Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2019 isod;

 

Date

 

Time

 

Location

 

Dydd Mawrth 19 Chewfror 2019         

10.00yb         

Gorsaf Dan Hwlffordd

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

10.00yb

Swyddfeydd PLANED, Arberth

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

10.00yb

Neuadd y Sir, Hwlffordd

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

10.00yb

Swyddfeydd PCASB, Parc Llanion, Doc Penfro

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

10.00yb

Swyddfeydd PLANED, Arberth

Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 

10.00yb 

Swyddfeydd Porthladd Aberdaugleddau 

Dydd Llun 27 Ebrill 2020 

10.00yb 

Coleg Sir Benfro

Dydd Llun 22 Mehefin 2020 

10.00yb 

Neuadd y Sir, Hwlffordd 

Dydd Mawrth 22 Medi 2020 

10.00yb 

Swyddfeydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 

10.00yb 

Swyddfeydd PLANED, Arberth 

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn .

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 31/10/2019