COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2021 isod;

 

Date

 

 

Time

 

 

Location

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 

     

10.00yb 

      

Swyddfeydd Porthladd Aberdaugleddau 

Dydd Llun 27 Ebrill 2020 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype

Dydd Llun 22 Mehefin 2020 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype 

Dydd Mawrth 22 Medi 2020 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype 

Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021 

 

10.00yb 

 

Cyfarfod Skype 

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021 

 

10.00yb 

 

Lleoliad i'w gadarnhau 

Dydd Mawrth 21 Medi 2021 

 

10.00yb 

 

Lleoliad i'w gadarnhau 

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2021 

 

10.00yb 

 

Lleoliad i'w gadarnhau 

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn .

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 17/11/2020