Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2019 isod;

 

Date

 

Time

 

Location

 

Dydd Mawrth 19 Chewfror 2019         

10.00yb         

Gorsaf Dan Hwlffordd

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

10.00yb

Swyddfeydd PLANED, Arberth

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

10.00yb

Neuadd y Sir (Ystafell i'w chadarnhau)

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

10.00yb

Swyddfeydd PCASB, Parc Llanion, Doc Penfro

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn .

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 28/03/2019