Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Safon Ansawdd Tai Cymru

Cyfeiriwch at y ddolen ganlynol ar gyfer gwefan Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi manylion ychwanegol am Safon Ansawdd Tai Cymru/y Lwfans Atgyweiriadau Mawr

Safon ansawdd tai Cymru | LLYW.CYMRU

Yn 2022/23, bydd Cyngor Sir Penfro yn cael £3.997m gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei wario ar Gynlluniau Gwella Safon Ansawdd Tai Cymru.

Yn 2022/23, bydd Cyngor Sir Penfro yn gwario cyfanswm o £8.757m ar welliannau Safon Ansawdd Tai Cymru

Gwaith Mawr – Rhaglen Gyfalaf

Pob blwyddyn mae Cyngor Sir Penfro yn cyflawni gwaith mawr i wella cartrefi’r Cyngor. Dyma rai o’r gwelliannau yr ydym wedi eu gwneud yn y blynyddoedd diweddar:

 • Moderneiddio’r tu fas i dai yn gyfan gwbl a’u hadnewyddu
 • Gosod ffenestri newydd
 • Adnewyddu / gwella ceginau
 • Gwella a diweddaru systemau gwres canolog a bwyleri sydd yno eisoes
 • Ailweirio trydanol

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i barhau i wella cyflwr cartrefi’r Cyngor. 

Nawr, mae gwaith sy’n cael ei wneud trwy waith atgyweirio wedi ei gynllunio a’r rhaglen gyfalaf, yn dilyn y gofynion y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi eu gosod. Gelwir y gofynion hyn yn Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). 


Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru?

Mae’r Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn ganllawiau a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nid yw’r ddogfen wedi’i darparu yn Gymraeg
Mae’r SATC yn datgan bod rhaid i holl dai’r Cyngor fod:

 • Mewn cyflwr da
 • Yn ddiogel a sicr
 • Wedi eu gwresogi’n ddigonol, yn effeithlon gyda thanwydd ac wedi eu hinswleiddio’n dda
 • Gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes
 • Mewn amgylchedd deniadol
 • Yn addas i anghenion penodol y tyaid

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i barhau i sicrhau bod pob un o'i dai yn cyrraedd y safon ofynnol.

Beth mae’r Cyngor wedi ei wneud i gyflawni’r Safon Ansawdd Tai Cymru? 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gofyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru lunio rhaglen waith i ddangos y modd y maent yn bwriadu cyflawni’r safon. Maent wedi gofyn hefyd am gynlluniau busnes sy’n dangos y modd y bydd y Cyngor yn trefnu’r gyllideb ar gyfer gwneud y gwaith y mae’r safon yn gofyn amdano. 

Yn 2002, gwnaeth syrfewyr annibynnol arolwg o gyflwr ein tai. Yn sgil hyn lluniwyd cynllun busnes i gadarnhau’r modd y bydd y Cyngor yn gallu fforddio dod â’u tai lan i’r safon ofynnol erbyn 2012. 

Mae’r Cyngor eisoes wedi cwblhau llawer o’r gwaith sy’n ofynnol i gyflawni’r safon, fel gosod gwres canolog nwy, cawodydd, ceginau newydd mewn eiddo a gwelliannau ar y tu fas. Mae cartrefi’n cael eu gwella’n gyson gyda blaenoriaeth i’r rhai gyda’r angen mwyaf.

Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda: 

Peter Nicholas
Ffôn: 01437 775921
E-bost: peter.nicholas@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1842, adolygwyd 13/09/2022