Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022/23

Gall aelwydydd cymwys yn Sir Benfro hawlio taliad untro o £200

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys (un taliad fesul cartref) sut bynnag rydych chi’n talu am eich tanwydd, p'un a yw hynny, er enghraifft, ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol, neu drwy dalu bil yn chwarterol. Gellir hefyd ei hawlio p’un a ydych chi’n defnyddio tanwydd ar y grid neu oddi arno.

Gall ymgeiswyr ond hawlio am y taliad am eiddo yng Nghymru a dim ond os mai eu prif breswylfa yw’r eiddo hwn.  

Mae'r taliad hwn yn ychwanegol at yr ad-daliad Bil Ynni sy'n cael ei gynnig gan Lywodraeth y DU a'r Taliad Tanwydd y Gaeaf a delir fel arfer i bensiynwyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae’r Cyngor wedi talu’r Taliad Cymorth Tanwydd o £200.00 i oddeutu 7000 o gartrefi cymwys sy’n cael gostyngiadau’r dreth gyngor sy’n dibynnu ar brawf modd, ac sydd wedi cael y taliad costau byw o £150 yn ddiweddar.

Mae'r taliad hwn wedi'i wneud i'r un cyfrif banc enwebedig â'r taliad costau byw. Dylid credydu'r taliad i'r cyfrif hwn erbyn 3.10.22.

Os na fyddwch wedi cael y taliad hwn erbyn 3.10.22 mae'n bosibl eich bod ymhlith y cartrefi na allem eu talu'n awtomatig. Bydd angen i chi, felly, wneud cais gan ddilyn y ddolen isod.

 

Pwy all hawlio Taliad Cymorth Tanwydd?

Llywodraeth Cymru sydd wedi penderfynu ar y rheolau ynglŷn â chymhwyster taliadau Cymorth Tanwydd. Nid oes gennym unrhyw ddisgresiwn i wneud taliadau y tu allan i'r rheolau hynny.

Gallwch hawlio os:

Mai chi sy’n uniongyrchol gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd am yr eiddo rydych chi'n byw ynddo. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hynny'n golygu bod eich enw(au) yn ymddangos ar unrhyw filiau a gyhoeddir gan y cyflenwr. Os nad yw eich enw ar y bil tanwydd, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn taliad. 

Os na chaiff biliau eu rhoi i'r deiliad tŷ sy'n uniongyrchol gyfrifol am gostau tanwydd, er enghraifft, oherwydd eich bod yn defnyddio mesurydd rhagdalu, yna efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Cymorth Tanwydd o hyd ond bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn gyfrifol am y costau tanwydd.

Byddwch yn cwrdd â'r amod o fod yn gyfrifol am daliadau tanwydd os ydych chi (neu eich partner) yn atebol am Dreth y Cyngor gan yr ystyrir bod eich atebolrwydd am Dreth y Cyngor yn nodi y byddech yn atebol i dalu am danwydd.

Aelwydydd cymwys

Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio aelwyd gymwys ar gyfer y cynllun hwn fel yr eglurir isod:

1.     Person sengl

 • Rydych yn gwneud cais i'r cynllun erbyn 5:00pm ar 28 Chwefror 2023
 • Rydych yn uniongyrchol gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd ar gyfer eich cartref. Mae eich enw ar y bil/cyfrif.
 • Rydych yn derbyn un o'r budd-daliadau cymwys a restrir isod ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:
  • Gostyngiadau Treth y Cyngor
   • Mae hwn yn ostyngiad sy'n dibynnu ar brawf modd ar eich cyfrif Treth y Cyngor sy'n wahanol i fathau eraill o ostyngiadau neu eithriadau fel y Gostyngiad Person Sengl
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gwaith
  • Credydau Treth Plant
  • Credyd Pensiwn
  • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl (DLA)
  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Gofalwyr – yn cynnwys y bobl hynny sy'n derbyn Lwfans Gofalwyr a hefyd pobl sydd wedi hawlio Lwfans Gofalwyr ond oherwydd y rheolau budd-dal sy'n gorgyffwrdd, nid ydynt yn ei dderbyn fel budd-dal ariannol h.y. mae ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwyr
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfrannwr/Dull Newydd
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Gyfrannwr/Dull Newydd
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Presenoldeb Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
 • Nid ydych wedi derbyn taliad eisoes o dan y cynllun hwn.

2.     Cyplau

 • Rydych chi neu'ch partner yn gwneud cais i'r cynllun ar 5:00pm ar 28 Chwefror 2023
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn uniongyrchol gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd ar gyfer eich cartref. Bydd angen i enw un neu’r ddau ohonoch fod ar y bil/cyfrif
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn un o'r budd-daliadau cymwys a restrir isod ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:
  • Gostyngiadau Treth y Cyngor
   • Mae hwn yn ostyngiad sy'n dibynnu ar brawf modd ar eich cyfrif Treth y Cyngor sy'n wahanol i fathau eraill o ostyngiadau neu eithriadau fel y Gostyngiad Person Sengl
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Gysylltiedig ag Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credydau Treth Plant
  • Credyd Pensiwn
  • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl (DLA)
  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Gofalwyr – yn cynnwys y bobl hynny sy'n derbyn Lwfans Gofalwyr a hefyd pobl sydd wedi hawlio Lwfans Gofalwyr ond oherwydd y rheolau budd-dal sy'n gorgyffwrdd, nid ydynt yn ei dderbyn fel budd-dal ariannol h.y. mae ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwyr
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfrannwr/Dull Newydd
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Gyfrannwr/Dull Newydd
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Presenoldeb Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
 • Nid ydych chi neu'ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun hwn o'r blaen, naill ai fel person sengl, fel rhan o'r un cwpl neu gwpl gwahanol.

3.     Plentyn Dibynnol/Oedolyn arall

 • Os nad yw deiliad tŷ (neu eu partner) sy'n atebol am y costau tanwydd yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymwys:
 • Bydd deiliad tŷ yn cael ei ystyried yn gymwys i gael taliad os oes ganddo berson (oedolyn arall neu blentyn dibynnol) sy'n byw gyda nhw sydd:
  • Yn byw yng nghartref y deiliad tŷ ac yn ei ystyried fel eu prif breswylfa;
  • Gwneir cais gan y talwr treth y cyngor neu eu partner erbyn 5:00pm ar 28 Chwefror 2023
  • Yn derbyn un o'r buddion canlynol unrhyw bryd rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:
   • Lwfans Gweini
   • Lwfans Byw i'r Anabl
   • Taliad Annibyniaeth Bersonol
   • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
   • Lwfans Presenoldeb Cyson
   • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Gall aelwyd ond gwneud un cais amDaliad Cymorth Tanwydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd unrhyw un sydd eisoes wedi derbyn taliad o dan y cynllun, naill ai fel person sengl neu fel rhan o'r un cwpl neu gwpl gwahanol, yn gallu hawlio ail daliad.

Cyd-berchnogon/cyd-denantiaid

Os nad ydych chi'n gwpl ond yn gyd-berchnogion neu’n cyd-denantiaid ac mae'r ddau ohonoch yn cael eich enwi ar y biliau tanwydd, bydd modd i chi wneud cais am Daliad Cymorth Tanwydd. Bydd angen i bob aelwyd wneud ei chais ei hun.

Bydd gan gyplau hawl i hawlio un Taliad Cymorth Tanwydd rhyngddyn nhw. Bydd pobl sengl yn gallu gwneud cais yr un. Er enghraifft:

Mae pedwar o bobl yn byw mewn eiddo, cwpl a 2 ddeiliad sengl. Maen nhw i gyd yn atebol am Dreth y Cyngor ac yn cydatebol am y biliau tanwydd sy'n ddyledus am yr eiddo maen nhw'n byw ynddo, ac mae pob un yn cael ei enwi ar y biliau a anfonir gan y cyflenwyr. Gan gymryd bod yr amodau eraill yn cael eu bodloni:

 • gall y 2 ddeiliad sengl hawlio £200 yr un 
 • gall y cwpl hawlio un taliad o £200 rhyngddyn nhw

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y bydd y cymorth a roddir drwy'r Cynllun Cymorth Tanwydd o fudd anghymesur i'r mathau hyn o drefniadau byw.

Pobl sydd angen gwneud cais

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am y taliad a heb dderbyn taliad awtomatig o £200 erbyn 3 Hydref 2022, gwnewch gais drwy ddefnyddio'r ddolen isod.

Os nad ydych yn atebol am dreth y cyngor yn yr eiddo, bydd angen i chi uwchlwytho tystiolaeth mai chi yw'r person sy'n gorfod talu am y biliau tanwydd.

Os ydych yn berchennog/meddiannydd ar y cyd, llenwch y ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich cynghori sut i wneud cais.

Os oes angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn gyfrifol am filiau tanwydd yn yr eiddo, bydd y dystiolaeth ganlynol yn dderbyniol:

Cwsmer bilio:

 • copi digidol o fil neu anfoneb ddiweddar ar gyfer tanwydd oddi ar y grid
 • sgrinlun/ffotograff o fil diweddar
 • sgrinlun o enw cyfrif a chyfeiriad o gyfrif ar-lein/dangosfwrdd cais
 • copi papur o fil diweddar

Cwsmer sy’n talu ymlaen llaw:

 • e-bost cadarnhau ad-daliad top-yp diweddar
 • sgrinlun o fesurydd safonol neu ddyfais mesurydd clyfar o eiddo (dylai mesuryddion clyfar arddangos hanes top-yp)
 • sgrinlun o enw cyfrif a chyfeiriad o ddangosfwrdd cyfrif ap/ar-lein (cwsmeriaid mesurydd clyfar yn unig)
 • derbynneb pwynt talu/tebyg o ragdaliad top-yp diweddar

Cwsmer oddi ar y grid:

 • anfoneb ddiweddar ar gyfer prynu tanwydd oddi ar y grid 

Cyn i chi wneud cais

 • Sicrhewch fod gennych yr wybodaeth ganlynol wrth law:
 • Eich rhif Yswiriant Gwladol.
 • Os oes gennych bartner, eu rhif Yswiriant Gwladol.
 • Os nad ydych yn atebol am dreth y cyngor, bydd angen i chi uwchlwytho tystiolaeth eich bod yn gyfrifol am dalu'r bil tanwydd i'ch cartref. Darperir enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol yn y rhestr uchod.
 • Os nad ydych (neu'ch partner) yn derbyn un o'r budd-daliadau cymwys ond mae gennych blentyn dibynnol neu oedolyn arall sy'n byw gyda chi, sy'n bodloni'r meini prawf uchod, bydd angen i chi ddarparu ei enw, dyddiad geni a rhif Yswiriant Gwladol hefyd.
 • Eich manylion banc.

Cofiwch

Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi i ofyn am ffi i dalu am y gost o wneud cais am Daliad Cymorth Tanwydd.

Ni fyddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich manylion banc a manylion ariannol eraill dros y ffôn oni bai eich bod yn cysylltu â ni yn gyntaf i ofyn am help oherwydd na allwch lenwi'r ffurflen gais eich hun neu mae'r manylion yr ydych wedi eu nodi ar y cais yn anghywir. Os felly, bydd angen i chi ddarparu'r holl fanylion sydd eu hangen arnom i allu eich cynorthwyo.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth a yw'r person yr ydych yn siarad â hwy am eich Taliad Cymorth Tanwydd o’r cyngor, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch yr Adran Budd-daliadau ar 01437 764551 neu anfonwch e-bost atom ar Winterfuelpayments@pembrokeshire.gov.uk.

Gwneud cais ar-lein

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am y taliad a heb dderbyn taliad awtomatig o £200 erbyn 3 Hydref 2022, gwnewch gais drwy ddefnyddio'r ddolen isod:

Ymgeisio am Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5:00pm, dydd Mawrth, 28 Chwefror 2023

Os na fyddwch yn gwneud cais erbyn y dyddiad cau, ni fyddwn yn gallu gwneud Taliad Tanwydd i chi. Nid oes gennym ddisgresiwn i dderbyn ceisiadau hwyr.

Os cewch broblemau gyda llenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni ar 01437 764551 a byddwn yn eich helpu i lenwi'r ffurflen.

Ar ôl i chi wneud cais:

Pa mor hir fydd hi'n ei gymryd i'r Cyngor gymeradwyo fy nghais a gwneud taliad?

Mae'n ofynnol i ni gynnal rhai croeswiriadau er mwyn cadarnhau pwy sy'n gymwys. Mae hon yn dasg anferthol ac felly gall fod yn beth amser cyn i chi dderbyn eich taliad. Mae'n debygol y bydd taliadau yn dechrau cael eu gwneud yn ystod Hydref 2022, ac fe fyddant yn parhau tan ddiwedd Mawrth 2023.

Beth sy'n digwydd os caiff fy nghais ei gymeradwyo?

Byddwn yn anfon e-bost i'r cyfeiriad e-bost rydych yn ei roi i ni i ddweud wrthych fod eich cais wedi cael ei gymeradwyo. Dylai'r taliad fod yn eich cyfrif banc 14 diwrnod gwaith ar ôl i'r e-bost hwnnw gael ei anfon. 

Beth os nad yw fy nghais yn cael ei gymeradwyo?

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyso. Byddwn yn anfon e-bost atoch i esbonio pam nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

Os ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud camgymeriad, neu os anghofioch chi ddweud rhywbeth perthnasol wrthym yn eich cais, yna gallwch anfon e-bost at Winterfuelpayments@pembrokeshire.gov.uk a byddwn yn adolygu eich cais.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Cwestiynau Cyffredinol:

A fydda’ i'n cael fy nhalu'n awtomatig os ydw i wedi derbyn y grant costau byw gan y cyngor?

Byddwn yn defnyddio ein cofnodion treth y cyngor, cofnodion gostyngiadau treth y cyngor i wirio cymhwysedd, a manylion banc a ddarperir ar gyfer y cynllun costau byw i dalu aelwydydd cymwys.

A alla’ i wneud cais os oes gen i dâl gwasanaeth am danwydd wedi'i gynnwys yn fy rhent?

Gallwch. Os ydych yn atebol am Dreth y Cyngor, caiff hyn ei dderbyn fel rhywbeth sydd gyfystyr â bod yn gyfrifol am gostau tanwydd yn y cyfeiriad. Fodd bynnag, os nad ydych yn atebol am Dreth y Cyngor, efallai y bydd angen tystiolaeth bellach i ddangos bod eich rhent yn cynnwys tâl am danwydd. 

A ga’ i wneud cais am Daliad Cymorth Tanwydd ar gyfer ail eiddo?

Na allwch. Dim ond un taliad y gallwch chi ei hawlio ac mae'n rhaid i hynny fod ar gyfer eich prif breswylfa yng Nghymru.

A alla’ i wneud cais ar ran rhywun arall os na allan nhw wneud hynny eu hunain?

Gallwch. Fodd bynnag, rhaid talu'r Taliad Cymorth Tanwydd i gyfrif banc yn enw'r person y mae'r cais yn cael ei wneud ar ei gyfer. 

Er enghraifft, pe bai rhywun yn gwneud cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i'w wneud eu hunain, byddai'r taliad yn cael ei wneud yng nghyfrif banc y rhiant.

Bydd angen i'r sawl sy'n gwneud y cais ddarparu rhai manylion personol er mwyn atal twyll.

A oes unrhyw gymorth ariannol arall ar gael i mi?

Os oes gennych hawl i un o'r buddion sydd ar y rhestr uchod ac sy'n atebol am dreth y cyngor a bod gennych gyfalaf sy’n llai na £16,000, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael cymorth ar ffurf prawf modd Gostyngiad Treth y Cyngor. Cysylltwch â'r Gwasanaethau Refeniw am ragor o wybodaeth.

Cronfa Cymorth Dewisol

Os ydych yn parhau i brofi caledi ariannol difrifol, efallai y byddwch am wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) am gymorth pellach.

Hysbysiad Preifatrwydd – Taliadau Tanwydd Gaeaf

ID: 9081, adolygwyd 02/02/2023