Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Cynnydd dros y pum mlynedd ddiwethaf

Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi trosolwg o gynnydd dros y pum mlynedd ddiwethaf yn erbyn yr Amcanion Llesiant a nodwyd yn ein Cynllun Llesiant cyntaf. Rydym hefyd wedi nodi beth oedd ein graddfeydd amser cychwynnol ar gyfer darparu'r ffrydiau gwaith hyn i dynnu sylw at feysydd lle rydym wedi gallu cyflawni cynnydd yn gyflymach nag a fwriadwyd yn wreiddiol.

Ffrwd Waith 1 - Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

  • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Prosiect profiad gwaith – Prosiect a arweiniwyd gan Goleg Sir Benfro a'r Adran Gwaith a Phensiynau, gyda ffocws ar ddatblygu profiad gwaith o ansawdd da a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith i bobl o bob oed yn y Sir. Roedd y project yn cynnwys datblygu canllaw i gyflogwyr a oedd yn manylu ar fanteision y prosiect i gyflogwyr ac unigolion.

Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol o sefydliadau’r BGC i rannu gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau o ran sut y gwnaethant gefnogi lles staff oedd yn gweithio gartref, a oedd ar ffyrlo neu a oedd mewn perygl o golli eu swydd oherwydd pandemig Covid-19. Fe wnaeth y gweithdy hefyd archwilio sut i gefnogi staff newydd yn y dyfodol, gan gynnwys ymgorffori cymorth cyflogaeth rhithwir.

Codi ymwybyddiaeth o gynlluniau a mentrau i gefnogi cyflogaeth a hyfforddiant - Ffocws y prosiect hwn oedd bod y BGC yn cyflawni rôl weithredol i hyrwyddo Cynllun Cyfrifon Dysgu Personol Llywodraeth Cymru a Chynllun Kickstart a lansiwyd yn ystod Hydref 2020.

 

Ffrydiau Gwaith 2 a 3 - Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd / Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral

  • Graddfeydd amser dangosol – 1 i 12 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Fe ddatblygom ni Asesiad Risg Newid Hinsawdd. Comisiynwyd yr adroddiad hwn ar sail tair sir ac roedd yn darparu asesiad o ddata a risg ym mhob sir. Cafodd chwe maes risg eu nodi yn Sir Benfro.

Datblygwyd datganiadau ardal Asesu Risg Amgylcheddol ar gyfer y De-orllewin gan CNC

Mae'r BGC bellach wedi sefydlu cysylltiadau agosach gyda phartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro

Sefydlwyd Grŵp Newid Hinsawdd ac Asesu Risg Amgylcheddol i ganolbwyntio ar gydlynu gwaith ar wrthsefyll ac ymaddasu i newid hinsawdd, i ddeall pa waith y mae partneriaid eisoes yn ei wneud ac i oleuo datblygiad strategol

Cwblhawyd adroddiad yn cynnwys 20 o argymhellion oedd wedi’i fwriadu i roi arweiniad ar gyfer gweithredoedd datgarboneiddio sefydliadau partner y BGC ym mis Mai 2021.

Datblygwyd Strategaeth Ymaddasu i Newid Hinsawdd sy'n nodi ac yn blaenoriaethu’r prif risgiau i'r Sir dros y blynyddoedd nesaf

 

Ffrwd Waith 4 - Gwneud Pethau'n Wahanol

  • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Mae gwaith i ddatblygu pum Rhwydwaith Cymunedol Integredig a fydd yn darparu gofal integredig yn ddi-dor ar lefel leol trwy gysoni ein gwasanaethau a chydlynu gofal wedi dechrau. Bydd hyn yn cynnwys cysoni gwasanaethau nyrsio cymunedol, therapïau, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau’r trydydd sector a gwasanaethau gofal sylfaenol o amgylch poblogaethau diffiniedig meddygfeydd teulu ar draws pum rhwydwaith – Ardal Arfordirol Ogleddol, De Ddwyrain Sir Benfro, De Orllewin Sir Benfro, Canol Hwlffordd ac Aberdaugleddau / Neyland.
Cafodd gwaith ar ddatblygu'r rhwydweithiau hyn ei atal am y tro yn ystod 2020 –2022 oherwydd pandemig Covid-19, ond mae bellach wedi ail-ddechrau gan ganolbwyntio ar ddatblygu canolfan iechyd a llesiant integredig yn Abergwaun. Bydd hon yn rhoi cymorth i boblogaeth yr Ardal Arfordirol Ogleddol o ardaloedd megis Solfach, Tyddewi, Abergwaun, Wdig a Threfdraeth. Cynhaliwyd digwyddiad e-ngagement a gwybodaeth ddiwedd Mehefin 2022.

 

Ffrwd Waith 5 - Dathlu'r Awyr Agored

  • Graddfa amser ddangosol – 1 i 5 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Bu ffocws ar Bresgripsiynu Cymdeithasol a Gwyrdd ledled y rhanbarth dan arweiniad cydweithwyr ym maes Iechyd. Cynhaliwyd digwyddiad rhanbarthol i bennu cwmpas meysydd gwaith posibl yn 2019. Cafodd gwaith ei atal am y tro yn 2019 am bod y swyddog arweiniol wedi cael ei dynnu i mewn i waith arall mewn perthynas â pharodrwydd ar gyfer Brexit ac yna pandemig Covid-19; fodd bynnag, mae gweithgarwch sy'n amcanu at adfywiogi'r gwaith hwn wedi digwydd dros y misoedd diwethaf.

 


Ffrydiau Gwaith 6, 7 ac 8 - Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon (Ffrwd waith sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau)

  • Graddfeydd amser dangosol – 1 i 12 mlynedd

Beth ydym ni wedi ei wneud?

Datblygu Rhwydwaith Banciau Amser Sir Benfro, sy’n cynnwys nifer o fanciau amser a arweinir gan y gymuned lle mae aelodau'n ennill ac yn gwario credydau amser trwy gyfnewidiadau rhwng pobl a sefydliadau a rhwng pobl a’i gilydd.
Cynhaliwyd ffeiriau gwirfoddoli blynyddol gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ac fe'u cefnogwyd gan bartneriaid y BGC. Mae hyn wedi arwain at ddatblygu swydd benodol a ariennir ar y cyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a CSP i hyrwyddo ac adnabod cyfleoedd gwirfoddoli yn y Sir.


Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR) dan arweiniad PLANED - roedd 12 cymuned yn rhan o'r prosiect hwn dros 2 flynedd i fapio asedau cymunedol a datblygu Cynlluniau Llesiant Cymunedol, gan weithio gyda chynghorau tref/cymuned a chymdeithasau cymunedol.
Rhwydwaith Ymgysylltu Sir Benfro – cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau a sgyrsiau cyn y pandemig i ystyried datblygu adnodd ymgysylltu pwrpasol yn Sir Benfro. Sefydlwyd grŵp penodol gan y BGC i arwain ar ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant ond mae datblygu grŵp ehangach sy'n cynnwys ystod o ymarferwyr yn cael ei ystyried yn rhanbarthol.


Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda Chynulliad Ieuenctid Sir Benfro i archwilio'r ffyrdd y gall y BGC ymgysylltu a gweithio’n fwy effeithiol gyda phobl ifanc.

Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg yw bod llawer o'r materion a nodwyd yn ein Cynllun Llesiant cyntaf yn dal i fod yn faterion sydd wedi cael eu cydnabod unwaith eto yn ein Hasesiad Llesiant diweddaraf. Nid yw hyn yn syndod, gan bod llawer yn faterion sydd, yn ôl eu natur, yn broblemau hirdymor a fydd yn cymryd amser i'w datrys. Wrth i ni gymryd camau tuag at ddatblygu ein Cynllun Llesiant nesaf byddwn yn sicrhau bod y materion parhaus hyn yn cael eu cydnabod a'n bod yn addasu ac yn teilwra ein dulliau o fynd i'r afael â hwy lle bynnag y bo angen.

 

ID: 9278, adolygwyd 04/11/2022