Budd-dal Tai

Gaf i hawlio?

I wneud cais am Fudd-dal Tai rhaid i chi:

  • Byw fel arfer yn yr eiddo'r ydych yn gwneud cais amdano
  • Bod yn agored i dalu rhent am yr eiddo
  • Bod â hawl i un o'r canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (cysylltiedig ag incwm)
  • neu fod ag incwm isel.

Fel arfer, ni fydd gan bobl gyda thros £16,000 o gynilion hawl i unrhyw fudd-dal oni bai eich bod yn derbyn Gwarant Credyd Pensiwn.

Os ydych eisiau gwneud cais am Fudd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth Gyngor bydd angen i chi lenwi ffurflen cais sydd ar gael gan y Gwasanaethau Refeniw, byddwch gystal â ffonio 01437 764551.

ID: 62, adolygwyd 13/09/2022