Briffio Cyfranogwyr, Staff ac Eraill

Briffio Cyfranogwyr, Staff ac Eraill

Bydd angen i drefnydd digwyddiad sicrhau bod sesiynau briffio yn ddigonol ar gyfer eu digwyddiad. Bydd gan bob digwyddiad ffactorau gwahanol y mae angen eu trafod. Isod ceir nifer o sesiynau briffio y gellid bod eu hangen.

Briffio Cyfranogwyr

Mae'n bwysig rhoi gwybodaeth berthnasol i unrhyw gyfranogwyr mewn da bryd.  Gallai hyn gynnwys:

 • Iechyd a diogelwch
 • Materion penodol lleol
 • Materion sensitif yn ymwneud â’r amgylchedd a bywyd gwyllt
 • Codau ymddygiad fel y rhai a geir yn nheulu’r Codau Cefn Gwlad .

Os yw'ch digwyddiad ar lwybr yr arfordir neu hawl tramwy cyhoeddus rhowch wybod i’r cyfranogwyr beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun yn syth o’ch blaen, yn goddiweddyd ac yn pasio pobl eraill.

Y mater diogelwch allweddol ar Lwybr yr Arfordir yw cadw at y llwybr a sicrhau nad yw cyfranogwyr na defnyddwyr eraill y llwybr fyth yn camu i ochr y môr.

 

Mae'n bwysig sicrhau bod yr holl staff, gwirfoddolwyr a chontractwyr (lle bo hynny'n briodol):

 • yn ymwybodol o gynnwys y brîff i’r cyfranogwyr fel y gallant ateb unrhyw ymholiadau
 • wedi'u briffio'n llawn ar bob agwedd ar y digwyddiad, gan gynnwys rheoli'r dorf a threfniadau argyfwng
 • yn cael cyfarwyddiadau ysgrifenedig, cynlluniau safle a rhestrau gwirio
 • yn ymwybodol o beryglon posibl a allai ddatblygu yn ystod digwyddiad
 • yn ymwybodol o'r ardaloedd y maent yn eu stiwardio.

Mae'n bwysig fod stiwardiaid:

 • yn hawdd eu hadnabod trwy wisgo siacedi melyn
 • yn cyfathrebu'n effeithiol â'i gilydd, eu goruchwyliwr, y person sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch, a rheolwr cyffredinol y digwyddiad.

Briffiwch yr holl bartïon perthnasol eraill

Mae'n arfer da rhannu cynllun eich digwyddiad i'r holl bartïon perthnasol yn fuan cyn y digwyddiad er mwyn sicrhau bod gan bawb ddealltwriaeth glir o gyfrifoldebau, amseriadau ac effeithiau posibl y digwyddiad.

Mae cyfathrebu'n allweddol ac mae tirfeddianwyr yn gwerthfawrogi'n fawr fod pob pryder wedi cael ei ystyried a'i fod wedi cael sylw a bod cynllun trefnus ar gyfer y diwrnod.

ID: 4844, revised 08/03/2023