Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Gweithgarwch ychwanegol yn 2021-22

Asesiad llesiant

Dechreuodd gwaith i ddatblygu ein Hasesiad Llesiant diweddaraf ym mis Mehefin 2021 ac fe gyhoeddwyd ein hail Asesiad Llesiant ym mis Mai 2022. Mae cynhyrchu Asesiad Llesiant yn ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i fwriad yw nodi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau yn Sir Benfro o ran llesiant.

Mae ail Asesiad Llesiant Sir Benfro wedi ystyried y materion allweddol i bobl a chymunedau yn Sir Benfro trwy ddadansoddi data allweddol, ffynonellau gwybodaeth ac ymchwil, ymgysylltu â dinasyddion a rhanddeiliaid, ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.  Mae'r Asesiad Llesiant yn gam pwysig tuag at ddatblygu ein Cynllun nesaf, a bydd yn darparu'r sylfaen dystiolaeth i'r BGC adnabod ein Hamcanion Llesiant a blaenoriaethu ein gweithredoedd yn y dyfodol.

Ystadegau allweddol

  • Datblygwyd holiadur ein Hasesiad Llesiant mewn partneriaeth gydag asiantaethau partner y BGC a chydweithwyr ar draws y rhanbarth
  • Cafwyd 320 o ymatebion i'r holiadur yn Sir Benfro drwy blatfform ymgynghori Engagement HQ
  • Cafwyd 979 o ymatebion i arolwg a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer pobl ifanc
  • Cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu gydag 13 o fforymau a rhwydweithiau ar wahân
  • Cyhoeddwyd ein Hasesiad ym mis Mai 2022 ac mae i'w weld ar ein tudalennau gwe.

Grŵp Newid Hinsawdd y BGC

Sefydlwyd grŵp Newid Hinsawdd gan y BGC a hwnnw'n cynnwys uwch aelodau’r BGC a swyddogion o sefydliadau partner ym mis Awst 2021. Pwrpas y grŵp hwn yw;

  • Goruchwylio gwaith y BGC mewn perthynas â newid hinsawdd
  • Darparu modd i rannu arfer da ar draws aelodau
  • Hwyluso gwaith mewn partneriaeth ac adeiladu ar waith aelodau unigol i ddatblygu dull cydgysylltiedig o ymdrin â newid hinsawdd yn Sir Benfro a ledled De Orllewin Cymru
  • Adnabod a datblygu cynigion a all ddarparu cyllid ychwanegol i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â newid hinsawdd

Ym mis Tachwedd 2021 dyfarnwyd cyllid o'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol i ddatblygu strategaeth ymaddasu i'r hinsawdd ar gyfer Sir Benfro. Mae'r gwaith hwn, dan arweiniad Fforwm Arfordirol Sir Benfro ac Alan Netherwood Sustainable Futures, yn golygu bod swyddogion o sefydliadau’r BGC yn cyfranogi mewn nifer o weithdai.  Y nod yw bod y strategaeth yn darparu rhai o'r conglfeini i Sir Benfro baratoi ar gyfer hinsawdd wahanol yn y dyfodol a darparu dull strategol o gynyddu gwydnwch y Sir a pharatoi ar gyfer y risgiau sy’n deillio o newid hinsawdd.  Mae disgwyl i'r gwaith ar y strategaeth gael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2022.

Balchder yn Sir Benfro

Menter sy'n cael ei harwain gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a gychwynnwyd yn 2017 fel ffordd o gydnabod a dathlu'r gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a sefydliadau y mae eu gwaith yn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol pobl a chymunedau yn Sir Benfro yw Balchder yn Sir Benfro. Nod y BGC wrth noddi'r wobr yw nid yn unig codi ymwybyddiaeth o'r BGC ei hun ond hefyd o'r grwpiau sy'n dangos ymrwymiad i adeiladu cymunedau cryfach, cynaliadwy, ac y mae eu gwaith  yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol a ddisgrifir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Yn gynnar yn 2021, cafodd y prosiect ei werthuso ac yna ei ail-lansio ym mis Medi 2021.  Erbyn hyn mae'r enillwyr yn cael eu dewis bob deufis ac mae'r wobr yn cael ei noddi gan sawl sefydliad o fewn y BGC. Dewisir grwpiau buddugol yn seiliedig ar eu haliniad â'r blaenoriaethau yn y Cynllun Llesiant ac yn unol â sut y mae eu gwaith yn cysylltu â gwaith y sefydliad sy’n noddi.  Penderfynwyd fel rhan o'r gwerthusiad fod diffyg cydnabyddiaeth i ymgeiswyr nad ydynt yn llwyddo i ennill y wobr ond sy'n dal i wneud gwaith da yn Sir Benfro. Felly cytunwyd y dylid rhestru pob ymgeisydd ar gyfer y wobr yn adroddiadau blynyddol y BGC  yn y dyfodol fel ffordd o gydnabod eu gwaith a rhoi sylw parhaus i'r grwpiau. Ceir rhestr o’r grwpiau a ymgeisiodd rhwng mis Medi 2021 a mis Mai 2022 yn Atodiad 1.

Gweithio Rhanbarthol

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n BGCau cyfagos yn Sir Gâr a Cheredigion ar flaenoriaethau cyffredin. Fe wnaethom fabwysiadu dull rhanbarthol trosfwaol o ddatblygu ein Hasesiad Llesiant gan ddatblygu methodoleg ar y cyd, a oedd yn nodi dull safonol o gasglu data, ei ddadansoddi, ymgysylltu ac ymgynghori ledled y rhanbarth. Trwy'r dull hwn, roeddem yn gallu myfyrio ar ganfyddiadau'r asesiadau cyntaf ac ymgorffori adborth gan ddinasyddion, rhanddeiliaid, Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'r cydlynwyr o bob un o'r tri Awdurdod Lleol yn y rhanbarth yn parhau i gwrdd bob mis i sicrhau dull cydweithredol o weithio rhwng y BGCau ledled y rhanbarth lle y bo hynny'n bosibl ac mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar ddatblygu dull a rennir o ddatblygu ein Cynlluniau Llesiant nesaf.

 

 

 

 

 

ID: 9277, adolygwyd 04/11/2022