Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwobr Balchder yn Sir Benfro

Menter Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw'r wobr Balchder yn Sir Benfro sy'n cydnabod ac yn dathlu gwaith grwpiau cymunedol y mae eu gwaith yn gwella llesiant pobl a chymunedau yn Sir Benfro. Cyflwynir y wobr bob yn ail fis i grŵp gwirfoddol y mae ei waith wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl a chymunedau lleol. Bydd yr enillydd yn derbyn £200 a chaiff ei waith sylw yn y Western Telegraph.

Bydd angen i chi ddweud wrthym sut rydych yn meddwl mae eich gwaith yn cyfrannu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a/neu amgylcheddol eich cymuned. Dylech ddisgrifio rôl gwirfoddolwyr o ran helpu i gyflawni eich nodau a dylech hefyd bwysleisio a yw eich grŵp yn arddangos unrhyw un o'r nodweddion canlynol:

  • Dull cydweithredol – gweithio gyda grwpiau neu unigolion eraill i gyflawni'r un nod
  • Dull integredig – mae'r gwaith y mae'r grŵp yn ei wneud yn creu gwasanaeth integredig i'r gymuned
  • Dull ataliol – nod y gwaith yw cefnogi a chynorthwyo aelodau'r gymuned, gan atal iechyd meddwl gwael er enghraifft
  • Dull cynaliadwy – mae'r grŵp yn gwneud ei waith gyda chynlluniau tymor byr a thymor hir, gan ystyried ffactorau megis y cyflenwad o wirfoddolwyr a chyllid

Mae'r wobr yn canolbwyntio ar y ddau amcan llesiant a nodir yn y Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro sef Pwy ydyn ni a Ble'r ydym yn byw. O dan y ddau amcan eang hyn, hoffem i chi nodi p'un o'r pedair blaenoriaeth canlynol y mae eich grŵp yn cyfrannu atynt:

Pwy ydyn ni?

  • Byw a Gweithio – Grwpiau sy'n ymwneud ag addysg a chyflogaeth, helpu pobl o ran ennill sgiliau a chymwysterau newydd i hybu eu cyflogadwyedd, a magu hunanhyder a llesiant drwy wybodaeth.
  • Cymunedau Dyfeisgar – Mae gan Sir Benfro gymuned weithgar o wirfoddolwyr ac maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant cymunedau yn Sir Benfro a chefnogi llesiant y bobl o'u hamgylch. Dylai'r grŵp feithrin ymdeimlad o falchder a diben fel dinasyddion sy'n cefnogi llesiant unigol a chymunedol mewn ffordd weithredol.

Lle'r ydym yn byw

  • Mynd i'r Afael â Gwledigrwydd – Grwpiau'n dod â chymunedau ynghyd mewn ardaloedd â gwasanaethau a mynediad cyfyngedig. Gallai hyn gynnwys creu hybiau cymunedol i gefnogi aelodau ynysig o'r gymuned, gan gynnig cymorth a mynd i'r afael ag unigrwydd. 
  • Diogelu ein Hamgylchedd – Mae Sir Benfro'n sir brydferth, gydag amgylchedd naturiol eithriadol ac amrywiol. Mae'r grŵp yn dathlu, yn gwella ac yn ceisio diogelu'r amgylchedd naturiol, gan ymateb yn gadarnhaol i'r newid yn yr hinsawdd a chefnogi bioamrywiaeth.

Unwaith y bydd y ffurflen gais wedi'i chwblhau, dylech ei hanfon at: 

Vanessa John,

Rheolwr Cefnogi'r Trydydd Sector,

PAVS, 36/38 y Stryd Fawr,

Hwlffordd,

Sir Benfro

SA61 2DA

neu anfonwch neges e-bost i development@pavs.org.uk  

Gwobr Balchder yn Sir Benfro Ffurflwn Gais

ID: 2600, adolygwyd 24/01/2023