Beicio Sir Benfro

|Name like '%St Davids Airfield Trail%'|Route like '%St Davids Airfield Trail%'

Llwybr Maes Awyr Tyddewi

Overview
Information

  Llwybr tawel a hawdd iawn ei feicio. Prynwyd y rhan fwyaf o’r maes awyr gwreiddiol gan y Parc Cenedlaethol ynghanol y 1990au a chafodd ei dirlunio i ail-greu’r cynefinoedd bywyd gwyllt oedd yma unwaith. Bydd merlod a gwartheg yn pori’r rhostir gwlyb a gweirgloddiau, gan gynorthwyo gwarchod y bywyd gwyllt. Mae llwybrau troed a lonydd beicio’n rhoi mynediad i’r cyhoedd drwy’r darnau tir sy’n cael eu cynnal gan y Parc. Fe all beicwyr dibrofiad sydd eisiau cael ychydig mwy o hyder ddilyn llwybr ar y ffordd sy’n mynd ymhellach (gan gynnwys rhan o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol) o gwmpas terfyn allanol deheuol a dwyreiniol safle’r maes awyr. Ychydig iawn o draffig sydd ar y ffordd hon ac mae’n gyffredinol wastad. Mae cyfeiriad ati yng Nghyfarwyddiadau’r Llwybr

  Ffeil Ffeithiau

  Uchafbwyntiau:

  Llwybr gwastad, tawel ac ystyriol o’r teulu ar hen faes awyr. Golygfeydd o weundir i bob cyfeiriad a bryniau creigiog tua’r gorllewin. Yn ystod y gwanwyn a’r haf byddwch yn clywed nifer o adar yn canu, gan gynnwys ehedyddion 

  Gradd: Hawdd                                                                        

  Pellter

  2.5 milltir (4 cilometr)

  Amser

  45 munud ynghyd â rhywfaint o amser ychwanegol os byddwch yn dilyn y llwybr atodol hwy o gwmpas terfyn allanol de-ddwyreiniol y maes awyr

  Man Cychwyn/Gorffen

  Maes Parcio ger Fachelych (1½ milltir i’r dwyrain o Dyddewi)
  (Cyfeirnod Grid SM781254, Llywiwr Llo SA62 6UB)
  O ffordd yr A487 rhwng Hwlffordd a Thyddewi (i’r gorllewin o Solfach a Naw Ffynnon), troi tua’r gogledd gan ddilyn arwydd Parc Menter Broadlands. Ar ôl ¼ milltir (fymryn heibio mynedfa’r Parc Menter) troi i’r chwith. Ar ôl ¼ milltir arall mae’r maes parcio ar y dde

  Maes Parcio i’r de o Gaerfarchell
  (Cyfeirnod Grid SM796262, Llywiwr Llo SA62 6UD)
  O ffordd yr A487 rhwng Abergwaun a Thyddewi (i’r de-orllewin o Garnhedryn) troi tua’r de gan ddilyn arwydd Caerfarchell. Ymlaen drwy’r pentref ac yn syth ar draws y gyffordd nesaf gan ddilyn arwydd Tre-groes. Rhyw ⅓ milltir heibio’r gyffordd hon mae a lle llydan ar gornel ar gyfer parcio 

  Grsaf Drenau Agosaf

  Dim gorsaf drenau o fewn 5 milltir

  Tirwedd:

  Llwybr rhydd o draffig, hawdd ac eithaf gwastad ar lwybrau concrid yn bennaf. Rhai tyllau bach a thuswau gwair ond ni ddylai’r rhain beri problem

  Codiad tir

  Cyfanswm pellter dringo (cyfanswm yr holl adrannau i fyny allt) - 20 metr

  Lluniaeth

  Dim lluniaeth ar gael

  Toiledau

  Dim toiledau cyhoeddus ar y Llwybr. Toiledau cyhoeddus agosaf yn Nhyddewi a Solfach

   

  Cyfarwyddiadau'r Llwybr (pellter mewn milltiroedd)

  0.0 Dechrau. Dilynwch y llwybr o’r maes parcio o gwmpas terfyn allanol yr hen faes awyr

  1.0 Fymryn heibio Cylch Cerrig yr Orsedd, ewch yn syth ymlaen

  1.3 Ar ddiwedd llwybr y terfyn allanol fe gyrhaeddwch adwy’n arwain at y man cychwyn arall ar ffordd y terfyn allanol. Trowch yn ôl a dilyn y llwybr yn ôl i’r cylch cerrig

  1.6 Trowch i’r chwith yn union cyn y cylch cerrig a dilyn y llwybr hwn am ryw 400 llath nes gwelwch yr agoriad i’r brif redfa. Trowch i’r dde a dilyn y rhedfa’r holl ffordd yn ôl i lwybr y terfyn allanol

  2.4 Trowch i’r chwith ar lwybr y terfyn allanol eto

  2.5 Diwedd y llwybr

  Sylwch: Os dymunwch ymestyn y Llwybr, mae modd beicio ar ffordd ddistaw ac eithaf gwastad o gwmpas terfyn allanol deheuol a dwyreiniol y maes awyr. Mae hwn yn cysylltu’r ddau fan cychwyn y cyfeiriwyd atynt yn y Ffeil Ffeithiau. Mae hefyd yn eich tywys drwy bentref bach Tre-groes a gallwch hefyd gyrraedd pentrefannau Caerfarchell a Fachelych gerllaw ar ffyrdd cyswllt o’r Llwybr

   

   

  Pethau o ddiddordeb ar hyd y Ffordd       

  Maes Awyr Tyddewi

  Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd gweithgaredd cyson ym Maes Awyr Tyddewi fel canolfan RAF Amddiffyn y Glannau ar gyfer Brwydr yr Iwerydd. Roedd confois cyflenwi yn yr Iwerydd dan fygythiad cyson llongau tanfor. Yn un o wyth maes awyr yn y sir, agorwyd Tyddewi yn haf 1943. Roedd yno dair rhedfa ar gyfer hedfan sgwadronau o awyrennau bomio Fortress, Halifax a Liberator i batrolio’r môr. Yno hefyd roedd ysbyty, barics, siediau awyrennau, tŵr rheoli a gwersyll carcharorion rhyfel hyd yn oed. Daliodd awyrennau milwrol i ddefnyddio’r maes awyr tan 1960 ac, yn ddiweddarach, daeth yn ardal lanio wrth gefn. Yn dilyn atgyweirio sylweddol a phrosiect tirweddu yn y 1990au, caiff rhan o’r maes awyr ei ddosbarthu bellach fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

  Cylch yr Orsedd

  Y casgliad cerrig ar bwys y Llwybr yw’r unig atgof o gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar safle’r maes awyr yn 2002. Mae adeileddau coffaol tebyg i’w gweld ar hyd a lled Cymru, gan ddangos bod yr Eisteddfod wedi ymweld â chymuned. Mae pob adeiledd cerrig ar ffurf cylch, yn nodweddiadol yn cynnwys deuddeg maen a charreg fawr wastad, y Maen Llog, yn y canol. Mae’r meini’n fan pwysig ar gyfer defod cyhoeddi Eisteddfod yn y dyfodol a chaiff ei chynnal yn ôl traddodiad flwyddyn ac undydd cyn ei hagoriad swyddogol. Mae meini porth sy’n ffurfio rhan o’r adeiledd yn dangos sefyllfa codiad haul ar hirddydd yr haf a byrddydd y gaeaf

  ID: 5102, revised 10/06/2022