Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth

Paratowyd yn unol â chanllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol.

Adolygwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ar 23 Mai 2017.

 Statws

1. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro ("y Bwrdd") yn fwrdd statudol a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Diben

2. Diben y Bwrdd yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Benfro.

3. Wrth anelu at gyflawni'r diben hwn, bydd y Bwrdd yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol, sef:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy'n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 •  Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

4. Wrth gyflawni ei fusnes, bydd y Bwrdd yn gweithredu'n unol â'r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy', hynny yw, bydd yn gweithredu mewn modd sy'n sicrhau y caiff anghenion y presennol eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Bydd hyn yn golygu gwneud penderfyniadau a gweithio mewn ffyrdd sy'n ystyried y canlynol:

 • Hirdymor: pwysigrwydd cydbwyso anghenion byrdymor â'r angen i sicrhau'r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor.
 • Atal: sut y gall gweithredu er mwyn atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.
 • Integreiddio: ystyried sut y gall amcanion llesiant y cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill neu ar amcanion cyrff eraill.
 • Cydweithredu: cydweithredu â chyrff cyhoeddus eraill i helpu i gyflawni nodau llesiant.
 • Cyfranogiad: pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni'r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei   gwasanaethu.

Swyddogaethau'r BGC

5. Mae gan y Bwrdd bedair prif swyddogaeth:

 • Paratoi a chyhoeddi asesiad o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Benfro.
 • Paratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant lleol i Sir Benfro gan nodi amcanion lleol a'r camau gweithredu y mae'n bwriadu eu rhoi ar waith i'w cyflawni.
 • Cymryd pob cam rhesymol i gyflawni'r amcanion lleol a bennwyd ganddo.
 •  Paratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n nodi cynnydd y Bwrdd wrth gyflawni'r amcanion lleol.

Aelodaeth

Aelodau statudol

6. Mae aelodau statudol y Bwrdd fel a ganlyn:

 • Cyngor Sir Benfro (a gaiff ei gynrychioli mewn cyfarfodydd gan yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr)
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (a gaiff ei gynrychioli mewn cyfarfodydd gan y Cadeirydd neu'r Prif Weithredwr, neu'r ddau)
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (a gaiff ei gynrychioli mewn cyfarfodydd gan y Cadeirydd neu'r Prif Weithredwr, neu'r ddau)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru (a gaiff ei gynrychioli mewn cyfarfodydd gan y Prif Weithredwr)

7. Gellir dynodi cynrychiolydd enwebedig yn lle unrhyw un o'r unigolion a enwir uchod. Dim ond aelod arall o Gabinet y Cyngor y gall Arweinydd y Cyngor ei ddynodi.

8. Rhaid bod gan unrhyw gynrychiolydd dynodedig yr awdurdod i wneud penderfyniadau ar ran ei sefydliad.

Cyfranogwyr gwadd

9. Rhaid i'r Bwrdd wahodd gwahoddedigion statudol penodedig i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Bwrdd, sef:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
 • Prif Swyddog, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

10. Gall y Bwrdd wahodd unrhyw gyrff / unigolion eraill sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Bwrdd. Mae'r gwahoddedigion anstatudol presennol fel a ganlyn:

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru

 • Prif Weithredwr, Porthladd Aberdaugleddau
 • Prif Weithredwr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
 • Prif Weithredwr, PLANED
 • Cynrychiolydd o Ganolfan Gwaith Ranbarthol Cymru, Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Coleg Sir Benfro

11. Nid yw'n ofynnol i gyfranogwyr gwadd dderbyn gwahoddiad. Fodd bynnag, unwaith y caiff gwahoddiad ei dderbyn, disgwylir i'r cyfranogwyr gwadd gymryd rhan lawn yng ngweithgareddau'r Bwrdd a chydweithio â'r Bwrdd er mwyn cyflawni ei ddyletswydd mewn perthynas â llesiant, gan gynnwys cyflawni'r swyddogaethau a nodir ym mhwynt 5 uchod.

Partneriaid eraill

12. Bydd y Bwrdd hefyd yn ymgysylltu fel y bo'n briodol â phartneriaid allweddol eraill sydd â buddiant perthnasol yn llesiant yr ardal, neu sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus pwysig, wrth baratoi, gweithredu a chyflawni gwaith y Bwrdd. Mae'r partneriaid hyn yn cynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:

 • Cynghorau Cymuned
 • Cynghorau Iechyd Cymuned
 • Sefydliadau Addysg Bellach neu Uwch
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Darparu gwybodaeth

13. Gall y Bwrdd ei gwneud yn ofynnol i gyfranogwyr gwadd a phartneriaid eraill ddarparu gwybodaeth am unrhyw gamau gweithredu a gymerir ganddynt a all gyfrannu at gyflawni'r nodau llesiant. Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol iddynt ddarparu gwybodaeth o dan yr amgylchiadau canlynol:

(a) os ydynt o'r farn na fyddai hynny yn gydnaws â'u dyletswyddau, neu

(b) os câi effaith andwyol ar eu gallu i gyflawni eu swyddogaethau, neu

(c) os byddent wedi'u gwahardd rhag ei darparu gan y gyfraith

14. Os bydd cyfranogwr neu bartner yn penderfynu peidio â darparu gwybodaeth y gofynnodd y Bwrdd amdani, rhaid iddo ddarparu rhesymau ysgrifenedig am hynny i'r Bwrdd.

Trefniadau cadeirio ac amlder cyfarfodydd

Cyfarfodydd gorfodol

15. Rhaid i'r Bwrdd gynnal cyfarfod, wedi'i gadeirio gan Gyngor Sir Penfro, o fewn 60 diwrnod ar ôl y dyddiad y caiff y Bwrdd ei sefydlu. Rhaid i'r Bwrdd hefyd gynnal "cyfarfod gorfodol" o fewn 60 diwrnod ar ôl pob etholiad arferol dilynol i ethol cynghorwyr, gan ystyried etholiad arferol fel etholiad lle y mae pob un o seddau cyngor yn destun etholiad neu ailetholiad. Mewn cyfarfod gorfodol, mae'n rhaid i'r Bwrdd:

(a) penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd

(b) penderfynu pryd a pha mor aml y bydd yn cyfarfod

(c) adolygu a chytuno ar Gylch Gorchwyl

Cyfarfodydd arferol

16. Bydd y Bwrdd yn cynnal pum cyfarfod bob blwyddyn galendr, ar amser ac mewn lleoliad y cytunir arnynt. Gellir cynnal cyfarfodydd eraill fel y bo'n briodol.

17. Bydd y protocol ar gyfer cyfarfodydd fel a ganlyn:

 

 • Caiff yr agenda a'r papurau eu dosbarthu o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.
 • Gellir caniatáu eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd.
 • Caiff pob eitem o sylwedd ar yr agenda ei hategu gan bapur ac argymhelliad (argymhellion) clir.
 • Gall arsylwyr gyfrannu at bynciau busnes perthnasol ar yr agenda os byddant wedi cael caniatâd ymlaen llaw gan y Cadeirydd neu wedi cael gwahoddiad penodol ganddo.
 • Bydd agenda, cofnodion, papurau ac allbwn arall o gyfarfodydd y Bwrdd ar gael i'r cyhoedd ar wefan y Bwrdd.

Llywodraethu ac atebolrwydd

Gwneud penderfyniadau

18. Y cworwm ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd fydd ei bedwar aelod statudol.

19. Dim ond pan fyddant wedi'u gwneud ar y cyd gan y Bwrdd a chyda phob aelod statudol yn bresennol y bydd penderfyniadau'r Bwrdd (er enghraifft, cytuno ar yr asesiad llesiant lleol a'r cynllun llesiant lleol) yn ddilys.

20. Os cynhelir pleidlais, bydd y Bwrdd yn gweithredu yn unol â'r egwyddor y caiff pob sefydliad / asiantaeth un bleidlais ni waeth sawl cynrychiolydd o'r sefydliad / asiantaeth sy'n bresennol mewn cyfarfod.

21. Os ceir anghytundeb rhwng aelodau, cyfrifoldeb y Cadeirydd fydd cyfryngu er mwyn datrys y sefyllfa a chyflwyno'r datrysiad yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd neu mewn cyfarfod arbennig os bydd angen.

Adroddiad blynyddol

22. Bydd y Bwrdd yn paratoi ac yn cyhoeddi adroddiad blynyddol o fewn 14 mis ar ôl cyhoeddi ei Gynllun Llesiant cyntaf. Yn dilyn hynny, caiff adroddiad blynyddol ei gyhoeddi o fewn blwyddyn ar ôl cyhoeddi pob adroddiad blaenorol.

23. Rhaid anfon copi o'r adroddiad blynyddol at Weinidogion Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau Cyngor Sir Penfro.

Craffu

24.  Er mwyn darparu atebolrwydd democrataidd, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ddynodi un o'i bwyllgorau trosolwg a chraffu yn gyfrifol am graffu effeithiolrwydd y Bwrdd a'i waith. I'r diben hwn, mae'r awdurdod lleol wedi dynodi'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau.

25. Gall y pwyllgor craffu dynodedig ei gwneud yn ofynnol i unrhyw aelod o'r Bwrdd roi tystiolaeth ond dim ond mewn perthynas â chyflawni'r swyddogaethau ar y cyd a roddwyd iddynt fel aelod o'r Bwrdd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw unigolyn neu gorff sydd wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Bwrdd.

Is-grwpiau

26. Gall y Bwrdd sefydlu is-grwpiau i'w helpu i gyflawni ei swyddogaethau. Rhaid i is-grŵp gynnwys o leiaf un aelod statudol o'r Bwrdd, a all ddewis cynrychiolydd priodol i fynd i gyfarfodydd i gyfrannu at waith yr is-grŵp. Gall yr is-grŵp hefyd gynnwys unrhyw gyfranogwr gwadd neu bartner arall. Caiff nodau is-grŵp eu pennu gan y Bwrdd pan gaiff yr is-grŵp ei sefydlu. Bydd yr is-grŵp yn paratoi cylch gorchwyl i'w gyflwyno i'r Bwrdd i'w gymeradwyo.

27. Ar hyn o bryd, mae'r is-grwpiau canlynol wedi'u sefydlu:

 • Grŵp Gweithredol Plant a Theuluoedd
 • Partneriaeth Cyd-gomisiynu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant
 • Fforwm Amgylchedd Sir Benfro
 • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
 • Panel Busnes Sir Benfro
 • Pwyllgor Diogelu Oedolion
 • Partneriaeth Weithredol Diogelu Plant

Ymgysylltu'n ehangach

28. Gall aelodau'r cyhoedd fynd i gyfarfodydd y Bwrdd i arsylwi ac i ofyn cwestiynau ar unrhyw eitem o bwys ar yr agenda gyda chaniatâd ymlaen llaw gan y Cadeirydd.

29. Bydd y Bwrdd yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y caiff llais y cyhoedd ei glywed a'i fod yn helpu i lywio'r Asesiad Llesiant a'r Cynllun Llesiant dilynol. Bydd y Bwrdd yn mabwysiadu ffocws ar ddinasyddion a bydd yn meithrin cydberthynas bwrpasol â phobl a chymunedau yn ei ardal, gan gynnwys plant a phobl ifanc, siaradwyr Cymraeg, a'r rhai â nodweddion gwarchodedig, ym mhob agwedd ar ei waith.

30. Bydd y Bwrdd yn cyd-drafod yn fanwl â'r cynghorau tref a chymuned hynny y mae'r ddyletswydd llesiant yn berthnasol iddynt wrth bennu amcanion yn ei Gynllun Llesiant.

31. Caiff copi o'r Asesiad Llesiant, y Cynllun Llesiant a'r adroddiad blynyddol eu hanfon at Weinidogion Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phwyllgor craffu perthnasol yr awdurdod lleol.

Cymorth

32. Darperir cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol i'r Bwrdd gan Gyngor Sir Penfro. Bydd y cymorth hwn yn cynnwys y canlynol:

 • Sicrhau y caiff y Bwrdd ei sefydlu a'i fod yn cyfarfod yn rheolaidd
 • Paratoi'r agenda a chomisiynu papurau ar gyfer pob cyfarfod
 • Gwahodd cyfranogwyr a rheoli presenoldeb
 • Paratoi a chydgysylltu blaenraglen waith
 • Paratoi'r adroddiad blynyddol
 • Paratoi tystiolaeth a chydgysylltu presenoldeb ar gyfer y pwyllgor craffu dynodedig

Adolygu

33. Rhaid i'r Bwrdd adolygu ei gylch gorchwyl mewn cyfarfod gorfodol. Gall y Bwrdd hefyd adolygu ei gylch gorchwyl a chytuno i'w ddiwygio ar unrhyw adeg ar yr amod bod pob aelod statudol yn cytuno.

  

ID: 602, adolygwyd 18/08/2017