Beth sydd ar gael

Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol

Yr hyn a Wnawn?

Mae Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol Sir Benfro (GCC) a gyd-ariannir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Penfro, yn darparu cyfarpar i'ch helpu i gynnal eich bywyd bob dydd a'ch annibyniaeth yn eich cartref. Caiff yr holl gyfarpar ei ddarparu am ddim, a hynny am gyhyd ag y bydd ei angen.

Ymhlith yr enghreifftiau o gyfarpar y gellid ei argymell y mae'r canlynol:

  • seddi tai bach a chomodau
  • codwyr dodrefn
  • fframiau cerdded
  • teclynnau codi
  • gwelyau proffilio
  • matresi briwiau pwyso

Pwy sy'n cael cymorth gennym?

Oedolion a phlant sydd ag anghenion wedi'u hasesu. Er mwyn i chi gael y cyfarpar cywir, bydd gweithiwr iechyd neu weithiwr gofal cymdeithasol yn ymweld â chi i asesu eich anghenion. Os ydych wedi bod yn yr ysbyty, cewch eich asesu cyn i chi gael eich rhyddhau. Os ydych gartref bydd un o'r gweithwyr canlynol yn eich asesu:

  • Nyrs Ardal/Gymunedol, sy'n gysylltiedig â'ch practis meddyg teulu
  • Therapydd Galwedigaethol
  • Ffisiotherapydd
  • Gweithiwr iechyd neu weithiwr gofal cymdeithasol arall sy'n ymwneud â'ch gofal sy'n asesydd y gellir ymddiried ynddo.

Atgyweiriadau

Yn achos methiannau ac atgyweiriadau mewn argyfwng y tu allan i oriau, yn ymwneud â gwelyau, teclynnau codi neu offer trydanol arall a ddarperir gan GCC, cysylltwch â PRISM ar 01924 840 100. Noder nad yw lifftiau grisiau a theclynnau codi â thrac nenfwd yn cael eu gosod gan GCC, ac nid yw GCC yn gyfrifol am y rhain.

Ydych chi am ddychwelyd cyfarpar?

Rydym yn eich annog i ddychwelyd cyfarpar llai o faint i'r siop yn uniongyrchol, lle y bo'n bosibl. Os yw'r cyfarpar yn fwy o faint neu os na allwch ei ddychwelyd eich hun, ffoniwch y swyddfa a gellir trefnu i'r cyfarpar gael ei gasglu o'ch eiddo.

Noder y dylid dychwelyd cadeiriau olwyn at y Gwasanaeth Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAS). Dylid dychwelyd ffyn cerdded a ffyn baglau a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) at un o ysbytai’r GIG.

Cysylltu a ni

e-bost: ces@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 4706, adolygwyd 11/08/2022