Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Diweddariad ar weithgarwch yn 2021-22

Cynnydd yn erbyn cynlluniau gweithredu diwygiedig

Ar ganol 2020 yng ngoleuni'r pwysau a roddwyd ar bartneriaid gan yr ymateb i’r pandemig, cytunwyd i 'oedi' gyda’r prosiectau cyfredol ym mhob ffrwd waith ac yn hytrach canolbwyntio ar ail-lunio gwaith y BGC. Mae blaenoriaethau llawer o bartneriaid y BGC wedi newid ers i'r cynlluniau gweithredu hyn gael eu diwygio ac mae heriau newydd wedi codi; felly mae’r cynnydd mewn rhai meysydd wedi bod yn arafach nag mewn eraill. 

Ffrwd waith: Dod yn sir sy’n garbon niwtral

Prosiect:
 • Adolygiad o weithgarwch sy’n helpu i wneud Sir Benfro’n garbon niwtral
Trosolwg:

Adolygiad desg a ariannwyd gan CNC ac a gyflawnwyd gan ymgynghorwyr oedd y prosiect. Y nod oedd pennu a chofnodi’r camau gweithredu/gweithgareddau cyfredol a gyflawnir gan 10 o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC i fynd i’r afael â heriau newid hinsawdd, lleihau eu statws carbon net ac, yn fwy eang, mapio unrhyw waith cymunedol neu waith mewn partneriaeth a gyflawnir i gynorthwyo’r sir i ddod yn garbon niwtral.

Gweithgarwch:

Roedd gwaith a wnaed yn cynnwys:

 • Adolygu gwefannau partneriaid a gwybodaeth gan bartneriaid a oedd ar gael yn gyhoeddus i ganfod gwaith a oedd yn ymwneud â newid hinsawdd;
 • Anfonwyd holiadur at 10 o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC
 • Cynhaliwyd grŵp ffocws i drafod y canfyddiadau
 • Cynhyrchwyd adroddiad drafft a hwnnw’n cynnwys 20 o argymhellion
Deilliannau:

Bydd yr adroddiad a gynhyrchwyd yn bwydo i mewn i drafodaethau lefel uchel partneriaid y BGC sydd wedi dechrau’n ddiweddar ynglŷn â’r agendâu newid hinsawdd, lleihau carbon ac ymaddasu i newid hinsawdd gyda’r nod o gynhyrchu strategaeth newid hinsawdd ar gyfer Sir Benfro.

Statws y prosiect:

Cwblhawyd adroddiad yn cynnwys 20 o argymhellion a oedd yn ceisio arwain gweithredoedd datgarboneiddio sefydliadau partner y BGC ym mis Mai 2021.  Mae llawer o'r camau gweithredu a argymhellir yn cael eu cyflawni’n unigol gan asiantaethau partner.

 

Ffrwd waith: Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd / Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral

Prosiect:
 • Fforwm cyfalaf naturiol cynaliadwy Sir Benfro
Trosolwg:

Cafodd y prosiect hwn ei dargedu at ddwy ffrwd waith yn y Cynllun Llesiant - Asesiad o’r Risg Amgylcheddol ac o Risgiau Newid Hinsawdd a Dod yn Sir sy’n Garbon Niwtral. Y nod oedd dod â sefydliadau ac unigolion ynghyd i ddatblygu Fforwm Cyfalaf Naturiol Cynaliadwy Sir Benfro a chyflogi unigolyn i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynlluniau prosiectau a chynigion am gyllid yn y dyfodol mewn perthynas â phedair thema:

Ffiws Werdd – ysgogi cyfranogiad torfol trwy greu cyfleoedd cynhwysol i bobl ymwneud â gweithgareddau seiliedig ar natur

Seilwaith Gwyrdd – gweithredu ystod o brosiectau sy’n deillio o Drefi Sir Benfro

Sir Benfro Werdd – datblygu rheolaeth ar gynefinoedd ar raddfa tirwedd a hybu gweithgareddau darparu adfywiol (e.e. amaethyddiaeth gynaliadwy).

Hau’r Hadau – cynllun grantiau bychain sydd wedi’i fwriadu i ysgogi syniadau creadigol a hyrwyddo arloesi mewn perthynas â chyfraniad natur at bobl

Gweithgarwch:

Cynhaliwyd cyfarfod grŵp llywio cychwynnol a datblygwyd fframwaith ar gyfer Cynnig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri sy'n aros am gymeradwyaeth y grŵp llywio.

Deilliannau:

Er mai un o’r ddau brosiect a ariannwyd gan CNC oedd hwn, mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro fel y sefydliad arweiniol wedi ymrwymo i ariannu’r gwaith hwn am 12 mis pellach.

Statws y prosiect:

Bu cynnig i Gronfa Dreftadaeth y Loteri i fwrw ymlaen â'r gwaith o amgylch y pedair thema yn aflwyddiannus.  Hefyd, fe wnaeth y swyddog a gyflogwyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro i symud Fforwm Cyfalaf Naturiol Cynaliadwy Sir Benfro yn ei flaen symud allan o'r ardal ar ddiwedd 2021 felly fe aeth y gwaith i sefydlu stondin y fforwm i gors oherwydd diffyg capasiti o fewn Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro.  Fodd bynnag, mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yn dal i fod yn ymrwymedig i barhau â'r gwaith hwn ac yn y cyfamser mae wedi defnyddio rhwydwaith FfCNCSB fel modd i ledaenu gwybodaeth am brosiectau a mentrau amrywiol sy'n rhedeg ar hyn o bryd neu ar fin cael eu lansio yn y Sir.

 

Ffrwd waith: Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon

Prosiect:
 • Meithrin cysylltiadau â grwpiau perthnasol i roi cymorth i gyflawni’r ffrydiau gwaith sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau
Trosolwg:

Fe grëwyd cysylltiadau â’r rhaglen leol Gyda’n Gilydd dros Newid a ariennir gan y loteri i roi cymorth i gyflawni’r elfennau o’r Cynllun sy’n ymwneud â’r thema Cymunedau. Bydd deilliannau ymchwil o’r rhaglen hon yn cyfrannu at ddatblygu setiau data cadarn ar lefel gymunedol ar gyfer y system newydd a ddatblygir yn rhanbarthol gan y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus/Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Fel rhan o’r gwaith hwn, fe ailsefydlwyd Grŵp Ymgysylltu Sir Benfro, a fydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu’n fwy effeithiol â dinasyddion a chymunedau mewn perthynas â’r Asesiad Llesiant nesaf a’r Cynllun Llesiant a fydd yn deillio ohono wedyn

Gweithgarwch:

Mae Grŵp Ymgysylltu Sir Benfro’n dal i gwrdd yn rheolaidd i gynllunio a chydlynu gweithgarwch ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant.

Statws y prosiect:

Sefydlwyd Grŵp Ymgysylltu’r BGC ym mis Awst 2021 i arwain ar weithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu ar gyfer yr Asesiad Llesiant a’r tu hwnt. 

Trwy'r grŵp hwn daeth y BGC yn rhan o Brosiect Dewi ym mis Ionawr.  Cychwynnwyd y prosiect hwn gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru sydd wedi bod yn cefnogi BGCau yn y rhanbarth gydag arbenigedd cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu i ddatblygu ein hasesiadau a bydd yn parhau i weithio gyda ni i feithrin amgylchedd o ymgysylltu parhaus hyd at ddiwedd y prosiect yn 2026.

 

Ffrwd waith: Cyfranogiad Cymunedol / Deall Ein Cymunedau / Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon

Prosiect:
 • Meithrin cysylltiadau cryfach â chynghorau tref a chymuned
Trosolwg:

Nod y prosiect hwn oedd meithrin perthnasoedd rhwng y BGC a chynghorau tref a chymuned trwy Un Llais Cymru a phrosiectau megis y Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR) a arweinir gan PLANED, i gynyddu ein hymwybyddiaeth o’r gwahanol gyfleoedd a heriau y mae ein cymunedau’n eu hwynebu.  

Gweithgarwch:

Bu’r prosiect CWBR yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi Cynghorau Tref a Chymuned mewn 12 cymuned. Cyflawnwyd y deilliannau ychwanegol canlynol;

 •  Argymhellion o adroddiadau CWBR yn cael eu defnyddio i oleuo’r broses o greu gwasanaeth cyfeillio cymunedol ac i lwyddo i gael cyllid ar gyfer gwelliannau i gyfleusterau newid ar gyfer chwaraeon cymunedol; ffynhonnau dŵr; ac adnoddau cyfrifiadurol
 • CWBR fel prosiect yn rhoi cymorth i recriwtio Cynrychiolydd Ieuenctid ar gyfer Cyngor Tref Doc Penfro
 • Datblygu a dylunio Pecyn Cymorth Ymgysylltu Ieuenctid ar gyfer yr holl gynghorau tref a chymuned
 • Creu map cynghorau tref a chymuned rhyngweithiol digidol a threfnu ei fod ar gael yn rhydd

Hefyd, cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r nos bob mis gyda chynghorau tref a chymuned rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2022, gyda chymorth Cyngor Sir Penfro mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a PLANED, i ystyried ffyrdd y gallwn gydweithio’n well ac yn fwy effeithiol.

Deilliannau:

Bu ymateb cadarnhaol gan y cynghorau tref a chymuned i’r fenter hon, ac mae rôl swyddog cymorth dynodedig wedi cael ei sefydlu i barhau â’r gwaith yn y dyfodol.

Statws y prosiect:

Daeth prosiect CWBR, a ariannwyd gan LEADER, i ben ym mis Mehefin 2021, ac fe gafodd gwerthusiad terfynol ei gynnal a'i rannu'n eang. Cynhyrchwyd adnoddau gan gynnwys templedi, canllawiau, a dogfennau eraill sydd ar gael yn rhydd i gefnogi gwaith gyda chymunedau yn y dyfodol, ac yn arbennig Cynghorau Tref a Chymuned. Mae'r prosiect yn dal i gael ei gynnal yn ei gam nesaf gyda chyllid gan y Loteri Genedlaethol a CGGC.

 

Ffrwd waith: Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

Prosiect:
 • Codi ymwybyddiaeth o gynlluniau a mentrau i gefnogi cyflogaeth a hyfforddiant
Trosolwg:

Ffocws y prosiect hwn oedd bod y BGC yn ysgwyddo rôl weithredol i hyrwyddo Cynllun Cyfrifon Dysgu Personol Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Kickstart a lansiwyd yn hydref 2020, ac unrhyw gynlluniau eraill, ac yn manteisio arnynt lle bynnag y bo’n bosibl.

Gweithgarwch:

Roedd dau o’r tri Sefydliad Porth yn Sir Benfro ar gyfer y Cynllun Kickstart yn aelodau o’r BGC (Coleg Sir Benfro a Chyngor Sir Penfro). Hefyd, mae nifer o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC wedi defnyddio’r cynllun, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  

Deilliannau:

Fe gododd nifer y cyfleoedd Kickstart yn Sir Benfro o 211 ym mis Ebrill 2021 i 453 ym mis Mehefin 2021, gyda nifer y dechreuadau ar y cynllun yn codi o 28 ym mis Ebrill 2021 i 132 ym mis Mehefin 2021. 

Meddai un person ifanc yn Sir Benfro a lwyddodd i ymgymryd â lle ar y cynllun "a minnau wedi bod yn ddi-waith ers graddio roedd fy iechyd meddwl wedi dirywio go iawn. Fe ddechreuais feddwl a fyddai pethau byth yn gwella i mi o ran gwaith ond fe ymgeisiais am swydd wag trwy Kickstart ac fe es i am gyfweliad a chefais gynnig swydd gyda mwy o arian a chyfrifoldeb na’r un yr oeddwn wedi ymgeisio amdani. Mae’n amlwg eu bod nhw wedi gweld rhywbeth ynof ac fe gynyddodd hynny fy hyder. Rwyf wedi bod yn gwneud y swydd am bythefnos bellach ac rwyf wir yn mwynhau popeth ynglŷn â bod mewn gwaith a bod yn rhan o dîm. Mae’r cyfle hwn wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i mi".

Statws y prosiect:

Cynhaliwyd digwyddiad cymorth i gyflogwyr ym mis Ionawr 2022 i gefnogi cyflogwyr ar ôl Covid a'u cyfeirio at gefnogaeth a chymorth busnes ac i adnabod heriau cyflogaeth yn y sir yn y dyfodol.

Roedd nifer o Bartneriaid y BGC yn rhan o Gynllun Kickstart tan iddo ddod i ben ym mis Mawrth 2022, gan gynnwys Coleg Sir Penfro a Chyngor Sir Penfro

 

Ffrwd waith: Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

Prosiect:
 • Datblygu dull cyffredin o ymdrin â lles staff ar draws sefydliadau partner y BGC
Trosolwg:

Pwrpas y prosiect hwn oedd dod â sefydliadau’r BGC ynghyd i rannu gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau o ran sut y maent yn cefnogi lles staff sy'n gweithio gartref, sydd ar ffyrlo neu sydd mewn perygl o golli eu swydd a hefyd i rannu meddyliau ynghylch sut y bydd staff newydd yn cael eu cefnogi yn y dyfodol, gan gynnwys ymgorffori cymorth cyflogaeth rhithwir.

Gweithgarwch:

Penllanw'r prosiect hwn oedd gweithdy ar gyfer gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol mewn cyrff sy'n aelodau o'r BGC yr oedd cynrychiolwyr o wyth o sefydliadau’r BGC yn bresennol ynddo.  Pwrpas y gweithdy oedd trafod pa gymorth oedd wedi cael ei roi i gyflogeion o ran arfer da mewn perthynas ag iechyd meddwl, gwersi a ddysgwyd dros y 12 mis diwethaf a newidiadau i'r ffordd y gallai sefydliadau weithredu yn y dyfodol.

 

Roedd rhai o'r gweithgareddau allweddol a ddigwyddodd ar draws y sefydliadau sy’n aelodau o’r BGC yn cynnwys;

 •  Darparu gwasanaethau cwnsela i staff (gan gynnwys mecanweithiau hunangyfeirio)
 • Galwadau lles trwy gydol y cyfnod clo
 • Cyngor ac arweiniad i reolwyr
 • Tudalennau wedi’u sefydlu ar y fewnrwyd i gael mynediad at gymorth ar unwaith
 • Hyrwyddwyr a mentoriaid llesiant
 • Gosod ffiniau clir rhwng gwaith a’r cartref;
 • Neilltuo diwrnodau’n rhai pan 'na chaniateir cyfarfodydd';
 • Rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth gan gymheiriaid
 • Adolygu strategaethau a pholisïau cysylltiedig
Deilliannau:

Roedd yr holl bartneriaid a fu’n rhan o’r prosiect yn cydnabod bod profiad Covid wedi dysgu i ni y gallwn wneud yr hyn a allai ymddangos yn amhosibl ar yr olwg gyntaf a hefyd bod angen adolygu arferion gweithio, o fewn model math hybrid / ystwyth o ddatrysiadau ar y safle a gweithio gartref, gyda lles yn ganolog i gynlluniau gweithredol o'r fath

Statws y prosiect:

Fe wnaeth y gweithdy a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2021 nodi diwedd y prosiect hwn; fodd bynnag, mae wedi darparu rhwydwaith ar gyfer cynrychiolwyr Adnoddau Dynol o fewn sefydliadau partner y BGC y gallant ei ddefnyddio i fwrw ymlaen â gwaith pellach yn y dyfodol.

 

 

ID: 9274, adolygwyd 04/11/2022