Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Sut y caiff y Bwrdd ddwyn i gyfrif

Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd, mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i un o bwyllgorau craffu dynodedig yr awdurdod lleol graffu ar waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn Sir Benfro, y Pwllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaeth (Mewn ffenest newydd) fydd yn ymgymryd â'r swyddogaeth hon.

Yn benodol, bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau yn ymgymryd â'r canlynol mewn perthynas â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro:

  • Datblygu a pharatoi'r Asesiad Llesiant lleol
  • Datblygu a pharatoi'r Cynllun Llesiant i Sir Benfro
  • Cynllun Blynyddol y BGC
  • Gweithgareddau'r BGC a'i gynnydd o ran cyflawni ei flaenoriaethau
  • Gofyn i unrhyw aelod neu unigolyn a gaiff wahoddiad i gyfranogi yn y BGC ddod i gyfarfodydd a rhoi tystiolaeth (dim ond mewn perthynas ag arfer swyddogaethau ar y cyd a roddwyd iddynt fel aelodau'r BGC)

 

ID: 605, adolygwyd 18/08/2017