Budd-dal Tai

Taliadau Tai Dewisol

Fe all y cynllun Taliad Tai Dewisol (DHP) roi cymorth byrdymor cyfyngedig i chi wrth dalu eich rhent.

Cyn i ni allu rhoi DHP i chi:

 • Ni allwch wneud cais heblaw os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai (HB) neu os yw'r elfen dai'n rhan o'ch Credyd Cynhwysol (UC)
 • Rhaid eich bod angen cymorth ychwanegol gyda'ch costau tai h.y. bod â diffyg rhwng eich rhent a'ch hawl i fudd-dal
 • Rhaid eich bod eisoes wedi siarad â'ch darparwr tai ynghylch eich taliadau rhent
 • Rhaid bod gan y Cyngor ddigon o arian ar gael i dalu am eich DHP.

Ni allwch ei ddefnyddio ar gyfer:

 • Taliadau gwasanaeth anghymwys ar gyfer HB
 • Codiadau rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent heb eu talu
 • Cosbau a gostyngiadau mewn budd-dal
 • Cymorth Treth y Cyngor drwy'r Cynllun lleol Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.

Rydym yn ystyried:

 • Y diffyg rhwng HB a chydran dai UC a'r rhent a gontractiwyd
 • Eich incwm a'ch gwariant chi a'ch aelwyd
 • Unrhyw gynilion neu gyfalaf sydd gennych chi neu eich aelwyd
 • Unrhyw gamau a gymrwyd i leihau eich atebolrwydd rhent. Er enghraifft, ydych chi wedi rhoi cynnig ar neu ydych chi wrthi'n chwilio am lety arall rhatach
 • Unrhyw newid amgylchiadau yn y dyfodol fydd yn arwain at gynnydd mewn hawl i HB neu UC
 • Wnaethoch chi gael gwybod beth fyddai eich Lwfans Tai Lleol cyn symud i'r eiddo?
 • Oeddech chi'n ymwybodol o unrhyw gyfyngiadau ar HB oherwydd nad oes digon o bobl yn byw yno?
 • Ydych chi wedi gwneud cais am holl ffynonellau incwm sydd ar gael i chi?
 • Maint eich dyledion a gwariant ymrwymedig chi a'ch teulu.

Sut i wneud cais

 

ID: 72, adolygwyd 13/04/2023