COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Faint o ystafelloedd gwely sydd arnaf angen?

Y meini prawf maint:

Caiff un ystafell wely ei chaniatáu ar gyfer pob un o’r deiliaid canlynol:

Un ystafell wely ar gyfer:

·         Pob pâr

·         Pawb 16 oed neu hŷn

·         Dau blentyn dan 16 oed o’r un rhyw

·         Dau blentyn dan 10 oed o unrhyw ryw

·         Pob plentyn arall

Mae modd caniatáu un neu fwy o ystafelloedd gwely ychwanegol i riant maeth, gofalwr dros nos dibreswyl, plant anabl sydd angen eu hystafelloedd gwely eu hunain hyd at uchafswm o bedair ystafell wely. I fod â hawl i ystafell wely ychwanegol, bydd angen i chi gyrraedd y meini prawf cymhwyso. Cysylltwch â'r swyddfa i gael rhagor o gyngor.

Ar gyfer tenantiaid unigol dan 35 oed bydd cyfradd LHA ‘ar y cyd' sy'n disodli'r rhent ystafell sengl. Bydd y gyfradd hon hefyd yn berthnasol i bobl ddi-briod dros 35 a pharau heb neb arall yn byw yno sy'n dewis byw yn llety ar y cyd.

Fe all rhai tenantiaid unigol gael eu heithrio rhag y gyfradd LHA ‘ar y cyd', er enghraifft os oes ganddynt hawl i bremiwm anabledd difrifol wrth asesu eu Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith.

Nid oes unrhyw newidiadau i'r rheolau hawl i fudd-dal tai, sy'n dal yn ar seiliedig ar amgylchiadau'r unigolyn. Dim ond man cychwyn y cyfrifiad yw'r gyfradd LHA.

I weld ym mha ardal mae eich cod post ewch i wefan Gwasanaethau Rhent (dolen allanol).

ID: 65, adolygwyd 28/03/2018