Budd-dal Tai

Cais am Daliad Disgresiwn at Gostau Tai: Nodiadau arweiniol

Mae Taliad Disgresiwn at Gostau Tai yn daliadau dewisol i helpu pobl gyda'u costau tai h.y. rhent.

Rhaid i chi fod yn derbyn budd-dal tai i allu derbyn Taliad Disgresiwn at Gostau Tai.

Mae'r gronfa'n gyfyngedig o ran arian ac felly gwneir taliad ar sail dros dro ac ni chaiff ei ddyfarnu am gyfnod amhenodol. Fel y nodir mewn rheoliadau, ni ellir talu Taliad Disgresiwn at Gostau Tai tuag at gostau unrhyw un o’r canlynol:

  • taliadau gwasanaeth anghymwys, e.e. costau gwresogi, dŵr poeth, dŵr a charthffosiaeth, taliadau cymorth
  • atebolrwydd rhent os oes gan y cwsmer hawl i Gymorth Treth y Cyngor yn unig
  • cynnydd mewn rhent i dalu am ôl-ddyledion rhent, taliadau gwasanaeth neu daliadau eraill sydd heb eu talu
  • gostyngiadau mewn unrhyw fudd-dal o ganlyniad i sancsiynau Cynnal Plant neu Lwfans Ceisio Gwaith
  • diffygion a achosir gan adennill gordaliad budd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol

Felly, mae'r Cyngor wedi datblygu polisi cymhwyster a amlinellir dros y dudalen:

Categori 1

Eiddo a adeiladwyd/addaswyd yn benodol ar gyfer defnydd cadair olwyn unrhyw aelod o'r cartref h.y. oedolyn neu blant.

Categori 2

Ystafell wely ychwanegol o ganlyniad i faterion yn ymwneud â gofal plant e.e. plant mewn gofal - (mae angen ystafell pe baent yn dychwelyd), rhieni sydd wedi ymddieithrio gyda phlant yn aros yn ysbeidiol ac ati.

Categori 3

Eiddo wedi'i addasu ar gyfer yr anabl e.e. cawod cerdded i mewn, rampiau a rheiliau.

Categori 4

Agosáu at ben-blwydd hollbwysig e.e. oedran pensiwn sy'n eu heithrio o'r “dreth ystafell wely” neu ben-blwydd plant sy'n golygu ystafell wely ychwanegol.

Categori 5

O ran cwsmeriaid yng Nghategori 5, bydd pob achos yn cael ei benderfynu ar ei rinweddau unigol a bydd gwerth unrhyw ddyfarniad yn dibynnu ar amgylchiadau pob cais.

Bydd angen prawf ariannol o adnoddau yng nghategori 2 - 5 fodd bynnag, bydd y Cyngor yn diystyru Pensiynau Rhyfel Gwraig Weddw/Anabledd Rhyfel, gofal lwfans byw i'r anabl a thaliadau symudedd ac annibyniaeth bersonol.

a. Enw a chyfeiriad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’ch enw a’r cyfeiriad yr hoffech wneud cais am Daliad Disgresiwn at Gostau Tai ar ei gyfer mor glir â phosibl gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS ac mewn inc du.

b. Budd-dal tai

Atebwch y cwestiynau eraill yn yr adran hon mor llawn â phosibl hefyd. Dywedwch os oes angen help arnoch gyda rhent. RHAID i chi fod yn gymwys i gael o leiaf 50 ceiniog yr wythnos o Fudd-dal Tai cyn y gallwn dalu Taliad Disgresiwn at Gostau Tai.

c. A oes gennych ôl-ddyledion

Rhowch fanylion unrhyw ôl-ddyledion rhent a/neu dreth gyngor i ni a rhowch wybod i ni pa gamau (os o gwbl) a gymerwyd i adennill y rhain. Os nad oes gennych ôl-ddyledion dywedwch wrthym sut yr ydych wedi llwyddo i ariannu unrhyw ddiffyg rhwng y rhent a/neu’r dreth gyngor sy’n ddyledus a’r budd-dal yr ydych yn ei
dderbyn oddi wrthym.

ch Pam mae'r llety'n addas i chi?

Mae angen i chi ddweud wrthym pam mae'r llety yr ydych yn byw ynddo yn arbennig o addas i chi neu aelod o'ch teulu. Er enghraifft, a oes gennych unrhyw anableddau sydd angen llety llawr gwaelod, neu a yw eich eiddo wedi'i addasu mewn rhyw ffordd? A oes angen ystafell ychwanegol arnoch oherwydd bod angen gofalwr arnoch neu oherwydd bod gennych blant sydd ond yn aros gyda chi ar benwythnosau? Ydy'r llety o'r maint cywir i chi neu'ch teulu? Oes angen lifft neu intercom arnoch chi am ryw reswm?

Dywedwch wrthym a oes gennych unrhyw broblemau iechyd corfforol neu feddyliol sy'n golygu bod lle rydych yn byw yn arbennig o addas i chi neu aelod o'ch teulu. A fyddech chi'n cael anhawster dod o hyd i lety mwy addas? Os felly, dywedwch wrthym sut y byddai eich anabledd neu salwch yn effeithio ar
hyn.

dd. Ydych chi wedi chwilio am lety arall?

Dywedwch wrthym a ydych wedi ceisio dod o hyd i lety arall. Ydych chi wedi cofrestru gyda'r Cyngor neu Gymdeithas Tai?

e. Ydy'r ardal yn arbennig o addas i chi?

A yw'n agos at ysgol neu feithrinfa eich plant? Ydych chi'n agos at eich teulu sy'n rhoi cymorth o ryw fath i chi? A yw ger clinig neu ysbyty yr ydych yn ei fynychu'n rheolaidd?

Oes angen i chi fyw mewn fflat oherwydd eich anabledd a/neu yn agos at wasanaethau cyhoeddus?

f. All unrhyw un arall helpu?

Allwch chi gael help o unrhyw le arall? Teulu, ffrindiau, elusennau? Os felly, am ba hyd? Mae'r gronfa Taliad Disgresiwn at Gostau Tai yn gyfyngedig o ran arian felly yn anffodus ni allwn helpu pawb sy'n gwneud cais.

ff. Newidiadau yn y dyfodol neu newidiadau diweddar

Dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau diweddar neu yn y dyfodol sydd wedi peri ichi ofyn am gymorth ychwanegol. Er enghraifft, rydych yn mynd i gael babi neu newydd gael un, profedigaeth ddiweddar, cynnydd mewn rhent, tor-perthynas, symud cartref, dechrau neu adael gwaith, newidiadau yn eich incwm, rhywun yn gadael eich cartref, ac ati.

g. Ffurflen asesiad ariannol

Cwblhewch y manylion hyn mor llawn â phosibl. Gall oedi eich cais os na chaiff hwn ei gwblhau. Os ydych yn derbyn budd-daliadau eraill dywedwch wrthym a oes didyniadau yn cael eu gwneud am Gronfa Gymdeithasol neu Fenthyciad Cyllidebu.

ng. Llofnodi'r ffurflen

Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi a dyddio'r ffurflen ac os oes gennych bartner, gwnewch yn siŵr ei fod yn ei llofnodi hefyd. Os oes rhywun wedi llenwi'r ffurflen ar eich rhan, dywedwch pam wrthym a gofynnwch iddo lofnodi yn yr adran hon hefyd.

h. Manylion pellach

Mae rhagor o fanylion am Bolisi Taliad Disgresiwn at Gostau Tai y Cyngor ar gael ar Wefan y Cyngor

 

ID: 9753, adolygwyd 17/03/2023