Beth sydd ar gael

Gwasanaeth Larwm Cymunedol Sir Benfro

Gwasanaeth ffôn argyfwng yw gwasanaeth larwm cymunedol Sir Benfro sydd â nodweddion arbennig i fodloni anghenion pobl sydd â nam ar y golwg, sy'n drwm eu clyw neu sydd ag anawsterau symud ac anableddau eraill. Mae'n galluogi unigolion i gael sylw yn glou mewn argyfwng.

Technoleg Gynorthwyol

Technoleg Gynorthwyol ydy'r diffiniad cyffredinol o offer teleofal a theleiechyd gan gynnwys larymau cymunedol.

Mae technoleg gynorthwyol yn seiliedig ar y syniad y dylai pobl hŷn, anabl neu fregus fedru aros yn annibynnol gyhyd ag y bo modd os ydynt yn dewis gwneud hynny. Gall systemau teleofal gefnogi annibyniaeth a lles. Mae'n galluogi teulu, cyfeillion, cymdogion neu ofalwyr i ymateb i argyfwng yn fuan.

Gwasanaeth Larwm Cymunedol

Gwasanaeth ffôn argyfwng ydy gwasanaeth larwm cymunedol Sir Benfro gyda nodweddion arbennig i fod yn addas i rai â nam ar eu golwg, nam ar eu clyw a phobl ag anableddau symudedd ac anableddau eraill. Mae'n galluogi unigolion i dderbyn sylw'n gyflym mewn argyfwng.  

Meini Prawf

 • Rhaid bod llinell ffôn BT yn ei lle
 • Soced drydan o fewn 1 metr i soced y llinell dir ar yr un wal. Rhaid i hyn fod wedi ei ddarparu cyn gosod yr offer.
 • Rhaid cael dau rif cyswllt lleol o leiaf i fod yn ddalwyr allwedd.
 • Rhoddir uned ar fenthyg i Denantiaid y Cyngor. Bydd tâl monitro sy'n daladwy dros 48 wythnos yn cael ei ychwanegu at y rhent. £2.38 ydy'r tâl yr wythnos ar hyn o bryd; fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd hwn yn newid.
 • Tai yn y Sector Breifat£2.20* TAW cyfradd sero neu ffi safonol o £2.64 yr wythnos o dâl monitro – i’w dalu bob chwarter.
 • Tenantiaid y Cyngor Bydd £2.38* TAW cyfradd sero neu ffi safonol o £2.86 yn cael ei ychwanegu at y cyfrif rhent.
  • *Bydd angen i’r cwsmer gwblhau ffurflen eithriad TAW er mwyn bod yn gymwys. Bydd hyn yn cael ei ddarparu yn dilyn y gosod.

  • Bydd yr awdurdod yn gyfrifol am gynnal a chadw'r cyfarpar larwm cymuned.  

Teleofal

Gellir cysylltu synwyryddion amgylcheddol a diogelwch ychwanegol â'r larwm cymunedol. Mae mynediad at y math hwn o offer yn dibynnu ar asesiad o angen yr unigolyn.

Gwell gwasanaethau teleofal a llinell bywyd

Mae gennym hefyd well achubiaeth a gwasanaeth teleofal ar gyfer pobl a allai fod angen cymorth ychwanegol, gan gynnwys:

 • Gwirio lles yn rheolaidd
 • Cymorth technoleg ac offer ychwanegol
 • Mynediad at dîm ymatebi’r rhai heb gysylltiadau lleol ar hyn o bryd
 • Asesiad o’r angen am lwybrau at ymyrraeth arbenigol
 • Cyngor, cymorth, a chefnogaeth i alluogi hunan-reolaeth o gyflyrau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â:

Ffôn: 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 2288, adolygwyd 11/08/2022