Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2018 isod;

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

10.00yb

Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll

 

Dydd Iau 8 Chwefror 2018

10.00yb

Gorsaf Dân Hwllffordd

 

Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018

2.00yp

Canolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro

 

Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

10.00yb

Coleg Sir Benfro

 

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

10.00yb

Canolfan Gynadledda Llwynhelyg

 

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018

10.00yb

Porthladd Aberdaugleddau

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn Deddf Llesiant Cenedlaethau`r Dyfodol (Cymru) 2015 - Yr hanfodion.

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 09/01/2018