Budd-dal Tai

Hysbysu newid mewn amgylchiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai a mae'ch amgylchiadau’n newid (neu amgylchiadau aelod o'ch aelwyd yn newid) rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith oherwydd y gall hyn effeithio ar eich hawl i fudd-dal. Rhaid i chi ddweud wrthym hefyd os byddwch yn newid cyfeiriad.

Dylai landlordiaid sy'n derbyn taliadau Budd-dal Tai uniongyrchol ar gyfer tenant hefyd hysbysu newidiadau y deuant i wybod amdanynt.

Os ydych wedi symud cartref ac eisiau dal i hawlio Budd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor bydd angen i chi lenwi Ffurflen Newid Cyfeiriad. Ffoniwch y Gwasanaethau Cyllid ar 01437 764551 i ofyn am y ffurflen. I ddweud wrthym am unrhyw newidiadau eraill all effeithio ar eich Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, ffoniwch ni ar 01437 764551 gyda manylion y newid, yn enwedig os yw’n golygu nad ydych mwyach eisiau hawlio budd-dal o ganlyniad. Gallwn ddal i ofyn i chi gadarnhau’r manylion yn ysgrifenedig.  

Gallwch ein ffonio ar 01437 764551 gyda manylion y newid, yn enwedig os yw'n golygu nad ydych mwyach eisiau hawlio budd-dal o ganlyniad, ond gallwn ddal i ofyn i chi gadarnhau'r manylion yn ysgrifenedig.

Byddwch gystal ag ysgrifennu atom – Gwasanaethau Refeniw, BLWCH SP 42, Hwlffordd SA61 1YH

Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn gwasanaethau.refeniew@sir-benfro.gov.uk

Os na fyddwch yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau cyn pen mis ar ôl y newid, gallech fethu unrhyw gynnydd mewn budd-dal neu, os oes gostyngiad mewn budd-dal, gallech gael eich hun gyda gordaliad, y byddwch yn gorfod ei dalu'n ôl.

Dyma rai enghraifft o newidiadau y dylech ddweud wrthym amdanynt:

 • Os byddwch chi neu eich partner yn derbyn Credyd Cynhwysol.
 • Newid yn eich incwm neu incwm aelod o'r aelwyd (e.e. partner, plant neu bobl eraill sy'n byw gyda chi).
 • Os byddwch chi, eich partner neu aelod o'r aelwyd yn darfod derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ar sail incwm) neu Gredyd Pensiwn (Credyd Gwarant).
 • Os byddwch chi, eich partner neu aelod o'r aelwyd yn dechrau gweithio.
 • Newidiadau yn nifer y bobl sy'n byw gyda chi.
 • Os ydych yn newid cyfeiriad (o ran tenantiaid preifat, mae hyn yn cynnwys newid ystafell yn yr un eiddo).
 • Os byddwch yn mynd i'r carchar
 • Os bydd unrhyw un o'ch plant yn gadael ysgol.
 • Os bydd swm eich taliadau gofal plant newid.
 • Os yw'r rhent a dalwch yn newid (tenantiaid preifat yn unig).
 • Os byddwch yn penderfynu aros yn barhaol mewn gofal preswyl neu gartref nyrsio.
 • Os byddwch yn gadael eich cyfeiriad am gyfnod dros dro, e.e. os byddwch yn mynd i'r ysbyty neu ofal preswyl.
 • Os byddwch yn mynd ar wyliau am 4 wythnos neu fwy.

Os ydych yn ansicr ynghylch pa newidiadau sydd angen eu hysbysu, cysylltwch â ni i gael cyngor.

Efallai y bydd angen i ni ofyn i chi am dystiolaeth o'r newid ond byddwn yn siarad â chi ynghylch hyn pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol (yn agor mewn tab newydd) mae angen i chi hysbysu unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau i Ganolfan Gwasanaethau'r Credyd Cynhwysol drwy ffonio 0345 6000 723 neu 0845 6000 723. Yna byddant yn dweud wrthym am y newid yn eich Credyd Cynhwysol. 

 

ID: 67, adolygwyd 04/07/2023