Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio'n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda'i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Gall aelodau'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2019 isod;

 

Date

 

Time

 

Location

 

Dydd Mawrth 17 Gorfennaf 2018           

10.00yb           

Coleg Sir Benfro

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

10.00yb

Canolfan Gynadledda Llwynhelyg

Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018

10.00yb

Porthladd Aberdaugleddau

Dydd Mawrth 19 Chewfror 2019

10.00yb

Gorsaf Dan Hwlffordd

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019

10.00yb

Swyddfeydd PLANED, Arberth

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

10.00yb

Neuadd y Sir (Ystafell i'w chadarnhau)

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

10.00yb

Swyddfeydd PCASB, Parc Llanion, Doc Penfro

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

10.00yb

Ystafell i'w chadarnhau

 

Anogir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i'w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o'r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i'r sefydliad unigol fel y bo'n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â ni psb@pembrokeshire.gov.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yn .

Dolenni Perthnasol

ID: 599, adolygwyd 25/09/2018