Budd-dal Tai

Tenantiaid preifat

Caiff y rhan fwyaf o denantiaid preifat eu talu bob, fel ôl-daliad. Os ydych yn cael eich talu trwy gredyd uniongyrchol i'ch cyfrif banc (BACS), fe welwch yr arian yn cyrraedd eich cyfrif bob yn ail ddydd Llun.

Y ffordd gyflymaf a mwyaf diogel i ni dalu Budd-dal Tai i denantiaid preifat yw trwy gredyd uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Dim ond i chi lenwi'r Ffurflen Talu Budd-dal Tai a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Cyllid, Blwch Post 42, Hwlffordd SA61 1YH i sefydlu hyn.

Os byddwn yn anfon siec atoch, bydd yn cael ei phostio atoch bob yn ail ddydd Llun.

Taliadau'n uniongyrchol i landlordiaid

Os caiff eich Budd-dal Tai ei dalu'n uniongyrchol i'ch landlord, bydd yn cael ei dalu pob pedair wythnos fel ôl-daliad. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd â Chymdeithas Dai fel eu landlord.

I'r rhan fwyaf o bobl mewn eiddo rhentu preifat, nid oes modd talu Budd-dal Tai heblaw'n uniongyrchol i'r landlord pan na all yr hawlwyr reoli eu materion ariannol, pan fyddant yn annhebygol o dalu eu rhent neu pan fo ganddynt wyth wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent.

 

ID: 71, adolygwyd 13/09/2022