Beicio Sir Benfro

|Name like '%Blackpool Mill Trail%'|Route like '%Blackpool Mill Trail%'

Llwybr Melin Blackpool

Overview
Information

  Mae'r daith yn mynd ar hyd llwybr amlddefnydd heb unrhyw draffig modur yn bennaf. Dylai beicwyr, wrth gwrs, ildio'r llwybr i gerddwyr a marchogion lle y bo angen. Byddwch yn gweld darn o hen Lwybr y Pererinion, sef Ffordd y Marchog, wrth i chi fynd drwy goetiroedd cymysg hardd i lawr i Felin Blackpool, a adeiladwyd yn y 19eg ganrif. Gan sefyll ar y bont garreg un-fwa ysblennydd sy'n mynd dros afon Cleddau Ddu, gallwch chwilio am grehyrod a gleision y dorlan, a nifer o adar eraill sy'n hoff o goed, yn y coetir gerllaw

  Ffeil Ffeithiau

  Uchafbwyntiau:

  Llwybr llonydd sy'n addas i deuluoedd, sy'n mynd ar hyd llwybrau coedwig, llwybr ceffylau, a darn o ffordd dawel. Ewch ar feic drwy goetiroedd cymysg hardd a dros afonydd i safle godidog Melin Blackpool

  Gradd: Hawdd                                                                  

  Pellter

  4 milltir (61/2 cilometr)

  Amser

  Un awr, ac amser ychwanegol i gael seibiau 

  Man Cychwyn/Gorffen

  Maes Parcio Coed Canaston (Cyfeirnod Grid SN074140, Sat Nav SA76 8DE). Ewch i'r de ar hyd yr A4075 o Gylchfan Pont Canaston, sef yr A40. Mae mynedfa'r maes parcio ar y chwith wrth i chi ddringo'r rhiw. Gallwch hefyd gael mynediad uniongyrchol i ddechrau'r llwybr drwy lwybr dynodedig 1/2 milltir o hyd wrth ymyl yr A4075 o fydedfa Pentref Gwyliau Bluestone 

  Man Cychwyn Amgen: Maes Parcio Coed Canaston (Cyfeirnod Grid SN065152, Sat Nav SA67 8HS).  Ewch i'r gogledd ar hyd y B4314 o Gylchfan Pont Canaston, sef yr A40. Trowch i'r chwith ar ôl 50 llath tuag at Lanhuadain. Mae mynedfa'r maes parcio ar y chwith ar ôl i chi fynd ychydig dros 1/4 milltir (gweler Hynt y Llwybr – 1.9 milltir) 

  Grsaf Drenau Agosaf

  Dim gorsaf drenau o fewn 5 milltir

  Tirwedd:

  Mae'r llwybr yn weddol hawdd, heb unrhyw draffig gan amlaf, ond mae angen dringo darn bach serth i Goed Toch. Efallai y byddwch am ddisgyn oddi ar eich beic a'i wthio i fyny. Gallwch haneru hyd y llwybr (gweler Hynt y Llwybr – 0.9 milltir) er mwyn osgoi'r rhan hon, ond byddech wedyn yn colli darn prydferth o'r llwybr drwy Goed Toch. Mae cerrig ar y darn o'r llwybr sy'n mynd drwy Goed Toch, ond mae mewn cyflwr da, ac yn ddelfrydol ar gyfer beiciau hybrid a beiciau mynydd

  Codiad tir

  Cyfanswm pellter dringo (cyfanswm yr holl adrannau i fyny allt) - 129 metr

  Lluniaeth

  Dim lluniaeth ar gael

  Toiledau

  Dim toiledau cyhoeddus ar y llwybr.  Mae'r toiledau cyhoeddus agosach yn Arberth a Hwlffordd

   

  Cyfarwyddiadau'r Llwybr (pellter mewn milltiroedd)

  0.0 Dechrau. Ewch allan o'r maes parcio a dilynwch y llwybr wrth ymyl y standiau beiciau gyferbyn â'r llwybr sy'n mynd i mewn i Goed Canaston. Croeswch yr A4075 yn ofalus a throwch i'r dde i fynd ar y llwybr cyd-ddefnyddio. Mae'r llwybr hwn yn troi tua'r chwith i mewn i'r llwybr ceffylau ag wyneb caled sy'n arwain i lawr drwy'r coetir. Dilynwch ef am ychydig dros 3/4 milltir.

  0.9 Ychydig heibio i'r barier trowch i'r dde i fynd ar y ffordd dawel. (Dylai unrhyw un sydd am wneud y daith fyrrach a gaiff ei chrybwyll yn yr adran 'Tir' droi i'r chwith i fynd ar y ffordd dawel hon, ac wedyn, ar ôl mynd 100 llath, droi i'r dde i fynd i Felin Blackpool a'r hen bont fwaog cyn dychwelyd i ddechrau'r daith ar hyd yr un llwybr)

  1.4 Trowch yn sydyn i'r chwith gan ddilyn arwydd gwyrdd y llwybr cyd-ddefnyddio tuag at Lanhuadain. Mae'r gyffordd hon tua 75 llath cyn y gyffordd â'r A4075. Ar ôl 200 llath arall, mae'r ffordd yn cyfuno â llwybr wrth ymyl y giât. Dilynwch y llwybr hwn drwy danffordd hyd at ei chyffordd â ffordd. Trowch i'r chwith gan ddilyn y llwybr ag wyneb caled ar hyd y ffordd hon

  1.9 Trowch i'r chwith i fynd i mewn i faes parcio Pont Canaston (man cychwyn y daith amgen). Dilynwch y llwybr ag wyneb caled (ag arwydd ceffyl) i lawr a drwy'r danffordd. Ewch ar hyd y llwybr dros y bont (byddwch yn ofalus o'r cyrbiau uwch ar bob ochr i'r bont) ac wedyn wrth ochr y barier metel i mewn i Goed Toch. Mae'r darn nesaf hwn yn eithaf serth, a gallai fod yn well gennych ddisgyn oddi ar eich beic a'i wthio am ychydig. Parhewch ar hyd darn uchaf y llwybr ac i lawr yr ochr arall

  2.8 Ar waelod y rhiw, trowch i'r chwith wrth y gyffordd-T â'r llwybr, a pharhewch dros Bont Blackpool a heibio i Felin Blackpool ar y dde. Trowch i'r chwith i fynd ar y ffordd dawel ac, ar ôl 100 llath, trowch i'r dde i fynd ar y llwybr ceffylau ag wyneb caled. Dilynwch y llwybr hwn yn ôl i fan cychwyn y llwybr

  4.0 Diwedd y daith

  Os oes digon o amser gennych, ewch yn eich blaen i Goed Canaston drwy fynd o'r maes parcio yn y cyfeiriad arall. Ceir rhwydweithiau o lwybrau heb unrhyw draffig, rhai â cherrig a rhai heb wyneb caled, i'w harchwilio mewn coetir heddychlon a hardd

   

         

   

  Pethau o ddiddordeb ar hyd y Ffordd

  Coed Canaston

  Mae'r hen goetir hwn wedi bod yma ers o leiaf 300 o flynyddoedd ac, fel Coed Toch i'r gogledd, roedd ar un adeg yn rhan o Ystad Slebets. Mae gan y coetir hanes cyfoethog – ar un adeg roedd yn cael ei ddefnyddio i hela ceirw a baeddod gwyllt. Mae hen lwybr pererinion rhwng Amroth ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn mynd drwy'r coed, gyda nifer o lwybrau bach braf yn arwain at fannau gwylio, hen geyrydd a chapeli. Mae'r coetir trwchus yn troi'n wledd o liwiau yn awyr iach yr hydref 

  Melin Blackpool a'r Bont

  Adeiladwyd y felin ŷd bedwar llawr grand hon yn 1813 ar safle hen efail haearn. Mae'n sefyll ar derfyn llanw Aber Cleddau. Cludwyd grawn a blawd yn ôl ac ymlaen i bentrefi lleol a phorthladd Aberdaugleddau mewn cychod. Ni ddefnyddir y felin bellach at ddibenion masnachol, ond mae'n dal yn gyfan gyda'r holl beirianwaith weithio y tu mewn iddi. Wrth ochr y felin mae'r bont garreg un-fwa odidog sy'n mynd dros afon Cleddau Ddu. (Noder – mae'r felin yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd ac mae ar gau i'r cyhoedd) 

  ID: 6036, revised 10/06/2022