Bioamrywiaeth

Partneriaeth Natur Sir Benfro

Mae ‘natur’ yn golygu holl greaduriaid byw a’r cymhlethdodau ecolegol (gan gynnwys elfennau a phrosesau difywyd) y maent yn rhan ohonynt. Mae’n cynnwys amrywiaeth o fewn rhywogaethau, rhwng rhywogaethau ac ecosystemau; cydnerthedd ecosystemau; y gwasanaethau a roddant i gymdeithas; a sut mae bodau dynol yn rhyngweithio gyda natur.

Mae natur ym mhobman: mewn gerddi, caeau, gwrychoedd, mynyddoedd, clogwyni ac yn y môr. Mae ei digonedd ac amrywiaeth yn elfen allweddol o’r cyfundrefnau naturiol sy’n ein cynnal drwy wasanaethau ecosystem fel peillio cnydau, lliniaru llifogydd, rheoli plâu a phuro dŵr. Mae mynediad at ardaloedd naturiol hefyd yn agwedd ar ansawdd bywyd, gan roi pleser, diddordeb a dealltwriaeth o’n hamgylchedd i ni.

Yn lleol, mae natur yn gydran arbennig o bwysig o hynodrwydd Sir Benfro. Mae’r Sir yn haeddiannol enwog am ei harfordir gogoneddus, yn llawn adar ac yn frith o flodau gwyllt yn y gwanwyn, ei haberoedd tawel, dyffrynnoedd coediog serth a gweundir eang ar Fynydd Preseli. Mae’r môr a gwely’r môr o gwmpas arfordir Sir Benfro’n llawn rhywogaethau, rhai ohonynt mae o gryn bwysigrwydd economaidd.

Mae llawer o sefydliadau’n cydweithio yn Sir Benfro i gynnal a gwella nodweddion naturiol lleol. Gyda’i gilydd, maent yn ffurfio Partneriaeth Natur Sir Benfro. Rydym yn adeiladu ar bartneriaethau a mentrau presennol ac yn datblygu rhwydweithiau a threfniadau newydd i gyflawni nodau gwarchod natur ar sail ein cynlluniau gweithredu lleol. Gallwch lawrlwytho Cynlluniau Gweithredu’r Bartneriaeth yma a dolenni i adroddiadau ar brosiectau a orffennwyd yma.

Mae Partneriaeth Natur Sir Benfro’n bodoli i wneud y canlynol:

Cydgysylltu, hyrwyddo a chofnodi gweithrediadau presennol a newydd i warchod, hybu a chyfoethogi natur yn Sir Benfro, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, dyfroedd y glannau a gwely’r môr o gwmpas arfordir Sir Benfro hyd at 12 milltir allan, gan ystyried blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

I wirfoddoli mewn cadwraeth natur, i gael cyngor ar reoli eich tir er mwyn bywyd gwyllt, neu i gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cofiwch gysylltu â ni:

Ant Rogers
Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth
Partneriaeth Natur Sir Benfro
Tîm Cadwraeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn:01437 764551
E-bost: biodiversity@pembrokeshire.gov.uk

Cylch Gorchwyl Partneriaeth Natur Sir Benfro - Strwythur Rheoli

Partneriaeth Natur Sir Benfro - Aelodau

Partneriaeth Natur Sir Benfro - Cylch Gorchwyl

Cylch Gorchwyl Partneriaeth Natur Sir Benfro - Atodiad 2: Canllawiau Gwaith

ID: 1973, adolygwyd 30/10/2017