Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwobr Balchder yn Sir Benfro

Mae’n bleser gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro, ar y cyd â’r Western Telegraph, gyhoeddi gwobr Balchder yn Sir Benfro, sef menter newydd sy’n cydnabod ac yn dathlu gwaith unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i wella lles pobl a chymunedau yn Sir Benfro.

Mae’r BGC yn bartneriaeth o sefydliadau allweddol sy’n cydweithio i gynllunio a chyflwyno gwasanaethau sy’n gwella lles pobl a chymunedau ar draws y Sir. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Porthladd Aberdaugleddau, Coleg Sir Benfro, PLANED, Y Ganolfan Byd Gwaith, Gwasanaeth Prawf Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bob mis, bydd gwobr Balchder yn Sir Benfro’n cael ei chyflwyno i grŵp gwirfoddol y mae eu gwaith wedi gwneud gwir wahaniaeth i bobl a chymunedau lleol. Bydd yr enillwyr yn cael £200 a bydd eu gwaith yn cael sylw yn y Western Telegraph.

Gallwch wneud cais i gael eich ystyried am wobr Balchder yn Sir Benfro unrhyw bryd. Mae angen i chi ddweud wrthym sut mae’ch gwaith yn gwneud cyfraniad amlwg i wella lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac/neu amgylcheddol eich cymuned. Dylech bwysleisio hefyd natur gydweithredol, integredig, ataliol a chynaliadwy eich gwaith lle bo’n briodol, a rôl y gwirfoddolwyr wrth helpu cyflawni’ch nodau.

Mae’r broses ymgeisio’n syml. Lawrlwythwch y ffurflen gais o wefan PAVS – www.pavs.org.uk – neu cysylltwch â PAVS ar 01437 769422 i gael copi caled. Rhowch wybod am waith eich grŵp a sut mae o fantais i’ch cymuned mewn dim mwy na 500 gair ac anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi at PAVS yn y cyfeiriad a ddarperir.

Month

Winner

Awst 2017

Cymdeithas Amgylcheddol Cas-lai

Medi 2017

Fforwm Cymunedol Hook

Hydref 2017

Ffrindiau o Theatr Gwaun 

Tachwedd 2017

Parciau a Gerddi Sardis 

Rhagfyr 2017

Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth 

Ionawr 2018

Save Our Skrinkle Park 

Chwefror 2018

Clarbeston Road AFC 

Mawrth 2018

 

Ebrill 2018

 

Mai 2018

 

Mehefin 2018

 

Gorffennaf 2018

 

ID: 2600, adolygwyd 27/02/2018