Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Lles

CYNLLUN LLESIANT SIR BENFRO

Un o brif swyddogaethau statudol y BGC, dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yw cynhyrchu Cynllun Llesiant . Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi sut y bydd y BGC yn gweithio ar y cyd i wella llesiant pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn awr ac yn y dyfodol.

 

Y Cynllun Llesiant yn cynrychioli’r gwerth ychwanegol y gellir ei ddarparu trwy weithio mewn modd arloesol ar y cyd fel partneriaid. Nid yw’n disodli gwasanaethau craidd y sefydliadau unigol, ac nid adlewyrchu’r gwaith da a wneir eisoes gan bartneriaid unigol yw ei bwrpas.

 

Mae’r BGC wedi nodi dau amcan llesiant cyffredin fel fframwaith i’r Cynllun. Dyma nhw:

Pwy ydym ni: Rydym am helpu ein pobl, ein cymunedau a’n sefydliadau fel y gallwn gefnogi ein hunain a’n gilydd.

Lle’r ydym yn byw: Rydym am warchod a gwella ein hasedau naturiol wrth optimeiddio rhagolygon economaidd, hygyrchedd a iechyd i bawb.

 

Mae pedwar blaenoriaeth o dan yr amcanion (dau o dan bob un):

Pwy ydym ni

Lle’r ydym yn byw

Byw a Gweithio

Mynd i’r afael â gwledigrwydd

Cymunedau Medrus

Diogelu’r Amgylchedd

 

I gloi, mae’r BGC wedi nodi wyth prosiect integredig all gyfrannu ar draws a thuag at y pedwar blaenoriaeth ac uchafu cyfraniad y BGC i lesiant cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol:

1.    Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth

2.    Asesiad Risg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd

3.    Dod yn Sir Carbon Niwtral

4.    Gwneud Pethau’n Wahanol

5.    Dathlu’r Awyr Agored

6.    Cyfranogiad Cymunedol

7.    Deall ein Cymunedau

8.    Ymgysylltu â’r Gymuned mewn modd Ystyrlon

 

Bydd y BGC yn defnyddio dull amrywiol o weithredu i gyflawni’r wyth prosiect gan fabwysiadu’r dull mwyaf addas, megis is-grŵp sefydlog, grŵp gorchwyl neu arweinydd annibynnol, gan ddibynnu ar y gwaith sydd angen ei wneud.

Bydd diweddariadau pellach yn ymddangos yma maes o law.

 

Nick Evans

Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaethau

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

Ffôn: 01437 775858

E-bost: nicholas.evans@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2604, adolygwyd 26/03/2021