Byw gydag anabledd

Problemau clyw

Cymorth gan eich meddyg

Cymhorthion clyw

Cymorth gan y Gwasanaethau Oedolion

Sefydliadau arbenigol 

Cymorth gan eich meddyg

Os ydych yn cael problemau gyda’ch clyw, ewch i weld eich meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd. Gall eich meddyg:

 • Roi triniaeth i chi, yn enwedig os oes rhwystr neu haint yn y glust
 • Eich cyfeirio at arbenigwr i gael archwiliad manylach – at yr adran awdioleg efallai neu at ymgynghorydd clustiau, trwyn a gwddf
 • Eich cyfeirio at therapydd clyw a all roi cyngor i chi ynglŷn ag ymdopi â cholli clyw a gwneud y gorau o’r clyw sydd gennych ar ôl. 


Cymhorthion clyw

Gall eich meddyg teulu drefnu i chi gael mynd i adran awdioleg yr ysbyty i gael prawf clyw a chael teclyn cymorth clyw am ddim.

Neu, gallwch gael prawf clyw a phrynu teclyn cymorth clyw gan gwmni preifat ar gyfraddau masnachol. Os ydych yn prynu’n breifat, gwnewch yn siŵr bod y cwmni wedi ei gofrestru dan Ddeddf y Cyngor Cymorth Clyw. 


Cymorth gan y Gwasanaethau Oedolion

Mae gan y Cyngor arbenigwyr sy’n gallu rhoi cymorth a chyngor i bobl sydd â phroblemau clyw. Mae hyn yn cynnwys syniadau ymarferol a gwybodaeth am sefydliadau arbenigol, dosbarthiadau a chlybiau a all gynnig cefnogaeth i chi. 


Sefydliadau arbenigol

Swyddfa Genedlaethol, Llawr Cyntaf, Trinity Centre, Key Close, Whitechapel, Llundain E1 4HG 020
Ffôn: 020 7790 6147 
Ffacs: 020 7790 6147

The Grange, Wycombe Road. Saunderton, Princess Risborough, Buckinghamshire, HP27 9NS
Ffôn: 01844 348 100 (llais a minicom)
Ffacs: 01844 348 101
E-bost: info@hearingdogs.org.uk

19 - 23 Featherstone Street, Llundain EC1Y 8SL
Ffôn: 0808 808 0123
Ffôn Testun: 0808 808 9000

Ffôn: 03330 144 525
Ffôn Testun: 0330 144 530
E-bost: solutions@hearingloss.org.uk

 • Pobl fyddar ddall

Gall pobl sydd â namau deuol ar eu synhwyrau neu sy’n fyddarddall gysylltu â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 i gael help, asesiad arbenigol a gwybodaeth am gyfarpar.

Deafblind UK Head Office, National Centre for Deafblindness, John & Lucille van Geest Place, Cygnet Road, Hampton, Peterborough, PE7 8FD
Ffôn: 01733 358100
E-bost: info@deafblind.org.uk

Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8DP
Ffôn: 0300 330 9282 Ffôn Testun: 0300 330 9282
E-bost: cymruenquiries@sense.org.uk


Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd
 y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 10674, adolygwyd 24/08/2023

Anableddau dysgu

Mae cefnogaeth o bob math ar gael i bobl sydd ag anableddau dysgu i’w helpu i fyw mor annibynnol ag sy’n bosibl ac i chwarae rhan yn eu cymuned leol. Mae cymorth ar gael iddynt ddysgu sgiliau newydd, dod o hyd i le i fyw, cael swydd a siarad drostynt eu hunain.

I’r rhai hynny sy’n gymwys i gael help, gall Gwasanaethau Oedolion drefnu gwasanaethau a allai gynnwys:

 • Cyfleoedd dydd – Canolfannau Gweithgareddau Cymdeithasol a gwasanaethau yn y gymuned
 • Gwyliau a seibiant byr
 • Cyflogaeth â chymorth
 • Lleoli oedolion


Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Bydd ar rai pobl angen y math o gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau sydd â sgiliau neu wybodaeth arbennig yn unig. Gallai’r cysylltiadau isod fod yn ddefnyddiol:


Strategaeth Anabledd Dysgu

Mae'r Bwrdd Partneriaeth wrthi'n adnewyddu'r strategaeth pum mlynedd nesaf ar gyfer 2023-2028 a bellach yn ystyried yr holl gamau gweithredu sydd wedi'u cwblhau ar y strategaeth flaenorol ynghylch anableddau dysgu a bydd yn cynhyrchu adroddiad diwedd strategaeth.

 

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 10680, adolygwyd 24/08/2023

Byw ag anabledd

Mae amrywiaeth o wasanaethau sy'n darparu cyngor a chymorth i helpu pobl sy'n byw ag anabledd i gadw cymaint o annibyniaeth â phosibl

ID: 10676, adolygwyd 24/08/2023

Problemau golwg

Cymorth gan y Gwasanaeth Iechyd

Cymorth gan Wasanaethau Oedolion

Dogfennau sain, Braille a phrint bras documents

Sefydliadau arbenigol

Llyfrau a phapurau newydd llafar 

 

Cymorth gan y Gwasanaeth Iechyd

Os ydych yn cael problemau gyda’ch golwg, ewch i weld eich meddyg teulu neu optegydd cyn gynted ag y bo modd. Os oes angen, gallant eich cyfeirio i glinig llygaid neu at offthalmolegydd ymgynghorol. Bydd eich meddyg teulu neu’r optegydd hefyd yn gallu rhoi manylion am Glinigau Golwg Gwan lle gallwch fenthyca chwyddwydrau neu sbectols arbennig. Bydd clinigau hefyd yn gallu rhoi manylion i chi am sefydliadau a all gynnig cefnogaeth neu gyngor emosiynol i chi ynglŷn â chyflyrau penodol. 

Cymorth gan Wasanaethau Oedolion

Mae gan Gyngor Sir Penfro dîm o arbenigwyr nam ar y golwg. Mae’r tîm yn gwneud asesiadau ac yn darparu cefnogaeth a gwasanaethau i helpu pobl i ganfod atebion ymarferol i’r problemau bob dydd sy’n codi o ganlyniad i golli golwg. Ffôn 01437 764551.

Dogfennau sain, Braille a phrint bras documents

Os hoffch gael fersiynau sain (tâp neu CD), Braille neu brint bras o unrhyw ddogfennau rydych yn eu cael (e.e. gan eich banc, cymdeithas adeiladu ac ati), siaradwch â’r sefydliad a gofynnwch iddynt ddarparu’r ddogfen. Gall Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (yn agor mewn tab newydd) (RNIB) ddarparu trawsgrifidau. 
 

Sefydliadau arbenigol

 • Cymdeithas Sir Benfro i’r Deillion 

Ffôn: 01437 781419

RNIB Cymru, Jones Court, Heol Womanby, Caerdydd, CF10 1BR

Ffôn: 029 2082 8500

e-bost: cymru@rnib.org.uk

Llinell Gymorth 0303 123 9999 (Llun i Gwener 8.45am - 6pm, Sadwrn 9am – 4pm)

PO Box 1870, Andover, SP10 9AD

Llinell Gymorth: 0300 3030 111

 • Cymdeithas Pobl Rhannol Ddall

1 Bennetthorpe, Doncaster, DN2 6AA

Ffôn: 0844 477 4966

 • Action for Blind People

53 Sandgate Street, Llundain, SE15 1LE

Ffôn: 020 7635 4800

Ffôn: 0118 983 5555

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dallfyddardod, 19 Rainbow Court, Paston Ridings, Peterborough, Swydd Gaergrawnt, PE4 7UP

Ffôn / ffôn testun: 01733 358 100

E-bost: info@deafblind.org.uk  

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Sir Benfro

Ceir manylion llawn yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gall unrhyw un sydd ag anabledd:

 • Fenthyca Llyfrau Llafar - (ar dâp a CD) am ddim
 • Benthyca DVDs – am £1.00 yr eitem
 • Dychwelyd llyfrau’n hwyr heb orfod talu dirwy


Ffrindiau neu Deulu

Os yw anabledd neu broblem iechyd yn eich rhwystro rhag mynd i’r llyfrgell yn bersonol, gallwch enwebu rhywun (ffind neu aelod o’r teulu) i ddewis a benthyca llyfrau ar eich rhan. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw llenwi Ffurflen Ffrindiau neu Deulu a gofyn i’r sawl rydych wedi ei enwebu ei dychwelyd i’r llyfrgell y mae’n bwriadu ei defnyddio.

Ni chodir tâl am eitemau hwyr.


Cyfrifiaduron

Mae mynediad am ddim i’r rhyngrwyd ar gael am hyd at awr y diwrnod ym mhob llyfrgell. Mae meddalwedd Dolphin Supernova, sy’n galluogi pobl rhannol ddall i ddefnyddio’r sgrin, wedi ei osod ar gyfrifiadur ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Llyfrau ar Bresgripsiwn

Cynllun cenedlaethol yw hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nod y cynllun yw helpu cleifion sydd â phroblemau iechyd meddwl nad ydynt yn rhy ddrwg. Gall meddygon roi llyfr ar bresgripsiwn o restr o deitlau hunangymorth sydd ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.

Ewch â’ch presgripsiwn i lyfrgell leol a chasglwch y llyfr sydd wedi cael ei ragnodi. Os nad oes copi ar gael ar unwaith, bydd staff y llyfrgell yn neilltuo copi ohono ac yn gadael i chi wybod pan fydd y llyfr ar gael.


Cynllun Bibliotherapi i Blant a Theuluoedd  

Cynllun cenedlaethol yw hwn, ac mae’n galluogi plentyn sydd â phroblem emosiynol neu seicolegol i gael llyfr wedi ei argymell gan rywun sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd, fel Meddyg Teulu neu Ymwelydd Iechyd.  

Mae’r cynllun yn gweithredu yn yr un modd â’r cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn uchod.

Nid oes tâl am ddychwelyd eitemau yn hwyr ar gyfer unrhyw un o’r gwasanaethau uchod. Er hyn, byddai defnyddwyr eraill yn gwerthfawrogi pe bai eitemau’n cael eu dychwelyd mewn pryd. Mae’r cyfarpar a ganlyn ar gael i’r cyhoedd hefyd yn Llyfrgell Gyfeiriol Hwlffordd:

 • System Darllen Dogfennau Canon ReadEasy – sy’n trosi testun wedi ei sganio i destun llafar
 • Bierley Big Reader - ewch â’r llygoden dros y testun neu’r ddelwedd a bydd yn cael ei chwyddo ar y sgrin
 • Llygoden a Bysellfwrdd Mawr (â llythrennau mawr) y gellir eu defnyddio ar ein cyfrifiaduron

Llyfrau a phapurau newydd llafar

Papurau Newydd Lleol

Mae’r papurau newydd lleol isod yn cynhyrchu fersiwn ar dâp o’r papurau newydd wythnosol:-

 • Western Telegraph
 • Tenby Observer
 • Milford Mercury

Mae’r tapiau’n cael eu danfon am ddim mewn waled blastig a gellir eu dychwelyd am ddim drwy’r post. Gellir trefnu aelodaeth drwy’r Swyddogion Ailsefydlu yn yr adran Gwasanaethau Oedolion.

Papurau Newydd a Chylchgronau Cenedlaethol Llafar

Ffôn 01435 866102

Llyfrgell Sain Calibre

Ffôn 01296 432339

Gwasanaeth Llyfrau Llafar yr RNIB (yn agor mewn tab newydd)

Ffôn 0845 762 6843

Eitemau i’r Deillion gan y Post Brenhinol

Mae gan y Post Brenhinol gynllun Eitemau i’r Deillion sy’n caniatáu i bobl ddall a rhannol ddall anfon a derbyn eitemau arbenigol drwy’r post am ddim.

Ffôn: 0345 607 6140


Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd)
 y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 10673, adolygwyd 22/09/2023

Rheoli a Monitro Gofal - Adolygiad

Rydym yn gyfrifol am reoli eich gofal ac felly mae’n bwysig inni fonitro ac adolygu’r gwasanaeth a gewch. Mae monitro’n golygu ein bod yn cadw golwg ar y gwasanaethau a gewch. Byddwn yn gwneud hyn naill ai trwy sicrhau bod ymarferwr proffesiynol ym maes Gofal Cymdeithasol neu iechyd (eich Cydlynydd Gofal neu Weithiwr Allweddol) yn cymryd rhan lawn yn y broses, neu byddwn yn cael adroddiadau rheolaidd gan eich darparydd gwasanaeth.

Rydym hefyd yn gyfrifol am adolygu eich gwasanaeth a’ch amgylchiadau er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fodloni eich anghenion. Dylid cynnal adolygiad o leiaf unwaith y flwyddyn. Fe allai hynny fod ar ffurf cyfarfod â chi, eich gofalydd ac unrhyw ddarparydd gwasanaeth neu efallai y byddwn yn cynnal adolygiad trwy eich ffonio neu gysylltu â chi trwy’r post; byddwn yn gofyn cwestiwn neu ddau ichi am eich amgylchiadau ac am y gwasanaeth. Byddwn yn cysylltu â’ch darparydd gwasanaethau hefyd er mwyn iddo/iddi allu rhoi sylwadau barn inni ar sut mae pethau’n mynd.

Os bydd eich anghenion yn newid ar unrhyw adeg ac nad yw’r gwasanaethau yn eich cynllun gofal yn addas mwyach, yna rhowch wybod inni os gwelwch yn dda ac fe drefnwn i rywun ailasesu eich anghenion. Er enghraifft, efallai eich bod yn fwy annibynnol unwaith eto am eich bod wedi gwella ar ôl salwch neu anaf.  Efallai eich bod yn cael mwy o anhawster dod i ben â phethau am fod eich iechyd wedi gwaethygu.

Am ragor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â:

Ffôn: 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk  

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2542, adolygwyd 24/08/2023

Anableddau corfforol

Pa un a ydych wedi eich cofrestru’n anabl, ynteu’n cael mwy o anhawster i symud o gwmpas neu wneud pethau drosoch eich hun, mae gwahanol fathau o gefnogaeth ar gael i’ch helpu i fyw mor annibynnol ag sy’n bosibl. Efallai eich bod yn gymwys i gael y gefnogaeth hon drwy’r Gwasanaethau Oedolion. Gall yr adran Gwasanaethau Oedolion weithio gyda chi i ddarparu gwybodaeth ac i’ch helpu i gael mynediad at nifer o wasanaethau sy’n diwallu eich anghenion.

Gallwch ofyn i’r Gwasanaethau Oedolion am asesiad o’r cymorth y gallai fod arnoch ei angen. Os byddwch yn gymwys i gael cymorth efallai y byddwch am ystyried defnyddio’r ‘Cynllun taliadau uniongyrchol’ sy’n rhoi arian i chi ei wario ar drefnu eich gofal eich hun.

Yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag anabledd a chyflogaeth, iechyd ac addysg. Ceir cyngor hefyd i bobl anabl ynglŷn â byw’n annibynnol, hamdden, cymorth ariannol a hawliau a mynediad at wasanaethau ar-lein.

Yn darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor i fwy na chwarter miliwn o bobl anabl a’u teuluoedd bob blwyddyn ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud ag anabledd.  

Mae'r Adran Iechyd yn cynnig ystod eang o wybodaeth i bobl ag anableddau corfforol

Mae Hawliau Anabledd y DU yn darparu gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi’u datblygu gan bobl anabl, a i bobl anabl. Maent wedi cyhoeddi canllaw i bobl sydd newydd ganfod eu hunain yn anabl a’u teuluoedd dan y teitl 'If I had only known that a year ago', sydd ar gael mewn siopau llyfrau arlein a chadwyn.  

Cymuned arlein sy’n darparu gwybodaeth, newyddion a thrafodaethau arlein bywiog gyda phobl anabl eraill a phobl nad ydyn nhw'n anabl, rhieni, gofalwyr, nyrsys a therapyddion galwedigaethol. 

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2142, adolygwyd 24/08/2023