rheolwr Gweithrediadau
Ffôn: 01437 775921
E-bost: peter.nicholas@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1852, adolygwyd 19/01/2018

Gwelliannau i'r cartref

Beth os wyf i am wneud gwelliannau i’m cartref? 


Yn ôl eich cytundeb tenantiaeth mae gyda chi’r hawl i wneud gwelliannau’ch hun i’ch tŷ Cyngor cyn belled â’ch bod chi wedi cael cytundeb ysgrifenedig gyda ni yn gyntaf.

Yr ydym yn hynod fodlon i bobl wneud eu gwelliannau eu hunain a dim ond os oes rheswm dros wneud hynny y byddwn ni’n dweud ‘na’ - pe byddai’r gwaith yn effeithio ar eich cymdogion neu ei fod yn anniogel, er enghraifft.

A wyf i’n gorfod cael caniatâd y Cyngor er mwyn gwneud gwelliannau?

Pe byddai’r Cyngor yn gweld bod gwaith wedi cael ei gwneud heb ganiatâd, yna mae gyda’r Cyngor yr awdurdod i ofyn i chi newid yr eiddo er mwyn iddo edrych fel yr oedd ar y dechrau.  Fel arall, fe allai’r Cyngor ofyn i chi wneud gwaith ychwanegol hyd nes bydd e’n bodloni’r safon ofynnol.  Os na allwch chi wneud y gwaith hwn, bydd y Cyngor yn ei gwneud ar eich rhan ac yn codi tâl arnoch am hynny.

Felly, da chi, peidiwch a chychwyn ar y gwaith nes byddwch chi wedi cael y caniatâd mae arnoch chi ei angen - neu efallai y bydd rhaid i chi ailddodi fel yr oedd ar y dechrau!

Os hoffech wneud unrhyw welliannau i’ch cartref byddwch cystal â llanw ffurflen gais am wneud newidiadau/gwelliannau i eiddo’r Cyngor i gael copi o’r ffurflen neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am gopi.

Iawndal ar gyfer gwelliannau yr ydych chi wedi’u gwneud

Ar ddiwedd eich tenantiaeth efallai y byddwch chi’n gallu cael iawndal am rai gwelliannau yr ydych wedi’u gwneud, o bosibl, i’ch cartref .  Gallwch chi gael rhestr o’r gwelliannau cymhwysol gan Adran Tai Cyngor Sir Penfro.

Dim ond ar ddiwedd y denantiaeth y mae iawndal yn daladwy.  Bydd y swm yn cael ei seilio ar gost wreiddiol ac “oes” ddisgwyliedig y gwaith gwella.  Fodd bynnag, bydd rhai amodau neilltuol yn berthnasol a dylech chi gysylltu ag adran Tai Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 er mwyn cael gwybodaeth ychwanegol.

Gwelliannau y mae’r Cyngor wedi’u gwneud

Pan fydd gwelliannau ar fin digwydd, bydd y Cyngor yn gorfod rhoi digonedd o rybudd i chi cyn i ni roi cychwyn ar y gwaith.  Os oes unrhyw waith yn difrodi'r arddurn y tu mewn i’ch cartref, yna fe gewch iawndal neu bydd y Cyngor yn cweiro’r difrod.

Mewn rhai achosion efallai y bydd y Cyngor yn gorfod eich symud mas o’ch cartref am gyfnod byr, os yw e’n gorfod gwneud llawer o waith.  Hynny yw, moderneiddio ac adnewyddu cartrefi.  Byddwch chi a’ch tyaid yn cael eiddo addas arall gyda ni hyd nes bydd y gwaith wedi’i gwpla ac fe gewch iawndal am yr aflonyddwch a achoswyd i chi.

Pan fydd gwaith sylweddol ar fynd byddwn ni’n cysylltu â chi er mwyn ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf un ynghylch sut mae pethau’n bwrw ymlaen ac ynghylch y gwaith sy’n cael ei gwneud.

Mae gwybodaeth ychwanegol am y ddogfen hon ar gael gan Adran Tai Cyngor Sir Penfro.

Am wybodaeth ychwanegol byddwch cystal â chysylltu â:

Andrew Hugman
Ffôn: 01437 775609
E-bost: tenants.alterations@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1830, adolygwyd 16/01/2018

Safon Ansawdd Tai Cymru

Gwaith Mawr – Rhaglen Gyfalaf

Pob blwyddyn mae Cyngor Sir Penfro yn cyflawni gwaith mawr i wella cartrefi’r Cyngor. Dyma rai o’r gwelliannau yr ydym wedi eu gwneud yn y blynyddoedd diweddar:

 • Moderneiddio’r tu fas i dai yn gyfan gwbl a’u hadnewyddu
 • Gosod ffenestri newydd
 • Adnewyddu / gwella ceginau
 • Gwella a diweddaru systemau gwres canolog a bwyleri sydd yno eisoes
 • Ailweirio trydanol

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i barhau i wella cyflwr cartrefi’r Cyngor. 

Nawr, mae gwaith sy’n cael ei wneud trwy waith atgyweirio wedi ei gynllunio a’r rhaglen gyfalaf, yn dilyn y gofynion y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi eu gosod. Gelwir y gofynion hyn yn Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). 

Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru?

Mae’r Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn ganllawiau a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
- Nid yw’r ddogfen wedi’i darparu yn Gymraeg
Mae’r SATC yn datgan bod rhaid i holl dai’r Cyngor fod:

 • Mewn cyflwr da
 • Yn ddiogel a sicr
 • Wedi eu gwresogi’n ddigonol, yn effeithlon gyda thanwydd ac wedi eu hinswleiddio’n dda
 • Gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes
 • Mewn amgylchedd deniadol
 • Yn addas i anghenion penodol y tyaid

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i barhau i sicrhau bod pob un o'i dai yn cyrraedd y safon ofynnol.

Beth mae’r Cyngor wedi ei wneud i gyflawni’r Safon Ansawdd Tai Cymru? 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gofyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru lunio rhaglen waith i ddangos y modd y maent yn bwriadu cyflawni’r safon. Maent wedi gofyn hefyd am gynlluniau busnes sy’n dangos y modd y bydd y Cyngor yn trefnu’r gyllideb ar gyfer gwneud y gwaith y mae’r safon yn gofyn amdano. 

Yn 2002, gwnaeth syrfewyr annibynnol arolwg o gyflwr ein tai. Yn sgil hyn lluniwyd cynllun busnes i gadarnhau’r modd y bydd y Cyngor yn gallu fforddio dod â’u tai lan i’r safon ofynnol erbyn 2012. 

Mae’r Cyngor eisoes wedi cwblhau llawer o’r gwaith sy’n ofynnol i gyflawni’r safon, fel gosod gwres canolog nwy, cawodydd, ceginau newydd mewn eiddo a gwelliannau ar y tu fas. Mae cartrefi’n cael eu gwella’n gyson gyda blaenoriaeth i’r rhai gyda’r angen mwyaf.

Ewch at Safon Ansawdd Tai Cymru i gael rhagor o wybodaeth am Safon Ansawdd Tai Cymru 
Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda: 

Peter Nicholas
Ffôn: 01437 775921
E-bost: peter.nicholas@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1842, adolygwyd 16/01/2018