Budd-dal Tai

Faint o ystafelloedd gwely sydd arnaf angen?

Y meini prawf maint:

Caiff un ystafell wely ei chaniatáu ar gyfer pob un o’r deiliaid canlynol:

Un ystafell wely ar gyfer:

  • Pob pâr
  • Pawb 16 oed neu hŷn
  • Dau blentyn dan 16 oed o’r un rhyw
  • Dau blentyn dan 10 oed o unrhyw ryw
  • Pob plentyn arall

Mae modd caniatáu un neu fwy o ystafelloedd gwely ychwanegol i riant maeth, gofalwr dros nos dibreswyl, plant anabl sydd angen eu hystafelloedd gwely eu hunain hyd at uchafswm o bedair ystafell wely. I fod â hawl i ystafell wely ychwanegol, bydd angen i chi gyrraedd y meini prawf cymhwyso. Cysylltwch â'r swyddfa i gael rhagor o gyngor.

Ar gyfer tenantiaid unigol dan 35 oed bydd cyfradd LHA ‘ar y cyd' sy'n disodli'r rhent ystafell sengl. Bydd y gyfradd hon hefyd yn berthnasol i bobl ddi-briod dros 35 a pharau heb neb arall yn byw yno sy'n dewis byw yn llety ar y cyd.

Fe all rhai tenantiaid unigol gael eu heithrio rhag y gyfradd LHA ‘ar y cyd', er enghraifft os oes ganddynt hawl i bremiwm anabledd difrifol wrth asesu eu Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith.

Nid oes unrhyw newidiadau i'r rheolau hawl i fudd-dal tai, sy'n dal yn ar seiliedig ar amgylchiadau'r unigolyn. Dim ond man cychwyn y cyfrifiad yw'r gyfradd LHA.

I weld ym mha ardal mae eich cod post ewch i Gwasanaethau Rhent (yn agor mewn tab newydd)

ID: 65, adolygwyd 04/07/2023