Beth sydd ar gael

SHAPES

 

Yr hyn a Wnawn?

Mae Gwasanaethau Cyfarpar Cynghrair Iechyd Cymdeithasol Sir Benfro (SHAPES) a gyd-ariannir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Penfro, yn darparu cyfarpar i'ch helpu i gynnal eich bywyd bob dydd a'ch annibyniaeth yn eich cartref. Caiff yr holl gyfarpar ei ddarparu am ddim, a hynny am gyhyd ag y bydd ei angen.

Ymhlith yr enghreifftiau o gyfarpar y gellid ei argymell y mae'r canlynol:

  • seddi tai bach a chomodau
  • codwyr dodrefn
  • fframiau cerdded
  • teclynnau codi
  • gwelyau proffilio
  • matresi briwiau pwyso

 

Pwy sy'n cael cymorth gennym?

Oedolion a phlant sydd ag anghenion wedi'u hasesu. Er mwyn i chi gael y cyfarpar cywir, bydd gweithiwr iechyd neu weithiwr gofal cymdeithasol yn ymweld â chi i asesu eich anghenion. Os ydych wedi bod yn yr ysbyty, cewch eich asesu cyn i chi gael eich rhyddhau. Os ydych gartref bydd un o'r gweithwyr canlynol yn eich asesu:

  • Nyrs Ardal/Gymunedol, sy'n gysylltiedig â'ch practis meddyg teulu
  • Therapydd Galwedigaethol
  • Ffisiotherapydd
  • Gweithiwr iechyd neu weithiwr gofal cymdeithasol arall sy'n ymwneud â'ch gofal sy'n asesydd y gellir ymddiried ynddo.

 

Ydych chi am ddychwelyd cyfarpar?

Rydym yn eich annog i ddychwelyd cyfarpar llai o faint i'r siop yn uniongyrchol, lle y bo'n bosibl. Os yw'r cyfarpar yn fwy o faint neu os na allwch ei ddychwelyd eich hun, ffoniwch y swyddfa a gellir trefnu i'r cyfarpar gael ei gasglu o'ch eiddo.

 

 

Cysylltu a ni

ffôn: 01437 775672

e-bost: shapes@pembrokeshire.gov.uk

cyfeiriad: Unit 11, Ystâd Ddiwydiannol Honeyborough, Neyland, Sir Benfro, SA73 1SE

ID: 4706, adolygwyd 15/02/2019