Beicio Sir Benfro

Llwybr Brunel

Eisiau diwrnod mas i’r teulu? Yna beth am fynd ar hyd Lôn 4 y Llwybr Celtaidd o Hwlffordd i Neyland - ar Lwybr Brunel. Does dim traffig ar y llwybr seiclo pwrpasol hwn ond mae arwyddion arno. Cewch joio golygfeydd bendigedig, a manteisio ar heddwch cefn gwlad agored.

 

Eich man cychwyn yw maes parcio Neuadd y Sir yn Hwlffordd; oddi yno reidiwch ar hyd llwybr seiclo Freeman’s Way at gylchfan Pont Fadlen. Ewch dros y gylchfan, gan ddefnyddio’r croesfannau i feiciau, a mynd lan yr heol i gyfeiriad Coleg Sir Benfro.

Trowch i’r chwith ac ymuno â’r llwybr seiclo ar waelod y rhiw. Mae’r rhan hon o’r llwybr seiclo yn mynd trwy lifddolydd Cinnamon Grove, trwy goed Bolton Hill ac ar bwys y rheilffordd i Johnston.

O Johnston, gallwch ddilyn Llwybr Seiclo Brunel a mynd heibio Rhosfarced a ridio ar hyd llwybr teithio’r Great Western Railway, a adeiladwyd gan Isambard Kingdom Brunel 150 mlynedd yn ôl. Mae’r llwybr yn mynd trwy Warchodfa Natur Westfield Pill, un o fornentydd cysgodol Aber y Cleddau sy’n rhoi lloches i adar a phlanhigion prin. Daw’r llwybr seiclo i ben yng Nghei Brunel, Neyland lle cewch chi gymryd hoe fach er mwyn cael lluniaeth.

 

Llwybr poblogaidd cyd-ddefnydd yw hwn – felly gan bwyll – bydd seiclwyr eraill, cerddwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei ddefnyddio. Mae’r llwybr yn llydan ac mae arno arwyneb gwych.

Wrth deithio ar hyd-ddo cewch weld digonedd o fywyd gwyllt yn y cloddiau sy’n cael tyfu mewn heddwch, ar y ddwy ochr i’r lôn.

Dull seiclo a cherdded ac mae pedair rhan yn llwybr ceffylau.

Pellter 9 milltir (14.48km) 1 1/4 awr.

Llogi Beiciau Mikes Bikes, 17 Prendergast, Hwlffordd, Ffôn: 01437 760068 Gwerthu, cynnal a chadw, cyweirio a llogi beiciau Enterprise Cycles, Uned 40, Ystad Ddiwydiannol Honeyborough, Neyland Ffôn: 01646 601014

Atyniadau ar hyd y daith
Cei Brunel - Ar un adeg roedd Cei Brunel a thref Neyland yn gartref i Isambard Kingdom Brunel a safle’r Great Western Railway. Erbyn heddiw mae’r cei yn farina ymlaciol.

Gwarchodfa Natur Westfield Pill - lloches i gannoedd o rywogaethau o wahanol adar ac anifeiliaid.

Coed Bolton Hill - Beth am fynd am reid trwy goetir llydanddail traddodiadol a’i nant ddiogel.

Hwlffordd - Os ydych chi mo’yn hoe fach ymlaciol, cael peth o hanes a diwylliant y fan, yna beth am fynd i dref sirol Hwlffordd. Cewch joio mas draw – mae yno rywbeth i bawb.

Castell Hwlfordd - Mae adfeilion y castell canoloesol yn tremio dros y dref – gallwch fynd i weld yr amgueddfa y tu mewn i’w furiau.

Priordy Hwlffordd - Saif adfeilion y priordy hwn ar lan orllewinol Afon Cleddau.

ID: 271, adolygwyd 27/06/2018