Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Gweithgarwch ychwanegol yn 2021-22

Asesiad llesiant

Dechreuodd gwaith i ddatblygu ein Hasesiad Llesiant diweddaraf ym mis Mehefin 2021 ac fe gyhoeddwyd ein hail Asesiad Llesiant ym mis Mai 2022. Mae cynhyrchu Asesiad Llesiant yn ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i fwriad yw nodi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau yn Sir Benfro o ran llesiant.

Mae ail Asesiad Llesiant Sir Benfro wedi ystyried y materion allweddol i bobl a chymunedau yn Sir Benfro trwy ddadansoddi data allweddol, ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil, ymgysylltu â dinasyddion a rhanddeiliaid, ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.  Mae'r Asesiad Llesiant yn gam pwysig tuag at ddatblygu ein Cynllun nesaf, a bydd yn darparu'r sylfaen dystiolaeth i'r BGC adnabod ein Hamcanion Llesiant a blaenoriaethu ein gweithredoedd yn y dyfodol.

Ystadegau allweddol

 • Datblygwyd holiadur ein Hasesiad Llesiant mewn partneriaeth gydag asiantaethau partner y BGC a chydweithwyr ar draws y rhanbarth
 • Cafwyd 320 o ymatebion i'r holiadur yn Sir Benfro drwy blatfform ymgynghori Engagement HQ
 • Cafwyd 979 o ymatebion i arolwg a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer pobl ifanc
 • Cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu gydag 13 o fforymau a rhwydweithiau ar wahân
 • Cyhoeddwyd ein Hasesiad ym mis Mai 2022 ac mae i'w weld ar ein tudalennau gwe.

Grŵp Newid Hinsawdd y BGC

Sefydlwyd grŵp Newid Hinsawdd gan y BGC a hwnnw'n cynnwys uwch aelodau’r BGC a swyddogion o sefydliadau partner ym mis Awst 2021. Pwrpas y grŵp hwn yw;

 • Goruchwylio gwaith y BGC mewn perthynas â newid hinsawdd
 • Darparu modd i rannu arfer da ar draws aelodau
 • Hwyluso gwaith mewn partneriaeth ac adeiladu ar waith aelodau unigol i ddatblygu dull cydgysylltiedig o ymdrin â newid hinsawdd yn Sir Benfro a ledled De Orllewin Cymru
 • Adnabod a datblygu cynigion a all ddarparu cyllid ychwanegol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â newid hinsawdd

Ym mis Tachwedd 2021 dyfarnwyd cyllid o'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol i ddatblygu strategaeth ymaddasu i'r hinsawdd ar gyfer Sir Benfro. Mae'r gwaith hwn, dan arweiniad Fforwm Arfordirol Sir Benfro ac Alan Netherwood Sustainable Futures, yn golygu bod swyddogion o sefydliadau’r BGC yn cyfranogi mewn nifer o weithdai.  Y nod yw bod y strategaeth yn darparu rhai o'r conglfeini i Sir Benfro baratoi ar gyfer hinsawdd wahanol yn y dyfodol a darparu dull strategol o gynyddu gwydnwch y Sir a pharatoi ar gyfer y risgiau sy’n deillio o newid hinsawdd.  Mae disgwyl i'r gwaith ar y strategaeth gael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2022.

Balchder yn Sir Benfro

Menter sy'n cael ei harwain gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a gychwynnwyd yn 2017 fel ffordd o gydnabod a dathlu'r gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a sefydliadau y mae eu gwaith yn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol pobl a chymunedau yn Sir Benfro yw Balchder yn Sir Benfro. Nod y BGC wrth noddi'r wobr yw nid yn unig codi ymwybyddiaeth o'r BGC ei hun ond hefyd o'r grwpiau sy'n dangos ymrwymiad i adeiladu cymunedau cryfach, cynaliadwy, ac y mae eu gwaith  yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol a ddisgrifir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Yn gynnar yn 2021, cafodd y prosiect ei werthuso ac yna ei ail-lansio ym mis Medi 2021.  Erbyn hyn mae'r enillwyr yn cael eu dewis bob deufis ac mae'r wobr yn cael ei noddi gan sawl sefydliad o fewn y BGC. Dewisir grwpiau buddugol yn seiliedig ar eu haliniad â'r blaenoriaethau yn y Cynllun Llesiant ac yn unol â sut y mae eu gwaith yn cysylltu â gwaith y sefydliad sy’n noddi.  Penderfynwyd fel rhan o'r gwerthusiad fod diffyg cydnabyddiaeth i ymgeiswyr nad ydynt yn llwyddo i ennill y wobr ond sy'n dal i wneud gwaith da yn Sir Benfro. Felly cytunwyd y dylid rhestru pob ymgeisydd ar gyfer y wobr yn adroddiadau blynyddol y BGC  yn y dyfodol fel ffordd o gydnabod eu gwaith a rhoi sylw parhaus i'r grwpiau. Ceir rhestr o’r grwpiau a ymgeisiodd rhwng mis Medi 2021 a mis Mai 2022 yn Atodiad 1.

Gweithio Rhanbarthol

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n BGCau cyfagos yn Sir Gâr a Cheredigion ar flaenoriaethau cyffredin. Fe wnaethom fabwysiadu dull rhanbarthol trosfwaol o ddatblygu ein Hasesiad Llesiant gan ddatblygu methodoleg ar y cyd, a oedd yn nodi dull safonol o gasglu data, ei ddadansoddi, ymgysylltu ac ymgynghori ledled y rhanbarth. Trwy'r dull hwn, roeddem yn gallu myfyrio ar ganfyddiadau'r asesiadau cyntaf ac ymgorffori adborth gan ddinasyddion, rhanddeiliaid, Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r cydlynwyr o bob un o'r tri Awdurdod Lleol yn y rhanbarth yn parhau i gwrdd bob mis i sicrhau dull cydweithredol o weithio rhwng y BGCau ledled y rhanbarth lle y bo hynny'n bosibl ac mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar ddatblygu dull a rennir o ddatblygu ein Cynlluniau Llesiant nesaf.

 

 

 

 

 

ID: 9277, adolygwyd 04/11/2022

Cynnydd dros y pum mlynedd ddiwethaf

Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi trosolwg o gynnydd dros y pum mlynedd ddiwethaf yn erbyn yr Amcanion Llesiant a nodwyd yn ein Cynllun Llesiant cyntaf. Rydym hefyd wedi nodi beth oedd ein graddfeydd amser cychwynnol ar gyfer darparu'r ffrydiau gwaith hyn i dynnu sylw at feysydd lle rydym wedi gallu cyflawni cynnydd yn gyflymach nag a fwriadwyd yn wreiddiol.

Ffrwd Waith 1 - Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

 • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Prosiect profiad gwaith – Prosiect a arweiniwyd gan Goleg Sir Benfro a'r Adran Gwaith a Phensiynau, gyda ffocws ar ddatblygu profiad gwaith o ansawdd da a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith i bobl o bob oed yn y Sir. Roedd y project yn cynnwys datblygu canllaw i gyflogwyr a oedd yn manylu ar fanteision y prosiect i gyflogwyr ac unigolion.

Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol o sefydliadau’r BGC i rannu gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau o ran sut y gwnaethant gefnogi lles staff oedd yn gweithio gartref, a oedd ar ffyrlo neu a oedd mewn perygl o golli eu swydd oherwydd pandemig Covid-19. Fe wnaeth y gweithdy hefyd archwilio sut i gefnogi staff newydd yn y dyfodol, gan gynnwys ymgorffori cymorth cyflogaeth rhithwir.

Codi ymwybyddiaeth o gynlluniau a mentrau i gefnogi cyflogaeth a hyfforddiant - Ffocws y prosiect hwn oedd bod y BGC yn cyflawni rôl weithredol i hyrwyddo Cynllun Cyfrifon Dysgu Personol Llywodraeth Cymru a Chynllun Kickstart a lansiwyd yn ystod Hydref 2020.

 

Ffrydiau Gwaith 2 a 3 - Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd / Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral

 • Graddfeydd amser dangosol – 1 i 12 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Fe ddatblygom ni Asesiad Risg Newid Hinsawdd. Comisiynwyd yr adroddiad hwn ar sail tair sir ac roedd yn darparu asesiad o ddata a risg ym mhob sir. Cafodd chwe maes risg eu nodi yn Sir Benfro.

Datblygwyd datganiadau ardal Asesu Risg Amgylcheddol ar gyfer y De-orllewin gan CNC

Mae'r BGC bellach wedi sefydlu cysylltiadau agosach gyda phartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro

Sefydlwyd Grŵp Newid Hinsawdd ac Asesu Risg Amgylcheddol i ganolbwyntio ar gydlynu gwaith ar wrthsefyll ac ymaddasu i newid hinsawdd, i ddeall pa waith y mae partneriaid eisoes yn ei wneud ac i oleuo datblygiad strategol

Cwblhawyd adroddiad yn cynnwys 20 o argymhellion oedd wedi’i fwriadu i roi arweiniad ar gyfer gweithredoedd datgarboneiddio sefydliadau partner y BGC ym mis Mai 2021.

Datblygwyd Strategaeth Ymaddasu i Newid Hinsawdd sy'n nodi ac yn blaenoriaethu’r prif risgiau i'r Sir dros y blynyddoedd nesaf

 

Ffrwd Waith 4 - Gwneud Pethau'n Wahanol

 • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Mae gwaith i ddatblygu pum Rhwydwaith Cymunedol Integredig a fydd yn darparu gofal integredig yn ddi-dor ar lefel leol trwy gysoni ein gwasanaethau a chydlynu gofal wedi dechrau. Bydd hyn yn cynnwys cysoni gwasanaethau nyrsio cymunedol, therapïau, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau’r trydydd sector a gwasanaethau gofal sylfaenol o amgylch poblogaethau diffiniedig meddygfeydd teulu ar draws pum rhwydwaith – Ardal Arfordirol Ogleddol, De Ddwyrain Sir Benfro, De Orllewin Sir Benfro, Canol Hwlffordd ac Aberdaugleddau / Neyland.
Cafodd gwaith ar ddatblygu'r rhwydweithiau hyn ei atal am y tro yn ystod 2020 –2022 oherwydd pandemig Covid-19, ond mae bellach wedi ail-ddechrau gan ganolbwyntio ar ddatblygu canolfan iechyd a llesiant integredig yn Abergwaun. Bydd hon yn rhoi cymorth i boblogaeth yr Ardal Arfordirol Ogleddol o ardaloedd megis Solfach, Tyddewi, Abergwaun, Wdig a Threfdraeth. Cynhaliwyd digwyddiad e-ngagement a gwybodaeth ddiwedd Mehefin 2022.

 

Ffrwd Waith 5 - Dathlu'r Awyr Agored

 • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Bu ffocws ar Bresgripsiynu Cymdeithasol a Gwyrdd ledled y rhanbarth dan arweiniad cydweithwyr ym maes Iechyd. Cynhaliwyd digwyddiad rhanbarthol i bennu cwmpas meysydd gwaith posibl yn 2019. Cafodd gwaith ei atal am y tro yn 2019 am bod y swyddog arweiniol wedi cael ei dynnu i mewn i waith arall mewn perthynas â pharodrwydd ar gyfer Brexit ac yna pandemig Covid-19; fodd bynnag, mae gweithgarwch sy'n amcanu at adfywiogi'r gwaith hwn wedi digwydd dros y misoedd diwethaf.

 


Ffrydiau Gwaith 6, 7 ac 8 - Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon (Ffrwd waith sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau)

 • Graddfeydd amser dangosol – 1 i 12 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Datblygu Rhwydwaith Banciau Amser Sir Benfro, sy’n cynnwys nifer o fanciau amser a arweinir gan y gymuned lle mae aelodau'n ennill ac yn gwario credydau amser trwy gyfnewidiadau rhwng pobl a sefydliadau a rhwng pobl a’i gilydd.
Cynhaliwyd ffeiriau gwirfoddoli blynyddol gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ac fe'u cefnogwyd gan bartneriaid y BGC. Mae hyn wedi arwain at ddatblygu swydd benodol a ariennir ar y cyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a CSP i hyrwyddo ac adnabod cyfleoedd gwirfoddoli yn y Sir.


Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR) dan arweiniad PLANED - roedd 12 cymuned yn rhan o'r prosiect hwn dros 2 flynedd i fapio asedau cymunedol a datblygu Cynlluniau Llesiant Cymunedol, gan weithio gyda chynghorau tref/cymuned a chymdeithasau cymunedol.
Rhwydwaith Ymgysylltu Sir Benfro – cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau a sgyrsiau cyn y pandemig i ystyried datblygu adnodd ymgysylltu pwrpasol yn Sir Benfro. Sefydlwyd grŵp penodol gan y BGC i arwain ar ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant ond mae datblygu grŵp ehangach sy'n cynnwys ystod o ymarferwyr yn cael ei ystyried yn rhanbarthol.


Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda Chynulliad Ieuenctid Sir Benfro i archwilio'r ffyrdd y gall y BGC ymgysylltu a gweithio’n fwy effeithiol gyda phobl ifanc.

Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg yw bod llawer o'r materion a nodwyd yn ein Cynllun Llesiant cyntaf yn dal i fod yn faterion sydd wedi cael eu cydnabod unwaith eto yn ein Hasesiad Llesiant diweddaraf. Nid yw hyn yn syndod, gan bod llawer yn faterion sydd, yn ôl eu natur, yn broblemau hirdymor a fydd yn cymryd amser i'w datrys. Wrth i ni gymryd camau tuag at ddatblygu ein Cynllun Llesiant nesaf byddwn yn sicrhau bod y materion parhaus hyn yn cael eu cydnabod a'n bod yn addasu ac yn teilwra ein dulliau o fynd i'r afael â hwy lle bynnag y bo angen.

 

ID: 9278, adolygwyd 04/11/2022

Myfyrdodau ar gyflawni Cynllun Llesiant cyntaf Sir Benfro

Wrth baratoi'r adroddiad blynyddol hwn, rydym wedi cymryd amser i fyfyrio ar ein gweithgarwch ac i nodi gwersi ar gyfer y dyfodol.

Beth sydd wedi mynd yn dda?

Dros y pum mlynedd ddiwethaf rydym wedi sefydlu nifer o is-grwpiau sefydlog.  Mae'r rhain wedi ein helpu i gyflawni ein set gyntaf o Amcanion Llesiant a byddant yn ein helpu i gyflawni gweithgarwch yn ein Cynllun nesaf.

Ar y cyfan mae niferoedd da’n bresennol mewn cyfarfodydd ac mae partneriaid wedi dangos peth wmbredd o frwdfrydedd tuag at gyflawni'r amcanion a nodwyd yn y cynllun. Mae sawl darn da o waith wedi'i wneud gan bartneriaid na fyddent wedi digwydd mwy na thebyg oni bai am y perthnasoedd sydd wedi datblygu rhwng sefydliadau partner ers sefydlu'r BGC. Mae'r perthnasoedd hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar sut mae partneriaid wedi cydweithio y tu allan i gylch gwaith y BGC, gan ddarparu sylfaen gref ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a oedd fwyaf amlwg yn yr ymateb i Covid.

Beth fu'r prif heriau?

Mae peidio â chael cyllid wedi'i glustnodi yn rhwystr mawr i gyflawni'r amcanion a'r blaenoriaethau yn y Cynllun Llesiant. Mewn oes lle mae llai a llai o gyllid gan y sector cyhoeddus mae'n anodd iawn i bartneriaid gyfuno adnoddau, heb sôn am adnabod cyllid ychwanegol i gefnogi gwaith mewn partneriaeth. Hefyd, mae lleihad yng nghapasiti uwch dimau rheoli mewn llawer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, ynghyd â'r cynnydd sylweddol mewn gweithio rhanbarthol a'r ymrwymiad gan uwch aelodau o staff y mae hyn yn ei olygu, wedi amlygu 'bwlch' rhwng uchelgais a chyflawni. Mae hefyd wedi cael effaith o ran cysondeb cynrychiolaeth yng nghyfarfodydd y BGC sy'n dod â heriau o ran adeiladu momentwm ac ymdeimlad cyffredin o bwrpas a chyfeiriad. 

Mewn egwyddor y Cynllun Llesiant ddylai fod y cynllun strategol cyffredinol ar gyfer Sir Benfro y mae partneriaid yn alinio gweithgareddau ag ef. Fodd bynnag, nid yw'r mwyafrif o bartneriaid y BGC wedi prif ffrydio'r Cynllun Llesiant a'i flaenoriaethau a'i gamau gweithredu o fewn eu prosesau cynllunio a phenderfynu corfforaethol. Gan hynny, mae'r BGC a'r Cynllun yn cael eu hystyried yn ychwanegiadau yn hytrach na’u bod yn elfennau annatod. Mae hyn yn cyfyngu ar statws y BGC a gallu'r Bwrdd i ddarparu ffocws ac ysgogiad trosfwaol i fynd i'r afael â materion yn y Sir a fyddai'n cael budd o ddull ‘hollgynhwysol’.

Mae ehangder a chymhlethdod yr agenda partneriaethau strategol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol – ar draws cymaint o wahanol themâu polisi - yn anodd i’w cysoni ag uchelgais Llywodraeth Cymru mai BGCau yw’r bartneriaeth strategol allweddol sy'n gyfrifol am lesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol ardal. Yr adborth cyffredinol yw bod BGCau yn aml yn cael eu hystyried yn berthynas dlawd o'i gymharu â phartneriaethau eraill o fewn y dirwedd hon. Yn niffyg parhaus unrhyw adnoddau wedi'u clustnodi a chydag ymdrech cynyddol i weithio’n rhanbarthol, bydd yn gryn her i BGCau greu pwrpas a hunaniaeth sicr.

Beth allwn ni ei wneud yn wahanol dros oes y Cynllun nesaf?

Dylai'r BGC ganolbwyntio ei ymdrechion a'i egni ar lai o gamau gweithredu strategol lle gall partneriaid ar y cyd wneud gwahaniaeth i wella llesiant yn y Sir. Trwy geisio cwmpasu popeth mae'n gwasgaru ei hun yn rhy denau yn y pen draw, gydag effeithiau negyddol ar y gallu i gyflawni a dim digon o ffocws ar yr hyn y gall fynd mor bell â dylanwadu arno a’i newid er gwell. Efallai y byddai o rywfaint o werth hefyd ceisio cysoni ffrydiau gwaith a fydd yn cyflawni blaenoriaethau lluosog, a thrwy hynny leihau gwasgariad yr adnoddau swyddogion y mae pob partner yn gallu eu neilltuo i gyflawni'r Cynllun Llesiant.

Mae cyfle hefyd i'r BGC addasu i fod â mwy o rôl alluogi yn hytrach na bod yn uniongyrchol gyfrifol am gyflawni, trwy gefnogi a hwyluso cymunedau a dinasyddion i ddod o hyd i ddatrysiadau sy'n gwella llesiant ar y cyd neu lesiant unigol mewn modd sy'n diwallu'r angen lleol orau.

Heb gyllid wedi’i neilltuo, mae'r BGC wedi cael trafferth dod o hyd i'w le wrth lywio uchelgeisiau'r Ddeddf. Mae BGCau yn darparu fforwm gwerthfawr i uwch arweinwyr drafod materion sydd o bwys cyffredin a phe na bai’r BGC yn bodoli mae'n debygol y byddai fforwm tebyg yn cael ei greu i ddiwallu'r angen hwn. Felly mae pwrpas clir a chyd-ddiddordeb mewn gwneud i’r BGC weithio, ond mae angen iddo ddod yn fwy na 'siop siarad' er mwyn ychwanegu gwerth go iawn a llywio’r camau gweithredu angenrheidiol sy'n gallu arwain at newid ystyrlon.

 

 

 

 

ID: 9279, adolygwyd 04/11/2022

Casgliad/Camau nesaf

Fel grŵp sy'n cynrychioli ystod eang o sefydliadau sydd oll yn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd rydym mewn sefyllfa unigryw i ddefnyddio ein hadnoddau cyfunol yn fwy effeithiol wrth i ni symud ymlaen at y Cynllun pum mlynedd nesaf. Fel Bwrdd, byddwn yn parhau i esblygu dros y pum mlynedd nesaf a byddwn yn rhoi’r gwersi yr ydym wedi'u dysgu dros y pum mlynedd ddiwethaf ar waith wrth gyflawni a monitro'r cynnydd gyda’n Cynllun nesaf.

O ran cyflawni, mae'r gwersi yr ydym wedi'u dysgu o gyflawni gweithgarwch ar gyfer ein Cynllun Llesiant cyntaf yn golygu mai ein nod yw bod yn fwy realistig o ran nodau a chamau gweithredu ar gyfer ein Cynllun nesaf, gan ddefnyddio dull darbodus i fod mor effeithiol â phosibl o fewn yr adnoddau y mae gennym fynediad atynt.  Mae'r pandemig wedi cynnig cyfle i ddysgu am ein hymateb ar y cyd ac ystyried pa un a ellir integreiddio unrhyw rai o'n ffyrdd newydd o weithio fel rhan o’n dull hirdymor.

Byddwn hefyd yn ceisio dylunio dull mwy cadarn o fonitro cynnydd, sydd nid yn unig yn edrych yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud ond sydd hefyd yn edrych ymlaen at y lle yr ydym am fod, gan sicrhau ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni ein blaenoriaethau. Bydd y perthnasoedd sydd wedi datblygu dros y pum mlynedd ddiwethaf yn ein galluogi i fod yn fwy gonest yn ein dull o fynd i'r afael â rhwystrau i wneud cynnydd. Byddwn yn parhau i gynnwys mwy o bobl yn ein gwaith pryd bynnag y gallwn. Er bod y pandemig wedi gwneud ymgysylltu â'r cyhoedd yn fwy o her, rydym wedi defnyddio opsiynau digidol gymaint â phosibl a byddwn yn parhau i fynd ati i gyflawni ein gweithgarwch ymgysylltu ag agwedd sy’n ystyried beth bynnag sy’n gweithio wrth i ni symud ymlaen.

Wrth i ni droi ein golygon tuag at ddrafftio'r Cynllun Llesiant nesaf, ein nod yw ymgorffori'r gwersi a'r profiadau o'r pum mlynedd ddiwethaf i gyflwyno Cynllun sy'n parhau i ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir yn bwysig i lesiant unigolion a chymunedau yn Sir Benfro.

 

 

ID: 9280, adolygwyd 04/11/2022

BGC: Atodiad 1

Ymgeiswyr ac Enillwyr Balchder yn Sir Benfro Medi 2021 – Mai 2022

 • Span Arts
 • Milford Youth Matters
 • Cwm Arian
 • Tŷ Shalom
 • Pwyllgor Gŵyl Cas-blaidd
 • Grŵp Garddio Llanteg
 • Cymdeithas Gymunedol Rudbaxton
 • Tafarn Gymunedol yr Hydd Gwyn
 • Grŵp Celf a Chrefft Cilgeti a Begeli
 • Cymdeithas Trigolion Plwyf Lambston
 • Grŵp Resilience
 • Cymdeithas Hanes Lleol Rhosfarced
ID: 9281, adolygwyd 04/11/2022

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Croeso i Adroddiad Blynyddol BGC Sir Benfro ar gyfer 2021-22, lle rydym yn myfyrio nid yn unig ar yr hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond hefyd ar yr hyn yr ydym wedi'i gyflawni dros bum mlynedd ddiwethaf ein Cynllun Llesiant cyntaf.

Ym mis Ionawr 2022 fe ymrwymon ni i gymryd rhan mewn prosiect sy'n gweithio gyda Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, sy'n rhoi cymorth i weithredu lefel fwy o gyd-gynhyrchu ac ymwneud â dinasyddion a chymunedau. Roedd llawer o'n ffocws yn ystod ail hanner y llynedd ar gynhyrchu ein hail Asesiad Llesiant, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai 2022. Mae'r Asesiad yn nodi'r materion allweddol i bobl a chymunedau yn Sir Benfro a bydd yn sail i'n Cynllun Llesiant nesaf. 

Mae tirwedd gwasanaethau cyhoeddus yn dal i fod yn llawn heriau - adferiad ar ôl pandemig Covid, materion o ran adnoddau ac ansicrwydd ariannol - ac mae'r rhain i gyd wedi cael effaith ar ein cynnydd eleni.  Fodd bynnag, rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i gydweithio fel partneriaid yn Sir Benfro ac yn rhanbarthol, gan adeiladu ar y perthnasoedd yr ydym wedi'u ffurfio dros y pum mlynedd ddiwethaf, a byddwn yn parhau i symud ymlaen i geisio dod o hyd i ffyrdd o wneud cynnydd tuag at ein nodau. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn wrth i mi roi’r gorau i Gadeirio'r BGC i ddiolch i'r holl asiantaethau partner am eu cyfraniadau i waith y Bwrdd dros y 5 mlynedd ddiwethaf ac edrychaf ymlaen at adeiladu ar hyn yn ein gwaith gyda'n gilydd i gyflawni’r Cynllun Llesiant nesaf.

Tegryn Jones

Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro - Mai 2017 - Mai 2022

ID: 9270, adolygwyd 17/11/2022

Cyflwyniad

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ym mis Mai 2016 ac mae'n bartneriaeth strategol statudol a grëwyd fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae'r Bwrdd yn dwyn ynghyd uwch arweinwyr o sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n amcanu at wella llesiant yn Sir Benfro trwy gydweithio i fynd i'r afael â blaenoriaethau a rennir.

Mae BGC Sir Benfro yn cynnwys y sefydliadau canlynol ar hyn o bryd.

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

PLANED

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canolfan Byd Gwaith

Cyngor Sir Benfro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyfoeth Naturiol Cymru

Heddlu Dyfed Powys

Porthladd Aberdaugleddau

Coleg Sir Benfro

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Dyma ein pedwerydd Adroddiad Blynyddol, lle rydym yn adrodd nid yn unig ar ein cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf ond yn cael cyfle i fyfyrio ar ein cynnydd dros bum mlynedd y Cynllun Llesiant cyntaf ar gyfer Sir Benfro ac ar sut y mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi perfformio fel partneriaeth

ID: 9271, adolygwyd 17/11/2022

Cynllun Llesiant Sir Benfro

Yn ein Cynllun Llesiant cyntaf, fe wnaethom nodi dau Amcan Llesiant lefel uchel, eang i fod yn ganolbwynt i'n Cynllun ac i weithredu fel y fframwaith y gallai'r BGC ei ddefnyddio i flaenoriaethu eu meysydd ffocws allweddol. Ar gyfer pob un o'r amcanion hyn, fe wnaethom nodi pedwar maes blaenoriaeth arall, a oedd yn nodi’r materion allweddol yn y Sir.

Pwy ydym ni

Mae arnom eisiau helpu ein pobl, ein cymunedau a'n sefydliadau er mwyn i ni allu cefnogi ein hunain a'n gilydd.

Meysydd blaenoriaeth

 • Byw a gweithio
 • Cymunedau dyfeisgar

Ble rydym yn byw

Mae arnom eisiau diogelu a gwella ein hasedau naturiol gan optimeiddio rhagolygon economaidd, hygyrchedd ac iechyd i bawb.

Meysydd blaenoriaeth

 • Mynd i'r afael â natur wledig
 • Diogelu ein hamgylchedd

O dan bob un o'r amcanion a'r meysydd blaenoriaeth hyn, fe wnaethom nodi wyth prosiect neu ffrwd waith, sy'n croesi ffiniau thematig traddodiadol, gan ein galluogi i weithio mewn ffordd fwy integredig a chydnabod natur gydgysylltiedig llesiant yn ei holl ffurfiau.

ID: 9273, adolygwyd 04/11/2022

Diweddariad ar weithgarwch yn 2021-22

Cynnydd yn erbyn cynlluniau gweithredu diwygiedig

Ar ganol 2020 yng ngoleuni'r pwysau a roddwyd ar bartneriaid gan yr ymateb i’r pandemig, cytunwyd i 'oedi' gyda’r prosiectau cyfredol ym mhob ffrwd waith ac yn hytrach canolbwyntio ar ail-lunio gwaith y BGC. Mae blaenoriaethau llawer o bartneriaid y BGC wedi newid ers i'r cynlluniau gweithredu hyn gael eu diwygio ac mae heriau newydd wedi codi; felly mae’r cynnydd mewn rhai meysydd wedi bod yn arafach nag mewn eraill. 

Ffrwd waith: Dod yn sir sy’n garbon niwtral

Prosiect:
 • Adolygiad o weithgarwch sy’n helpu i wneud Sir Benfro’n garbon niwtral
Trosolwg:

Adolygiad desg a ariannwyd gan CNC ac a gyflawnwyd gan ymgynghorwyr oedd y prosiect. Y nod oedd pennu a chofnodi’r camau gweithredu/gweithgareddau cyfredol a gyflawnir gan 10 o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC i fynd i’r afael â heriau newid hinsawdd, lleihau eu statws carbon net ac, yn fwy eang, mapio unrhyw waith cymunedol neu waith mewn partneriaeth a gyflawnir i gynorthwyo’r sir i ddod yn garbon niwtral.

Gweithgarwch:

Roedd gwaith a wnaed yn cynnwys:

 • Adolygu gwefannau partneriaid a gwybodaeth gan bartneriaid a oedd ar gael yn gyhoeddus i ganfod gwaith a oedd yn ymwneud â newid hinsawdd;
 • Anfonwyd holiadur at 10 o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC
 • Cynhaliwyd grŵp ffocws i drafod y canfyddiadau
 • Cynhyrchwyd adroddiad drafft a hwnnw’n cynnwys 20 o argymhellion
Deilliannau:

Bydd yr adroddiad a gynhyrchwyd yn bwydo i mewn i drafodaethau lefel uchel partneriaid y BGC sydd wedi dechrau’n ddiweddar ynglŷn â’r agendâu newid hinsawdd, lleihau carbon ac ymaddasu i newid hinsawdd gyda’r nod o gynhyrchu strategaeth newid hinsawdd ar gyfer Sir Benfro.

Statws y prosiect:

Cwblhawyd adroddiad yn cynnwys 20 o argymhellion a oedd yn ceisio arwain gweithredoedd datgarboneiddio sefydliadau partner y BGC ym mis Mai 2021.  Mae llawer o'r camau gweithredu a argymhellir yn cael eu cyflawni’n unigol gan asiantaethau partner.

 

Ffrwd waith: Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd / Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral

Prosiect:
 • Fforwm cyfalaf naturiol cynaliadwy Sir Benfro
Trosolwg:

Cafodd y prosiect hwn ei dargedu at ddwy ffrwd waith yn y Cynllun Llesiant - Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd a Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral. Y nod oedd dod â sefydliadau ac unigolion ynghyd i ddatblygu Fforwm Cyfalaf Naturiol Cynaliadwy Sir Benfro a chyflogi unigolyn i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynlluniau prosiectau a chynigion am gyllid yn y dyfodol mewn perthynas â phedair thema:

Ffiws Werdd – ysgogi cyfranogiad torfol trwy greu cyfleoedd cynhwysol i bobl ymwneud â gweithgareddau seiliedig ar natur

Seilwaith Gwyrdd – gweithredu ystod o brosiectau sy’n deillio o Drefi Sir Benfro

Sir Benfro Werdd – datblygu rheolaeth ar gynefinoedd ar raddfa tirwedd a hybu gweithgareddau darparu adfywiol (e.e. amaethyddiaeth gynaliadwy).

Hau’r Hadau – cynllun grantiau bychain sydd wedi’i fwriadu i ysgogi syniadau creadigol a hyrwyddo arloesi mewn perthynas â chyfraniad natur at bobl

Gweithgarwch:

Cynhaliwyd cyfarfod grŵp llywio cychwynnol a datblygwyd fframwaith ar gyfer Cynnig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri sy'n aros am gymeradwyaeth y grŵp llywio.

Deilliannau:

Er mai un o’r ddau brosiect a ariannwyd gan CNC oedd hwn, mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro fel y sefydliad arweiniol wedi ymrwymo i ariannu’r gwaith hwn am 12 mis pellach.

Statws y prosiect:

Bu cynnig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri i fwrw ymlaen â'r gwaith o amgylch y pedair thema yn aflwyddiannus.  Hefyd, fe wnaeth y swyddog a gyflogwyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro i symud Fforwm Cyfalaf Naturiol Cynaliadwy Sir Benfro yn ei flaen symud allan o'r ardal ar ddiwedd 2021 felly fe aeth y gwaith i sefydlu stondin y fforwm i gors oherwydd diffyg capasiti o fewn Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro.  Fodd bynnag, mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yn dal i fod yn ymrwymedig i barhau â'r gwaith hwn ac yn y cyfamser mae wedi defnyddio rhwydwaith FfCNCSB fel modd i ledaenu gwybodaeth am brosiectau a mentrau amrywiol sy'n rhedeg ar hyn o bryd neu ar fin cael eu lansio yn y Sir.

 

Ffrwd waith: Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon

Prosiect:
 • Meithrin cysylltiadau â grwpiau perthnasol i roi cymorth i gyflawni’r ffrydiau gwaith sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau
Trosolwg:

Fe grëwyd cysylltiadau â’r rhaglen leol Gyda’n Gilydd dros Newid a ariennir gan y loteri i roi cymorth i gyflawni’r elfennau o’r Cynllun sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau. Bydd deilliannau ymchwil o’r rhaglen hon yn cyfrannu at ddatblygu setiau data cadarn ar lefel gymunedol ar gyfer y system newydd a ddatblygir yn rhanbarthol gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus/Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Fel rhan o’r gwaith hwn, fe ailsefydlwyd Grŵp Ymgysylltu Sir Benfro, a fydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu’n fwy effeithiol â dinasyddion a chymunedau mewn perthynas â’r Asesiad Llesiant nesaf a’r Cynllun Llesiant a fydd yn deillio ohono wedyn

Gweithgarwch:

Mae Grŵp Ymgysylltu Sir Benfro’n dal i gwrdd yn rheolaidd i gynllunio a chydlynu gweithgarwch ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant.

Statws y prosiect:

Sefydlwyd Grŵp Ymgysylltu’r BGC ym mis Awst 2021 i arwain ar weithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant a’r tu hwnt. 

Trwy'r grŵp hwn daeth y BGC yn rhan o Brosiect Dewi ym mis Ionawr.  Cychwynnwyd y prosiect hwn gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru sydd wedi bod yn cefnogi BGCau yn y rhanbarth gydag arbenigedd cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu i ddatblygu ein hasesiadau a bydd yn parhau i weithio gyda ni i feithrin amgylchedd o ymgysylltu parhaus hyd at ddiwedd y prosiect yn 2026.

 

Ffrwd waith: Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon

Prosiect:
 • Meithrin cysylltiadau cryfach â chynghorau tref a chymuned
Trosolwg:

Nod y prosiect hwn oedd meithrin perthnasoedd rhwng y BGC a chynghorau tref a chymuned trwy Un Llais Cymru a phrosiectau megis y Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR) a arweinir gan PLANED, i gynyddu ein hymwybyddiaeth o’r gwahanol gyfleoedd a heriau y mae ein cymunedau’n eu hwynebu.  

Gweithgarwch:

Bu’r prosiect CWBR yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi Cynghorau Tref a Chymuned mewn 12 cymuned. Cyflawnwyd y deilliannau ychwanegol canlynol;

 •  Argymhellion o adroddiadau CWBR yn cael eu defnyddio i oleuo’r broses o greu gwasanaeth cyfeillio cymunedol ac i lwyddo i gael cyllid ar gyfer gwelliannau i gyfleusterau newid ar gyfer chwaraeon cymunedol; ffynhonnau dŵr; ac adnoddau cyfrifiadurol
 • CWBR fel prosiect yn rhoi cymorth i recriwtio Cynrychiolydd Ieuenctid ar gyfer Cyngor Tref Doc Penfro
 • Datblygu a dylunio Pecyn Cymorth Ymgysylltu Ieuenctid ar gyfer yr holl gynghorau tref a chymuned
 • Creu map cynghorau tref a chymuned rhyngweithiol digidol a threfnu ei fod ar gael yn rhydd

Hefyd, cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r nos bob mis gyda chynghorau tref a chymuned rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2022, gyda chymorth Cyngor Sir Penfro mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a PLANED, i ystyried ffyrdd y gallwn gydweithio’n well ac yn fwy effeithiol.

Deilliannau:

Bu ymateb cadarnhaol gan y cynghorau tref a chymuned i’r fenter hon, ac mae rôl swyddog cymorth dynodedig wedi cael ei sefydlu i barhau â’r gwaith yn y dyfodol.

Statws y prosiect:

Daeth prosiect CWBR, a ariannwyd gan LEADER, i ben ym mis Mehefin 2021, ac fe gafodd gwerthusiad terfynol ei gynnal a'i rannu'n eang. Cynhyrchwyd adnoddau gan gynnwys templedi, canllawiau, a dogfennau eraill sydd ar gael yn rhydd i gefnogi gwaith gyda chymunedau yn y dyfodol, ac yn arbennig Cynghorau Tref a Chymuned. Mae'r prosiect yn dal i gael ei gynnal yn ei gam nesaf gyda chyllid gan y Loteri Genedlaethol a CGGC.

 

Ffrwd waith: Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

Prosiect:
 • Codi ymwybyddiaeth o gynlluniau a mentrau i gefnogi cyflogaeth a hyfforddiant
Trosolwg:

Ffocws y prosiect hwn oedd bod y BGC yn ysgwyddo rôl weithredol i hyrwyddo Cynllun Cyfrifon Dysgu Personol Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Kickstart a lansiwyd yn hydref 2020, ac unrhyw gynlluniau eraill, ac yn manteisio arnynt lle bynnag y bo’n bosibl.

Gweithgarwch:

Roedd dau o’r tri Sefydliad Porth yn Sir Benfro ar gyfer y Cynllun Kickstart yn aelodau o’r BGC (Coleg Sir Benfro a Chyngor Sir Penfro). Hefyd, mae nifer o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC wedi defnyddio’r cynllun, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  

Deilliannau:

Fe gododd nifer y cyfleoedd Kickstart yn Sir Benfro o 211 ym mis Ebrill 2021 i 453 ym mis Mehefin 2021, gyda nifer y dechreuadau ar y cynllun yn codi o 28 ym mis Ebrill 2021 i 132 ym mis Mehefin 2021. 

Meddai un person ifanc yn Sir Benfro a lwyddodd i ymgymryd â lle ar y cynllun "a minnau wedi bod yn ddi-waith ers graddio roedd fy iechyd meddwl wedi dirywio go iawn. Fe ddechreuais feddwl a fyddai pethau byth yn gwella i mi o ran gwaith ond fe ymgeisiais am swydd wag trwy Kickstart ac fe es i am gyfweliad a chefais gynnig swydd gyda mwy o arian a chyfrifoldeb na’r un yr oeddwn wedi ymgeisio amdani. Mae’n amlwg eu bod nhw wedi gweld rhywbeth ynof ac fe gynyddodd hynny fy hyder. Rwyf wedi bod yn gwneud y swydd am bythefnos bellach ac rwyf wir yn mwynhau popeth ynglŷn â bod mewn gwaith a bod yn rhan o dîm. Mae’r cyfle hwn wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i mi".

Statws y prosiect:

Cynhaliwyd digwyddiad cymorth i gyflogwyr ym mis Ionawr 2022 i gefnogi cyflogwyr ar ôl Covid a'u cyfeirio at gefnogaeth a chymorth busnes ac i adnabod heriau cyflogaeth yn y sir yn y dyfodol.

Roedd nifer o Bartneriaid y BGC yn rhan o Gynllun Kickstart tan iddo ddod i ben ym mis Mawrth 2022, gan gynnwys Coleg Sir Penfro a Chyngor Sir Penfro

 

Ffrwd waith: Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

Prosiect:
 • Datblygu dull cyffredin o ymdrin â lles staff ar draws sefydliadau partner y BGC
Trosolwg:

Pwrpas y prosiect hwn oedd dod â sefydliadau’r BGC ynghyd i rannu gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau o ran sut y maent yn cefnogi lles staff sy'n gweithio gartref, sydd ar ffyrlo neu sydd mewn perygl o golli eu swydd a hefyd i rannu meddyliau ynghylch sut y bydd staff newydd yn cael eu cefnogi yn y dyfodol, gan gynnwys ymgorffori cymorth cyflogaeth rhithwir.

Gweithgarwch:

Penllanw'r prosiect hwn oedd gweithdy ar gyfer gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol mewn cyrff sy'n aelodau o'r BGC yr oedd cynrychiolwyr o wyth o sefydliadau’r BGC yn bresennol ynddo.  Pwrpas y gweithdy oedd trafod pa gymorth oedd wedi cael ei roi i gyflogeion o ran arfer da mewn perthynas ag iechyd meddwl, gwersi a ddysgwyd dros y 12 mis diwethaf a newidiadau i'r ffordd y gallai sefydliadau weithredu yn y dyfodol.

 

Roedd rhai o'r gweithgareddau allweddol a ddigwyddodd ar draws y sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC yn cynnwys;

 •  Darparu gwasanaethau cwnsela i staff (gan gynnwys mecanweithiau hunangyfeirio)
 • Galwadau lles trwy gydol y cyfnod clo
 • Cyngor ac arweiniad i reolwyr
 • Tudalennau wedi’u sefydlu ar y fewnrwyd i gael mynediad at gymorth ar unwaith
 • Hyrwyddwyr a mentoriaid llesiant
 • Gosod ffiniau clir rhwng gwaith a’r cartref;
 • Neilltuo diwrnodau’n rhai pan 'na chaniateir cyfarfodydd';
 • Rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth gan gymheiriaid
 • Adolygu strategaethau a pholisïau cysylltiedig
Deilliannau:

Roedd yr holl bartneriaid a fu’n rhan o’r prosiect yn cydnabod bod profiad Covid wedi dysgu i ni y gallwn wneud yr hyn a allai ymddangos yn amhosibl ar yr olwg gyntaf a hefyd bod angen adolygu arferion gweithio, o fewn model math hybrid / ystwyth o ddatrysiadau ar y safle a gweithio gartref, gyda lles yn ganolog i gynlluniau gweithredol o'r fath

Statws y prosiect:

Fe wnaeth y gweithdy a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2021 nodi diwedd y prosiect hwn; fodd bynnag, mae wedi darparu rhwydwaith ar gyfer cynrychiolwyr Adnoddau Dynol o fewn sefydliadau partner y BGC y gallant ei ddefnyddio i fwrw ymlaen â gwaith pellach yn y dyfodol.

 

 

ID: 9274, adolygwyd 04/11/2022