Budd-dal Tai

Taliadau Tai Dewisol

 

Fe all y cynllun Taliad Tai Dewisol (DHP) roi cymorth byrdymor cyfyngedig i chi wrth dalu eich rhent.

Cyn i ni allu rhoi DHP i chi:

·       Ni allwch wneud cais heblaw os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai (HB) neu os yw'r elfen dai'n rhan o'ch Credyd Cynhwysol (UC)

·       Rhaid eich bod angen cymorth ychwanegol gyda'ch costau tai h.y. bod â diffyg rhwng eich rhent a'ch hawl i fudd-dal

·       Rhaid eich bod eisoes wedi siarad â'ch darparwr tai ynghylch eich taliadau rhent

·       Rhaid bod gan y Cyngor ddigon o arian ar gael i dalu am eich DHP.

Ni allwch ei ddefnyddio ar gyfer:

·       Taliadau gwasanaeth anghymwys ar gyfer HB

·       Codiadau rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent heb eu talu

·       Cosbau a gostyngiadau mewn budd-dal

·       Cymorth Treth y Cyngor drwy'r Cynllun lleol Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.

Rydym yn ystyried:

·       Y diffyg rhwng HB a chydran dai UC a'r rhent a gontractiwyd

·       Eich incwm a'ch gwariant chi a'ch aelwyd

·       Unrhyw gynilion neu gyfalaf sydd gennych chi neu eich aelwyd

·       Unrhyw gamau a gymrwyd i leihau eich atebolrwydd rhent. Er enghraifft, ydych chi wedi rhoi cynnig ar neu ydych chi wrthi'n chwilio am lety arall rhatach

·       Unrhyw newid amgylchiadau yn y dyfodol fydd yn arwain at gynnydd mewn hawl i HB neu UC

·       Wnaethoch chi gael gwybod beth fyddai eich Lwfans Tai Lleol cyn symud i'r eiddo?

·       Oeddech chi'n ymwybodol o unrhyw gyfyngiadau ar HB oherwydd nad oes digon o bobl yn byw yno?

·       Ydych chi wedi gwneud cais am holl ffynonellau incwm sydd ar gael i chi?

·       Maint eich dyledion a gwariant ymrwymedig chi a'ch teulu.

Sut i wneud cais

·       Darllenwch y Nodyn Esboniadol y Taliad Tai Dewisol cyn i chi lenwi'r ffurflen gais

·       Lawrlwythwch a llenwch Ffurflen Gais am Daliad Tai Dewisol

·       Rhaid i chi hefyd roi tystiolaeth o'ch gwariant cyfredol.

 

ID: 72, adolygwyd 29/09/2017