Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Cyflwyniad

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ym mis Mai 2016 ac mae'n bartneriaeth strategol statudol a grëwyd fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae'r Bwrdd yn dwyn ynghyd uwch arweinwyr o sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector sy'n amcanu at wella llesiant yn Sir Benfro trwy gydweithio i fynd i'r afael â blaenoriaethau a rennir.

Mae BGC Sir Benfro yn cynnwys y sefydliadau canlynol ar hyn o bryd.

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

PLANED

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Canolfan Byd Gwaith

Cyngor Sir Benfro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyfoeth Naturiol Cymru

Heddlu Dyfed Powys

Porthladd Aberdaugleddau

Coleg Sir Benfro

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Dyma ein pedwerydd Adroddiad Blynyddol, lle rydym yn adrodd nid yn unig ar ein cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf ond yn cael cyfle i fyfyrio ar ein cynnydd dros bum mlynedd y Cynllun Llesiant cyntaf ar gyfer Sir Benfro ac ar sut y mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi perfformio fel partneriaeth

ID: 9271, adolygwyd 17/11/2022